ژئودینامیک دایکهای گروهی (فوجی) پهنه های زمین ساختی ایران مرکزی و ارومیه - دختر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان استان تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش از نوع بنیادی است که به مطالعه تطبیقی دایکهای گروهی(فوجی) در پهنه‌های زمین‌ساختی ایران‌مرکزی و ارومیه–دختر پرداخته است. دایکهای فوجی، یکی از پدیده‌های ژئومورفولوژیکی هستند، که تحت تاثیر جابجایی ورقه‌های سنگ‌کره، در مناطقی با تنش‌های کششی تشکیل می‌شوند. از اینرو، این دایکهای گروهی، در مطالعه و تفسیر محیطهای تکتونیک گذشته زمین و آنالیز تنش-های گذشته زمین، کاربردهای فراوانی دارند. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دایکهای فوجی ایران‌زمین است. که به دلیل کثرت و فراوانی، دایکهای دو پهنه زمین‌ساختاری ارومیه‌–‌دختر و ایران‌مرکزی انتخاب گردید. دایکهای فوجی شمال ساوه از پهنه ارومیه–دختر و دایکهای مناطق دلبر و زریگان از پهنه زمین‌ساختاری ایران‌مرکزی انتخاب شده‌اند، که از نظر ویژگیهای عمومی مانند ترکیب سنگ‌شناسی، سن استقرار، مدل ژئودینامیک تشکیل و مقایسه آنها با مدلهای ژئودینامیکی تیپیک، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، سن استقرار دایکهای مذکور از دوره کامبرین تا الیگومیوسن و ترکیب سنگ‌شناسی آنها بطور عمده شامل سنگهای آندزیتی، بازالتی، گابرو، گابرودیوریتی و آلکالی‌گابرو است. سازوکار تشکیل دایکهای هر سه منطقه، در ارتباط با فرورانش و صعود ماگما در شکستگی‌های ایجاد شده در اثر فرورانش می باشد. با توجه به طبقه‌بندی ارنست، دایکهای فوجی شمال ساوه جزو دایکهای نوع IV و دایکهای فوجی مناطق دلبر و زریگان جزو دایکهای نوع Vطبقه بندی می شوند. و با توجه به طبقه‌بندی هوو، دایکهای هر سه‌ منطقه از الگوی خطی تبعیت می کنند. پیشنهاد می‌گردد که در پژوهش‌های بعدی سایر دایکهای فوجی ایران، که نسبتا فراوان و هنوز ناشناخته هستند، شناسایی و معرفی گردند و مدلهای ژئودینامیکی آنها مورد مطالعه تطبیقی با دایکهای مورد مطالعه در این پژوهش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geodynamics of Swarm dikes in Central Iran and Urmia-Dokhtar tectonic zones.

نویسنده [English]

 • Mohammad Hassan Bazoobandi
Department of Science Education, Farhangian University, Tehran Province. Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Dikes are internal igneous structures that have penetrated their host rocks in the form of sheets. These structures are mostly caused by the ascent of magma in fractures caused by regional tensile stresses or volcanic rifts. Dikes are classified based on different criteria such as origin and formation method. Some of them are known as sheeted dikes in ophiolitic complexes. These dikes are formed in ophiolitic complexes and in the place of magma ascent channel forming pillow lavas. Some dikes in volcanic areas play a role as dikes feeding volcanic zones or dacite and rhyolitic domes. This type of dikes is called feeder dikes. Another group of them penetrated in a relatively wide area inside the fractures that were formed under the influence of a specific tectonic regime and massively in one area, which are called swarm dikes, which are the subject of this discussion. It is an article. In swarm dikes, usually their frequency distribution in the region is more than 2 dikes per square kilometer. The formation of swarm dikes is due to the action of the tensile tectonic regime in the earth's crust, before their replacement. In this case, the abundance of dikes is directly related to the maximum amount of tensile stress. Due to the existence of different ophiolitic and volcanic regions in Iran, as well as the occurrence of different orogenic phases and the application of different tectonic regimes in different geological periods in the land of Iran, different volcanic dikes were formed in its structural land areas. Of course, no comparative research has been done to compare these geomorphological complications. Therefore, in this article, the researcher seeks to introduce more swarm dikes, compare and examine their general characteristics and their formation mechanism, with references from the dikes in the north of Saveh, in the Urmia-Dakhtar zone, and the dykes of Delbar and Zarigan regions in Central Iran.
