بررسی الگوی توسعه متعادل منطقه ای، با تاکید بر روابط شهر و روستا مورد: منطقه قزوین

نویسندگان

دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

جغرافیا به عنوان دانش مطالعه سیستم ها در فضای جغرافیایی است. بر این اساس منطقه به عنوان یک سیستم که محصول و برون داد آن می بایست تعادل و تعالی در تعاملات زندگی باشد؛ می بایست با نگاه شبکه ای مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. لذا توجه به شهر و روستا به عنوان نقطه آغازین برنامه ریزی منطقه ای و تنها راهکار برای دستیابی به توسعه پایدار است. در این مقاله به بررسی شبکه توسعه متعادل منطقه ای از منظر سلسله مراتب روابط شهری و روستایی در منطقه قزوین پرداخته شده است. از این رو، به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اسناد و منابع مرتبط در این زمینه پرداخته شده است. در این مقاله سعی بر آن شده است تا با بررسی منابع معتبر و علمی در این زمینه در وحله نخست مبانی نظری موضوع مورد مطالعه (هر چند به طور خلاصه) واکاوی شده و در گام بعدی سیمایی از سلسله مراتب روابط شهری و روستایی در منطقه قزوین بر اساس متغیر مقدار بار حمل شده (بر حسب تن) ارائه شود. بر اساس بررسی های صورت گرفته در منطقه قزوین روابط شهرها با روستاهای استان بسیار محدود بوده و این مساله تحت تاثیر مکانیزم هایی چون ساختار تمرکز خدماتی استان، تغییر کارکردهای شهری و روستایی و سایر موارد بوده است.

عنوان مقاله [English]

Examining the pattern of regional balanced development, with emphasis on city-rural relations Case: Qazvin region

نویسندگان [English]

  • A. Poorahmad
  • R. Farhoodi
  • K. Ziari
  • M. Soleimani
  • A. Faraji
چکیده [English]

Geography as a science is the study of systems in geographical space. Based on this, the region as a system whose product and output should be balance and excellence in life interactions; It should be examined and studied with a network view. Therefore, paying attention to the city and the village is the starting point of regional planning and the only solution to achieve sustainable development. In this article, the regional balanced development network is investigated from the perspective of the hierarchy of urban and rural relations in Qazvin region. Therefore, a descriptive-analytical method has been used to examine related documents and sources in this field. In this article, an attempt has been made to analyze the theoretical foundations of the subject under study (albeit briefly) by examining reliable and scientific sources in this field, and in the next step, an overview of the hierarchy of urban and rural relations in Qazvin region. To be presented based on the variable amount of transported cargo (in tons). Based on the surveys conducted in the Qazvin region, the relations between the cities and the villages of the province are very limited and this problem has been influenced by mechanisms such as the service concentration structure of the province, the change of urban and rural functions and other cases.