پیشبینی میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با استفاده از مدل (MLP) شبکه ی عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.


عنوان مقاله [English]

Forecasting the average monthly temperature of Sanandaj synoptic station using the multi-layer perceptron artificial neural network (MLP) model.

نویسندگان [English]

  • F. Esfandiari
  • A. Hosseini
  • M. Azadi
  • Zahra Hejazizadeh
Kharazmi University, Tehran, Iran.