تحلیل کارکرد بازارچه مرزی باجگیران

نویسندگان

دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

به منظور رشد و توسعه و پیشرفت مناطق مرزی و همچنین ارتقاء سطح امنیت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و مهاجرت مرزنشینان به شهرها و همچنین بالا بردن ضریب امنیت در مرزها که از اهداف بازارچه های مرزی بوده است، دستور ایجاد بازارچه مرزی باجگیران بر اساس مصوبه شماره 8001 ت ک مورخ24/5/1372 هیات وزیران در مرز ایران و ترکمنستان داده شد. این بازارچه مرزی اولین بازارچه مرزی ایران در مرز خود با ترکمنستان بوده است. با وجود آنکه از اهداف اصلی این بازارچه ها جلوگیری از مهاجرت و قاچاق کالا بوده، ولی این بازارچه نتوانسته است به این اهداف خود برسد. بطوری که تاکنون فقط3 روستا از 34 روستای دارای سکنه بخش از این بازارچه استفاده کرده اند. یعنی با دور شدن از مرکز بخش تاثیرات بازارچه کم و به صفر میرسد. هر چند که مردم روستاهای استفاده کننده، ایجاد بازارچه را مفید ارزیابی می کنند. در زمینه کاهش و یا جلوگیری از قاچاق نیز این بازارچه موفق عمل نکرده بلکه حتی باعث رونق قاچاق کالا از طریق معبر عمومی و رسمی کشور شده است. بطوری که اغلب روستائیان استفاده کننده از بازارچه به دلایل متعدد از پرداخت عوارض امتناع کرده و دور از چشم کارکنان بازارچه گمرک و نیروی انتظامی کالاها را وارد می کنند. این مقاله مستخرج از یک تحقیق میدانی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین کار میدانی از طریق مصاحبه با مسئولین و مردم محلی و همچنین استفاده از پرسشنامه های پخش شده در سطح روستاها و در نهایت با استفاده از مشاهدات محلی سعی در بررسی عملکرد بازارچه مرزی باجگیران در زمینه های کاهش مهاجرت و قاچاق کالا در منطقه باجگیران دارد.

عنوان مقاله [English]

Analysis of the functioning of the tax collector's border market

نویسندگان [English]

  • H. Ksmran
  • A. Mohammadpoor
  • F. Jafari
University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to grow and develop and advance the border areas, as well as improve the level of security of border residents and prevent the smuggling of goods and drugs and migration of border residents to cities, as well as increasing the security factor at the borders, which was one of the goals of border bazaars, the order to establish a border bazaar Based on the Resolution No. 8001 of TK dated 5/24/1372 of the Board of Ministers on the Iran-Turkmenistan border. This border bazaar was the first border bazaar of Iran on its border with Turkmenistan. Although one of the main goals of these bazaars is to prevent immigration and smuggling of goods, this bazaar has not been able to achieve these goals. So far, only 3 villages out of 34 inhabited villages have used this bazaar. That is, by moving away from the center of the market, the effects of the market are reduced to zero. Although the people of the user villages evaluate the creation of the bazaar as useful. In terms of reducing or preventing smuggling, this bazaar has not been successful, but it has even led to the prosperity of smuggling of goods through the public and official roads of the country. In such a way that most of the villagers who use the bazaar refuse to pay the tolls for many reasons and import the goods away from the eyes of the customs and police force of the bazaar. This article is derived from a field research that uses library resources as well as field work through interviews with officials and local people as well as the use of questionnaires distributed at the village level and finally using local observations to try to check the performance. Bazarche Marzi Bajgiran has a role in reducing migration and smuggling in Bajgiran region.