تحلیل تقسیمات کالبدی شهری بر اساس مدیریت یکپارچه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران.

2 دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم فضایی وتقسیمات سیاسی- جغرافیایی هر کشور براساس شاخصه های مختلفی مانند نوع حکومت، مدیریت، سطح آگاهی، علاقمندی اجتماعی ومشارکت مردم درنظام تصمیم گیری شکل می گیرد. ازآنجا که هر عنصردرچارچوب ویژگی های عملکردیش قابل تعریف است. لذا براسا س نقشهای مختلفی که در زیر سیستم های نظام شهری تعریف می شود می توان انواع مختلفی از اجزاء تشکیل دهنده سیستم را شناسایی نمود. با توجه به نقش مدیریت یکپارچه شهری بعنوان سیستم و عامل کنترل وهدایت نظام شهری در کلان شهرها می توان از عناصر تحت نظارت مدیریت یاد شده یعنی مناطق شهرداری بعنوان عناصر تشکیل دهنده سیستم شهری نام برد. از طرفی دیگر وسعت وپراکندگی کلان شهرها طالب تعادل در حجم عملیات این مدیریت با توان آن می باشند. دراین راستا ارگانهای مختلف خدماتی، شهر طرف خدمات خود را به واحدهای کوچکتری تقسیم می کنند. وبه همراه توجه به عوامل تراکم، پراکندگی وتوسعه آینده شهری، حدودی را در این تقسیمات مشخص می سازند. لذا با توجه به تنوع تعداد تقسیمات، گوناگونی معیارها ومبانی تقسیمات، پراکندگی مراکز خدمات وعدم انطباق حدود تقسیمات وعدم هماهنگی دستگاهای مجری نابسامانی شدیدی در اداره امور شهرها بوجود آمده است ونیازمند یک مدیریت یکپارچه در تقسیمات کالبدی شهر ها می باشد. هدف این مقاله بررسی منطقه بندی های گوناگون درون ساختار کالبدی _ فضایی شهر شیراز می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به صورت اسنادی، پیمایشی و تحلیل محتوای برداشتی است. ودر نهایت نتیجه گیری خواهد شد که می توان در شهرها یک منطقه بندی یکسان که ممکن است از نظر کالبدی متفاوت ولی از نظر عملکردی همپوشانی داشته باشد، از موازی کاری، دوباره کاری و درگیری سازمانی، هدر رفتن سرمایه، کاهش هزینه و زمان جلوگیری کرد. در این پژوهش با استفاده از ابزارهایGIS و تصویر ماهواره ای به برداشت، طراحی و تحلیل مناطق گوناگون شهر شیراز پرداخته شده است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of urban physical divisions based on integrated management

نویسندگان [English]

  • R. Farhoodi 1
  • M. Galibaf 2
  • Z. Chaharrahi 1
  • A. Javaheri
1 University of Tehran, Iran.
2 University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The city is formed as a part of the spatial system hierarchy and political-geographical divisions of each country based on various indicators such as the type of government, management, level of awareness, social interest and people's participation in the decision-making system. Since each element can be defined within the framework of its performance characteristics. Therefore, based on the different roles that are defined in the subsystems of the urban system, it is possible to identify different types of components of the system. Considering the role of integrated urban management as a system and agent of control and guidance of the urban system in big cities, it is possible to mention the elements under the supervision of the mentioned management, i.e. municipal areas, as constituent elements of the urban system. On the other hand, the size and dispersion of big cities demand a balance in the volume of operations of this management with its capacity. In this regard, different service organizations divide the city of their service into smaller units. Along with paying attention to the factors of density, dispersion and future urban development, they define limits in these divisions. Therefore, due to the diversity of the number of divisions, the diversity of criteria and bases of divisions, the dispersion of service centers and the non-compliance of the boundaries of divisions and the lack of coordination of executive bodies, a severe disorder has arisen in the administration of city affairs, and there is a need for an integrated management in the physical divisions of cities. The purpose of this article is to investigate various zoning within the physical-spatial structure of Shiraz city. The type of applied research and the method of investigation is documentary, survey and content analysis. And finally, it will be concluded that it is possible to have the same zoning in cities, which may be physically different but functionally overlapping, to prevent parallel work, rework and organizational conflict, waste of capital, cost and time reduction. . In this research, by using GIS tools and satellite images, the collection, design and analysis of various areas of Shiraz city have been done.