 
Methodology
In this research, firstly, information was collected about the nature and mechanism of swarm dikes, and then a relatively large number of searches were conducted in written sources, especially researches and theses, about swarm dikes in Iran. The statistical population of this research is all the swarm dikes of Iran, which were chosen from among the types of these dikes due to the abundance of dikes in two geo-structural zones, Urmia-Dakhtar and Central Iran. And finally, a comparative study related to the general characteristics, time of formation and comparison of the formation mechanism and geodynamic model of these dikes with the formation mechanism and geodynamic model of other typical swarm dikes of the world has been done.
 
 
 
Result and discussion
From the geodynamic point of view, the swarm dikes in the north of Saveh follow a relatively regular and parallel linear arrangement, which is generally in the same direction as the general trend of the faults in the region and has a general trend of northwest, west-southeast, east. According to the studies of Ernst et al. (1999), the swarm dikes in North Saveh, which is a part of the Urmia-Dakhter structural zone dikes, can be considered swarm type IV dikes. which are caused by the creation of regional stress areas. According to Huo's (2012) studies, swarm dikes in Delbar area can be considered similar to parallel dikes, which they call parallel Fuji dykes with a linear pattern in a range They have been formed with a relatively limited extent and under the influence of regional stresses resulting from the primary back-arc caftic tension caused by the subduction of the Neotethys oceanic lithosphere under the continental lithosphere of central Iran. From the geodynamic point of view, swarm Zarigan dikes follow an irregular linear arrangement. shows that there is no significant relationship between the trend of faults in the studied area and the direction of their establishment (northwest, west-southeast, east). According to the studies of Ernst et al. (1999), these swarm dikes, which are part of the swarm dikes of the structural zone of Central Iran, are similar to V-type swarm dikes. which are caused by the creation of regional tension areas.
Conclusion
There are many geomorphological phenomena known as mass dikes in different geological zones of Iran. which are different from each other in terms of age of formation, formation mechanism and type of constituent rocks. Comparative studies of Swarm dikes in two structural zones of Urmia--Dokhtar and Central Iran show that their age ranges from Cambrian to Oligomiocene and their lithological composition varies from basic to acidic rocks. And in the three studied areas, it mainly includes andesite, basaltic, gabbro, gabbro diorite and alkali gabbro rocks. Geological stresses affecting their formation have been different in different regions. According to Ernst's classification, Swarm dikes in North Saveh are classified as type IV dikes and Swarm dikes in Delbar and Zarigan area are classified as type V dikes. And according to Hou's classification, the dikes of all three regions follow a linear pattern. The mechanism of formation of dikes in all three regions is related to subduction and ascent of magma in fractures caused by subduction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Swarm dikes
 • Central Iran
 • Geodynamics of dikes
 • Urmia-Dakhter area
 • Geomorphology
 1. ابتهاج، مرسده (1393). پترولوژی و ژئوشیمی دایکهای دیابازی در منطقه غرب بند هزارچاه، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش پترولوژی، به راهنمایی حبیب اله قاسمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 2. اصغرزاده، زهرا (1392). زمین شناسی، ژئوشیمی و پترولوژی دایک­های دیابازی موجود در منطقه دلبر، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی، به راهنمایی حبیب اله قاسمی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 3. بازوبندی، محمدحسن (1394). مطالعه پتروگرافی، ژئوشیمی و ژئودینامیک دایکهای شمال ساوه، رساله دکتری زمین شناسی، گرایش پترولوژی، به راهنمایی محمدعلی آرین ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
 4. بازوبندی، محمدحسن، آرین، محمدعلی، امامی، محمدهاشم و تاج بخش، غلامرضا (1393). کاربرد دایکهای فوجی با استناداتی از دایکهای شمال ساوه، هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران. https://civilica.com/doc/391346
 5. تاج بخش، غلامرضا (1399)، سنگ نگاری, زمین­شیمی و جایگاه زمین ساختی فوج دایک­های مافیک گرانیتوئید زریگان, شمال بافق (ایران مرکزی)، فصلنامه علوم زمین، دوره 30، شماره117، صص. 188-175.
