مسکن و پیوستگی ساختاری - کارکردی: بحثی در نظاموارگی فضای روستایی مورد: روستاه ای بخش راز و جر کلان شهرستان بجنورد (خراسان شمالی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

بررسی نظاموار سرشت فضایی پدیده های جغرافیایی، از کارآمدترین رویکردها نزد جغرافیدانان امروز به شمار می رود. در این راستا، وارسی سکونتگاه ها و مسکن روستایی با خصلت فضایی، میتواند به ردیابی و وسعت بخشیدن به این دیدگاه ها کمک نماید. این مقاله میکوشد با توجه به مجموعه عوامل شکل دهنده و اثرگذار، ویژگی های ساختاری- کارکردی مسکن را در روستاهای ترکمن نشین بجنورد (خراسان شمالی)، از یک سو، و نقش آن در برپایی چشم انداز و فضای عمومی سکونتگاه ها را از سوی دیگر، بررسی می کند. روش شناسی این مقاله بر پاردایم فضایی استوار است که بر اساس روش قیاسی و تعمیم کل به جزء به نتیجه گیری می پردازد. این مقاله از نوع کاربردی است که با توجه به روش تحلیلی- توصیفی، از تکنیک پیمایش و ابزار مشاهده و مصاحبه استفاده کرده است. نتایج این مقاله روشن می سازد که پویش ساختاری- کارکردی حاکم (مجموعه عناصر و عوامل دخیل در عرصه های محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) به نحوی نظاموار تمام روابط و مناسبات درونی سکونتگاه های روستایی، از جمله مسکن را نظم دهی و مشخص می نماید و بدینسان، خانه های ترکمنان ساکن در این ناحیه برپا شده، شکل پذیرفته اند.

عنوان مقاله [English]

Housing and structural-functional continuity: a discussion on the systematization of rural space Case: a village in Raz and Jar district of Bojnord city (North Khorasan)

نویسندگان [English]

  • A. Saidi
  • A. Rahmani
  • F. Azizpoor
  • A. Mohebi
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The systematic investigation of the spatial nature of geographical phenomena is considered one of the most efficient approaches among geographers today. In this regard, the inspection of settlements and rural housing with spatial characteristics can help to track and expand these views. This article tries to study the structural-functional features of housing in the Turkmen-inhabited villages of Bojnord (North Khorasan), on the one hand, and its role in establishing the landscape and general atmosphere of the settlements, according to the set of shaping and influencing factors. , look into it. The methodology of this article is based on the spatial paradigm, which draws conclusions based on the analogical method and the generalization of the whole to the parts. This article is of applied type, which according to analytical-descriptive method, has used survey technique and observation and interview tools. The results of this article make it clear that the prevailing structural-functional survey (a set of elements and factors involved in the environmental, cultural, social and economic fields) systematically regulates and defines all the internal relationships of rural settlements, including housing. and thus, the houses of the Turkmen living in this area have been erected and taken shape.