اشکال مورفوتکتونیک حاصل از عملکرد گسل شمال یزد

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه یزد. ایران.

چکیده

دشت یزد- اردکان که جزیی از ناحیه ایران مرکزی به شمار می رود از دیدگاه تکتونیک منطقه ای نسبتا آرام قلمداد شده است. هدف از این مقاله، بررسی ساختارهای مورفوتکتونیکی در این دشت است که نشاندهنده فعالیت های زمین ساختی جدید (کواترنر) در این حوضه به شمار می رود. برای رسیدن به این هدف، ضمن مطالعه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و ژئومغناطیس به همراه بررسی عکس های هوایی منطقه و لوگ حفاری چاه ها، به مطالعات و اندازه گیری های زمینی اقدام گردید. مطالعات زمینی و اندازه گیری شیب، جهت و امتداد گسل ها و یا اشکال شبه گسل نشاندهنده تغییراتی در وضعیت رسوبات و سازندهای دوران سوم در محور دشت یزد- اردکان هستند. بررسی لوگ حفاری چاه ها نشان می دهد که گسل هایی فعالیت داشته اند که توسط رسوبات دوره کواترنر پوشیده و مدفون شده اند. در بخش هایی که گسل ها، موجب جابجایی جدیدتر عمودی یا مایل لایه های کواترنر شده اند تاثیر آن ها در سطح دشت نیز قابل مشاهده است که در نقشه های زمین شناسی ارائه شده است. از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که با وجود آرامش تکتونیکی دشت یزد- اردکان مطالعه هرچه دقیق تر این ناحیه جهت ارزیابی دقیق تر شدت و زمان رویدادهای تکتونیکی جوان (سن گذاری حرکات) بسیار ضروری به نظر می رسد.

عنوان مقاله [English]

Morphotectonic forms resulting from the operation of the North Yazd fault

نویسندگان [English]

  • D. Mehrshahi 1
  • H. Mehrnahad 2
چکیده [English]

Yazd-Ardakan plain, which is a part of central Iran, is considered a relatively calm region from the tectonic point of view. The purpose of this article is to investigate the morphotectonic structures in this plain, which indicate the new (Quaternary) tectonic activities in this basin. In order to achieve this goal, while studying the topographic, geological and geomagnetic maps along with the review of aerial photographs of the area and wells drilling logs, ground studies and measurements were carried out. Ground studies and measuring the slope, direction and extension of faults or pseudo-fault shapes indicate changes in the state of sediments and formations of the Tertiary period in the Yazd-Ardakan plain axis. Examining the drilling log of the wells shows that there were active faults that were covered and buried by the sediments of the Quaternary period. In the parts where the faults have caused a more recent vertical or oblique displacement of Quaternary layers, their impact can also be seen on the level of the plain, which is presented in the geological maps. From this research, it can be concluded that despite the tectonic calmness of Yazd-Ardakan Plain, it is very necessary to study this area as closely as possible in order to more accurately evaluate the intensity and time of young tectonic events (ageing of movements).