تحلیل محتوای برنامه چهارم در ارتباط با اهداف دهه ملل متحد

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، مسئله دفن زباله ها به ویژه زباله های هسته ای، گرم شدن کره زمین، کاهش منابع به دلیل مصرف بی رویه آنها و چالش هایی از این قبیل جامعه جهانی و سازمان های طرفدار محیط زیست را به تکاپو واداشته است تا با استفاده از نیروهای مردمی و فراهم کردن مشارکت آنها به حفظ محیط زیست کمک کنند. اما مشکل اساسی در این رابطه این است که عمومیت بخشیدن به تلاش ها برای حفظ محیط زیست نیازمند افزایش دانش و آگاهی های زیست محیطی در بین عامه مردم در کنار متخصصین می باشد. بنابراین اهمیت بحث آموزش و نقش آن در حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین سبب یونسکو نیز به عنوان یک سازمان بین المللی طرفدار محیط زیست با حمایت های مالی و معنوی از کشورها سعی بر آن دارد تا زمینه های خود مدیریتی محیط زیست را در بین مردم کشورهای گوناگون افزایش دهد. به همین منظور سال های 2005 تا 2014 را به عنوان دهه ملل برای آموزش توسعه پایدار و به ویژه محیط زیست نام گذاری کرده است. ج.ا. ایران نیز بعنوان عضو یونسکو بر اساس میثاق های بین المللی متعهد است که در چارچوب سیاست های اعلام شده نهادهای بین المللی حرکت کند. حال سوال کلیدی این است که آیا اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه در چارچوب دهه ملل به نقش آموزش در حفظ محیط زیست توجه کرده است یا نه؟ بر این اساس در این مقاله، که بخشی از پروژه ای تحت عنوان"تحلیل برنامه ها و سیاست های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در برنامه چهارم با توجه به اهداف و طرح اجرایی دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (2005 2014)" است با روش تحلیل محتوایی و تحلیل تطبیقی به میزان توجه به اهداف دهه ملل متحد در رابطه با آموزش توسعه پایدار در میان اسناد برنامه چهارم پرداخته شد تا نشان داده شود که رویکرد برنامه چهارم توسعه کشور تا چه میزان همسو با اهداف دهه ملل است؟ یافته ها نشان می دهد که در کشور حداقل در بعد اندیشه ای، سیاستگذاری و قانونگذاری در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار آغاز شده است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of the fourth program in relation to the goals of the United Nations decade

نویسندگان [English]

  • A. Roknodin
  • kh. Arefnia
  • H. Sajasi
  • M. Parishan
  • J. Azimi
Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, environmental challenges such as air pollution, the problem of landfilling waste, especially nuclear waste, global warming, the reduction of resources due to their excessive consumption, and such challenges are being tackled by the global community and pro-environmental organizations. It has forced them to help preserve the environment by using people's forces and providing their participation. But the main problem in this regard is that publicizing efforts to preserve the environment requires increasing environmental knowledge and awareness among the general public along with experts. Therefore, the importance of discussing education and its role in preserving the environment is of great importance. For this reason, UNESCO, as an international pro-environmental organization, with financial and spiritual support from countries, is trying to increase the fields of self-management of the environment among the people of different countries. For this purpose, the years 2005 to 2014 have been named as the Decade of Nations for the education of sustainable development and especially the environment. J.A. Iran, as a member of UNESCO, is committed to act within the framework of the policies announced by international organizations based on international covenants. Now, the key question is whether the goals outlined in the fourth development program in the framework of the decade of nations have paid attention to the role of education in preserving the environment or not? Based on this, in this article, which is part of a project entitled "Analysis of cultural, social and environmental programs and policies of Iran in the fourth program according to the goals and executive plan of the United Nations Decade for Education in the Service of Sustainable Development (2005-2014) )" was analyzed with the method of content analysis and comparative analysis on the level of attention paid to the goals of the United Nations Decade in relation to education for sustainable development among the documents of the Fourth Plan in order to show that the approach of the Fourth Development Plan of the country is in line with the goals of the Decade of Nations. ? The findings show that in the country, at least in the ideological dimension, policymaking and legislation have started in the direction of moving towards sustainable development.