انسان، محیط و روابط دیالکتیکی آن دو از منظر جغرافیای دینی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشگاه تهران.

چکیده

بیشتر معضلات زیست محیطی حال حاضر جهان ناشی از نوع روابط انسان با محیط و پدیده های آن است. به عبارتی جهان بینی انسان (فرد و یا جامعه) تعیین کننده مختصات رابطه ی انسان با محیط است. جغرافیای جهان بینی الهی که روابط دیالکتیکی دین و محیط را بررسی می کند در پی تغییر ماهیت رابطه مادیگرایانه و ناعادلانه انسان با محیط است. مطابق جهان بینی دینی، انسان ها و جوامع با زمینه قرار دادن ارزش-های دینی به عنوان اصول زیربنایی سیاست های محیطی بایستی در رابطه با محیط رفتاری متعادل و کمال گرایانه در پیش بگیرند. جهان بینی اسلامی نیز به عنوان یکی از انواع جهان بینی های الهی نسبت به جهان-بینی های مادی نگاه متفاوتی به انسان و محیط دو شق بنیادین جغرافیا و روابط آندو دارد. این جهان بینی جهت و ویژگی های رابطه ی انسان و محیط را با اعمال اصول عدالت، توازن، هماهنگی و اصلاح و عمران زمین معرفی می نماید.

عنوان مقاله [English]

Man, the environment and their dialectical relations from the point of view of religious geography

نویسندگان [English]

  • Hassan Kamran 1
  • Y. Zaki 1
  • F. Jaafari 2
1 University of Tehran, Iran.
2 University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Most of the current environmental problems of the world are caused by the type of human relations with the environment and its phenomena. In other words, the world view of man (individual or society) determines the coordinates of the relationship between man and the environment. The geography of the divine worldview, which examines the dialectical relationship between religion and the environment, seeks to change the nature of the materialistic and unfair relationship between man and the environment. According to the religious worldview, people and societies should adopt a balanced and perfectionistic behavior in relation to the environment with religious values as the underlying principles of environmental policies. Islamic worldview, as one of the types of divine worldviews, compared to material worldviews, has a different view of man and the environment, the two fundamental aspects of geography and relationships. This worldview introduces the direction and characteristics of the relationship between man and the environment by applying the principles of justice, balance, harmony and reform and development of the earth.