تحلیل پراکنش فضایی و ساماندهی مشاغل مزاحم شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان. ایران.

2 دانشگاه اصفهان.

چکیده

مشاغل مزاحم و آلاینده به عنوان پدیده هایی که از موقعیت مکانی نامناسب و سازمان نیافته ی برخی از فعالیتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در فضاهای شهری ناشی شده اند، بر سلامت جسمی و روحی شهروندان و نیز سیمای شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل مزاحم در شهرهای بزرگ از جمله شهر اصفهان، زندگی شهروندان را با مشکل مواجه ساخته اند که این معضل، در مناطق مسکونی عوارض حادتری به دنبال داشته است. در پژوهش حاضر، پراکنش فضایی مشاغل مزاحم شهر اصفهان، و انواع مزاحمت ها و آلودگی های ناشی از آنها شامل سد معبر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد لرزش، تجمع ضایعات، و آلودگی شیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است که داده های مورد نیاز آن، به روش میدانی گردآوری شده است. اولویت های مناطق سیزده گانه ی شهری جهت ساماندهی واحدهای شغلی مزاحم با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بهره گیری از نرم افزار Expert Choice تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر انواع آلودگی ها و مزاحمت های مورد مطالعه، مناطق سه، هفت و ده، وضعیت نامناسب تری دارند، لذا به عنوان اولویت های نخست ساماندهی، پیشنهاد می شوند.

عنوان مقاله [English]

Spatial distribution analysis and organization of nuisance jobs in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • M. Taghvai 1
  • R. Sheykhbglooo 2
1 University of Esfahan. Iran.
2 University of Esfahan. Iran.
چکیده [English]

Disturbing and polluting occupations, as phenomena that arise from the inappropriate and unorganized location of some production, industrial and service activities in urban spaces, have adverse effects on the physical and mental health of citizens as well as the appearance of cities. Disturbing jobs in big cities, including Isfahan city, have made the lives of citizens a problem, and this problem has had more serious consequences in residential areas. In the present study, the spatial distribution of nuisance occupations in Isfahan city, and the types of nuisances and pollutions caused by them, including roadblocks, air pollution, noise pollution, vibration, waste accumulation, and chemical pollution have been studied and investigated. The research method is analytical and causal, and the required data is collected by field method. The priorities of thirteen urban areas for organizing nuisance job units have been determined using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and using Expert Choice software. The results of the research show that in terms of the types of pollution and disturbances studied, areas 3, 7 and 10 have a worse condition, so they are suggested as the first priorities for organizing.