 6. حسینی، سیدحسین، صادقیان، محمود، ژای، مینگو، و قاسمی، حبیب اله. (1395). شیمی کانی, دمافشارسنجی و پتروژنز فوج دایک بازیک بند هزار چاه (جنوب شرق شاهرود). پترولوژی، دوره هفتم، شماره 25، بهار 1395، صص 81-96.
 7. چگینی مقدم، محسن (1391). ­بررسی سازو کار توزیع مذاب در دایکهای مافیک قطع کننده مجموعه دگرگونی- آذرین دلبر)شرق بیارجمند( به وسیله روش AMS و تعیین موقعیت دیرینه مغناطیس آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی،  به راهنمایی محمود صادقیان، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 8. عادلی، زهرا، قهرودی تالی، منیژه و صدوق، سیدحسن (1400). کاربرد روش ژئومورفونها در شناسایی عناصر اشکال زمین)مطالعه موردی حوضه حبله­رود(، پژوهشهای ژئومورفولوژ کمّی، دوره 10، شماره2، صص. 119- 106.
 9. قاسمی برقی، اکبر، وثوقی عابدینی، منصور، و پورمعافی، سید محمد (1385). سنگ نگاری، ژئوشیمی و ژئودینامیک دایکهای مرادلو (شمال باختری اردبیل) ، فصلنامه علوم زمین، دوره شانزدهم، شماره 61، پاییز 1385، صص. 107- 92.
 10. قاسمی، حبیب اله، رستمی حصوری، مجتبی و صادقیان، محمود (1397). فعالیت ماگمایی بازی در حوضه کششی پشت کمانی ژوراسیک زیرین- میانی در لبه شمالی پهنه­های ایران مرکزی- جنوب البرز خاوری, شاهرود- دامغان. فصلنامه علوم زمین، دوره 27، شماره 107، صص.136-123.
 11. Adeli, Z., Ghahrodi Tali, M.­ & Sadouq, S. H. (2021). The application of the geomorphon method in identifying the elements of landforms (a case study of Hablah-Rood Basin), Quantitative Geomorphology Research, 10th Vol.10, No. 2, pp. 106-119. [persian].
 12. Asgharzadeh, Z. (2014). Geology, geochemistry and petrology of diabase dikes in Delbar region, master's thesis in geology, petrology, under the guidance of Habibolah Ghasemi, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology. [persian].
 13. Bazoobandi, M. H. (2015). Petrographic, geochemical and geodynamic study of dikes in the north of Saveh, doctoral dissertation in geology, petrology, under the guidance of Mohammad Ali Arian, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran branch. [persian].
 14. Bazoobandi, M. H., Arian, M. A., Emami, M. H. & Taj Bakhsh, G. R. (2014). Application of swarm dikes with references from North Saveh dikes, 18th Conference of Geological Society of Iran, Tehran. https://civilica.com/doc/391346. [persian].
 15. Bazoobandi, M.H., Arian, M. A., Emami, M. H, Tajbakhsh, G. R. & Yazdi, A. (2015) Geodynamics of Dikes in North of Saveh. Open Journal of Ecology, 452-459.­[persian].
 16. Balaghi, Z., Sadeghian, M., Zhai, M., Ghasemi, H. & Mohajjel M. (2014) Zircon U-Pb ages, Hf isotopes and geochemistry of the schists, gneisses and granites in Delbar Metamorphic-Igneous Complex, SE of shahrood (Iran): Implications for Neoproterozoic geodynamic evolution of Central Iran. Journal of Asian Earthscience 92: 92-124. 10.1016/j.jseaes.2014.06.01. [persian].
