بررسی اثرات اقتصادی اجرای طرحهای یکپارچه سازی اراضی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، ایران.

2 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیای روستایی، ایران.

چکیده

پایین بودن بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین ویژگی های اقتصادی مناطق روستایی ایران است. یکی از عوامل موثر در این امر، قطعه قطعه بودن اراضی زراعی است و راهکار مناسب، اجرای طرحهای یکپارچه سازی اراضی است. هدف اصلی این تحقیق، مطالعه اثرات اقتصادی پروژه های یکپارچه سازی اراضی در نواحی روستایی شهرستان اراک است. داده های مورد استفاده در این مطالعه حاصل عملیات میدانی و پرکردن پرسشنامه از کل410 خانوار منطقه مورد مطالعه و مصاحبه با کارشناسان محلی وابسته به وزارت کشاورزی و مرکزخدمات یکپارچه سازی در شهرستان اراک می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد در روستاهایی که طرح در آنجا انجام گرفته، یکپارچه سازی اراضی موجب؛ بهبود تکنولوژی، مدیریت مزرعه، ساختار زراعی اراضی از نظراندازه و تعداد، افزایش وسعت بهره برداری ها، بهبود شیوه های انتقال آب، بالا رفتن راندمان تولید، کاهش هزینه، صرفه جویی در مصرف آب، صرفه جویی در وقت و ایجاد رضایتمندی و. . گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Investigating the economic effects of implementing land integration projects

نویسندگان [English]

  • M. Yasoori 1
  • G. Javan 2
  • Z. Saboonchi 3
1 Gilan University, Iran.
2 Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
3 Senior expert in rural geography, Iran.
چکیده [English]

Low productivity of production factors is one of the most important economic characteristics of rural areas of Iran. One of the effective factors in this matter is the fragmentation of agricultural lands, and the appropriate solution is to implement land integration plans. The main purpose of this research is to study the economic effects of land integration projects in the rural areas of Arak. The data used in this study is the result of field operations and questionnaire filling from all 410 households in the study area and interviews with local experts affiliated with the Ministry of Agriculture and Integration Service Center in Arak city. The results of the study show that in the villages where the project was carried out, land consolidation causes; Improving technology, farm management, agricultural structure of land from neglect and number, increasing the extent of exploitation, improving water transfer methods, increasing production efficiency, reducing costs, saving water consumption, saving time and creating satisfaction. . has been