منطقه خزر: عرصه رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای

نویسندگان

چکیده

دریای خزر به عنوان بزرگترین دریای محصور در خشکی به دلیل اکوسیستم متنوع و منابع قابل توجه نفت و گاز و نیز موقعیت استراتژیکی و ژئواکونومیکی، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر1991مورد توجه قدرتهای بزرگ فرامنطقه ای خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا از یک طرف، و چین، ترکیه و اسرائیل از طرف دیگر، قرار گرفت. روسیه به عنوان وارث اصلی شوروی فروپاشیده و ایران که تا قبل از فروپاشی شوروی سابق، خود را تنها مالک این پهنه آبی مهم می دانستند هم با حساسیت ویژه منافع و اهداف خود را در حوزه خزر در شرایط نوین پی گرفته اند.این حضور و در واقع رقابت جدید در منطقه، معادلات پیچیده و متنوعی را در در عرصه روابط بین الملل رقم زده است که در این پژوهش بررسی شده اند.

عنوان مقاله [English]

The Caspian region: the arena of competition between regional and extra-regional powers

نویسندگان [English]

  • Hassan Kamran
  • B. Zarei
  • A. Heydari
  • A. Motaghi
چکیده [English]

The Caspian Sea as the largest landlocked sea due to its diverse ecosystem and significant oil and gas resources, as well as its strategic and geo-economic location, with the collapse of the Soviet Union in December 1991, has attracted the attention of major extra-regional powers, especially the United States and the European Union on the one hand, and China , Turkey and Israel on the other hand, was placed. Russia, as the main heir of the collapsed Soviet Union, and Iran, which until the collapse of the former Soviet Union, considered themselves the sole owners of this important water zone, have pursued their interests and goals in the Caspian Basin with special sensitivity in the new conditions. The reality of the new competition in the region has created complex and diverse equations in the field of international relations, which have been investigated in this research.