 17. Chegini Moghadam, M. (2013). Investigating the mechanism of melt distribution in mafic dikes cutting off Delbar metamorphic-igneous complex (East Biarjomand) by AMS method and determining their paleomagnetic position, Master's thesis in geology, petrology, under the guidance of Mahmoud Sadeghian, Faculty of Earth Sciences, University Shahrood Industrial. [persian].
 18. Ernst, R.E., Head, J.W., Parfitt, E., Grosfils, E. & Wilson, L., (1995). Giant radiating dike swarms on Earth and Venus. Earth-Science Review s 39,1-58.
 19. Ernst, R.E., Buchan, K.L. & Palmer, H.C., (1999). Giant dike swarms, Characteristics, distribution and geotectonic applications. In: Baer, G., Heimann (Eds.), Physics and Chemistry of Dikes. Rotterdam, Balkema, pp. 3 – 21.
 20. Ernst, R.E., Buchan, K.L. & Compbell, I. H. (2005). Frontiers in Large Igneous Province research. Lithos 79, 271-297.
 21. Ghasemi Barqi, A., Vosooqi Abedini, M. & Pourmaafi, S. M. (2015). Lithography, geochemistry and geodynamics of Muradlo dikes (northwest of Ardabil), Earth Sciences Quarterly, Vol.16, No. 61, fall 2015, pp. 92-107. [persian].
 22. Ghasemi, H., Rostami Hasouri, M. & Sadeghian, M. (2017). Baze magmatic activity in the Lower-Middle Jurassic back-arc extensional basin in the northern edge of the central Iran-southern Alborz-Eastern Iran, Shahroud-Damghan zones. Earth Sciences Quarterly, Vol. 27, No. 107, pp. 136-123. [persian].
 23. Hosseini, S.H., Sadeghian, M., Zhai, M. & Ghasemi, H. (2015). Mineral chemistry, thermodynamics and petrogenesis of the base dike of Hezar Chah band (southeast of Shahrood). Petrology, seventh, Vol.7,No. 25, pp. 81-96. [persian].
 24. Hou, G.T., (2012), Mechanism for three types of mafic dike swarms. GEOSCIENCE FRONTIERS, 3, No.2, pp. 217-223.
 25. Hou, G.T., Kusky, T.M., Wang, C.C. & Wang, Y. X. (2010). Mechanics of the giant radiating Mackenzie dyke swarm: a palaeostress field modeling. Journal of Geophysical Research 115 (B02402), 1_14.
 26. Hou, G.T., Li, J.H., Yang, M.H., Yao, W.H., Wang, C.C. & Wang, Y.X. (2008). Geochemical constraints on the tectonic environment of the Late Paleoproterozoic mafic dike swarms in the North China Craton.Gondwana Research, 13, No.1, pp. 103_116.
 27. Ibtahaj, M. (2013). Petrology and geochemistry of Diabazi dikes in the West Band of Hezar chah region, Master's thesis in geology, petrology, under the guidance of Habibolah Ghasemi, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology. [persian].
 28. Kjøll, H. J., Galland, O., Labrousse, L. & Andersen, T. B. (2019). Deep section of a Neoproterozoic fossil magma rich rifted margin exposed, EGU General Assembly 2019, Vol. 19, Vienna.
 29. Pollard, D.D. (1987). Elementary fractures mechanics applied to the structural interpretation of dykes. In: Halls, H.C., Fahrig, W.H. (Eds.), Mafic Dike Swarms, Vol. 34. Geological Association of Canada Special Paper, pp112- 128.
 30. Taj Bakhsh, Gh. (2019), Lithography, geochemistry and tectonic setting of Zarigan mafic granitoid dikes, north of Bafaq (central Iran), Earth Sciences Quarterly, Vol. 30, No. 117, pp. 188 -175 .[persian].