مکانیابی بهینه دفن زباله های بهداشتی بیمارستانی؛ نمونه موردی: شهرستان بناب

نویسندگان

چکیده

زباله های بهداشتی و بیمارستانی یکی از خطرناک ترین انواع زباله های شهری است که در صورت مدیریت نامطلوب می تواند خطرات جدی را بر سلامت شهروندان مترتب سازد. مکانیابی بهینه دفن بخشی از این زباله ها که قابل دفن هستند، یکی از مهمترین مراحل مدیریت این پسماندهای خطرناک است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با استفاده از عوامل موثر در مکان یابی دفن زباله های بهداشتی بیمارستانی و بوسیله ی مدل های کمی، سایت ها و پهنه های بهینه را در شهرستان بناب، برای دفن این نوع زباله ها مشخص نماید. نوع تحقیق از لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای است. مدل های بکارگرفته شده جهت تعیین فضاهای مطلوب و بهینه دفن این زباله ها مبتنی برتلفیق مدل های تحلیل شبکه ای و دیماتل در وزن دهی به لایه های مکانی تولیدشده براساس عوامل مختلف و همچنین ترکیب قابلیت های این دو مدل با توانمندی های سیستم اطلاعات جغرافیایی در تعیین ارزش فضایی پهنه های مخنلف شهرستان است. دوازده عامل در نظرگرفته شده در تولید لایه های مکانی عبارت بودند از: فاصله از شهر، جهت توسعه ی شهر، فاصله از مراکز جمعیتی، فاصله ازخطوط انتقال نیرو، جهت وزش بادهای غالب، دسترسی به جاده های اصلی، جنس وترکیبات خاک، مکانیک خاک، شیب زمین، عمق آب-های زیرزمینی، محل آبهای سطحی، فاصله از گسل. رویکرد حاکم بر محاسبات فازی بوده و در فرآیند برهم نهاد لایه های مکانی ازعملگرهای فازی بهره گیری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که باتوجه به رشدجمعیت دربناب وروندتولیدزباله های بهداشتی-بیمارستانی، سایت موجود دراین شهرستان پاسخگوی مطلوب دفن زباله های تولیدی را درآینده نخواهد بود. درنهایت باتوجه به نیازسنجی مکانی به عمل آمده ومحاسبات صورت گرفته، ازبین پنج پهنه مکانی تعیین شده مدل های ترکیبی جهت مدیریت فضایی دفن زباله های بهداشتی- بیمارستانی، سایت بهینه انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

optimal location of hospital sanitary waste disposal; Case example: Bonab city

نویسندگان [English]

  • R. Sarvar
  • A. Rashidi
چکیده [English]

Sanitary and hospital waste is one of the most dangerous types of urban waste, which can cause serious risks to the health of citizens if not managed properly. Optimum location of burying part of these wastes that can be buried is one of the most important steps in the management of these hazardous wastes. The current research has tried to determine the optimal sites and areas for burying this type of waste in Benab city by using effective factors in the location of hospital sanitary waste disposal and using quantitative models. The type of research is descriptive-analytical in terms of method and applied-developmental in terms of purpose. The models used to determine the ideal and optimal spaces for burying these wastes are based on the combination of network analysis and Dmetal models in weighting the spatial layers produced based on various factors and also combining the capabilities of these two models with the capabilities of the geographic information system in determining Spatial value of Mukhnelf areas of the city. The twelve factors considered in the production of spatial layers were: distance from the city, direction of city development, distance from population centers, distance from power transmission lines, prevailing wind direction, access to main roads, soil type and composition, soil mechanics. , ground slope, depth of underground water, location of surface water, distance from the fault. The governing approach is fuzzy calculations and fuzzy operators were used in the process of combining spatial layers. The results of the research show that due to the growth of the population and the production of sanitary-hospital waste, the existing site in this city will not be a suitable answer for the disposal of production waste in the future. Finally, according to the spatial needs assessment and calculations, the optimal site was selected from among the five spatial zones determined by the combined models for the spatial management of sanitary-hospital waste disposal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal location of hospital sanitary waste disposal
  • Case example: Bonab city