تحلیلی بر عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران.

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مکان‌های زیستی مختلف به اقتضای ماهیت و کارکردشان استراتژی‌های مختلفی را برای رسیدن به هدف در نظر می‌گیرند؛ هدف نهایی تمام این استراتژی‌ها رسیدن به توسعه پایدار می‌باشد. رسیدن به توسعه در ادوار مختلف همواره مدنظر دولت‌ها، حکومت‌ها و مردمانی که در قالب شهروند و شهرنشین به ایفای نقش می‌پرداخته‌اند؛ بوده است. هدف اصلی توسعه حذف نابرابری‌هاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است. مفهوم توسعه تداوم رشد اقتصادی، رشد سریع و ممتد سرانه واقعی، همگام با پیشرفت جامعه است. باتوجه‌به هدف پژوهش که براین‌اساس هدف پژوهش تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران است، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر اساس روش‌های علم آینده‌پژوهی با ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی صورت‌گرفته است. در پژوهش حاضر برای شناسایی متغیرهای اولیه مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران پس از مطالعه اسناد بالادستی در حوزه‌های مختلف از روش دلفی دومرحله‌ای استفاده شده است. پژوهش با استفاده از 36 متغیر در قالب 8 حوزه به‌عنوان متغیرهای اولیه مؤثر بر توسعه پایدار منطقه‌ای مکران انتخاب گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد، باتوجه‌به وجود 36 متغیر اصلی تأثیرگذار بر توسعه‌یافتگی مکران، ابعاد ماتریس 36×36 می‌باشد. تعداد تکرار دو بار در نظر گرفته شده است و درجه پرشدگی 60.88% است که بیانگر پراکندگی متغیرهای مؤثر بر توسعه‌یافتگی مکران می‌باشد. نتایج بیانگر این است، وضعیت توسعه منطقه‌ای مکران تا حد بسیار زیادی ناشی از بخش‌های کلان مدیریتی، سیاست‌گذاری، اجتماعی و اقتصادی است. در واقع تا زمانی که تحولات اساسی در ساختار اقتصادی و مدیریتی منطقه مکران به وجود نیاید و قدرت اقتصادی لازم و تحولات مدیریتی مؤثر صورت نگیرد امکان بهبود در وضعیت توسعه منطقه‌ای مکران ناممکن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the key factors affecting the sustainable regional development of Makran.

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahali 1
  • Rahim Sarver 2
  • Ali Tavakolan 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Rahim Server Farzaneh Salami Bakhtiar Ezzatpanah Recreating the quality
3 Department of Geography and Urban Planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Different biological places consider different strategies to reach the goal according to their nature and function; The ultimate goal of all these strategies is to achieve sustainable development. The main goal of development is to eliminate inequalities, the best concept of development is growth with social justice. The concept of development is the continuation of economic growth, rapid and continuous real per capita growth, in sync with the progress of society. According to the purpose of the research, which is to analyze the key factors affecting the sustainable regional development of Makran, the current research has been carried out using the descriptive-analytical research method and based on the methods of future research with a combination of documentary and survey methods. In the current research, two-stage Delphi method was used to identify the primary variables affecting the sustainable development of Makran region after studying the upstream documents in different areas. The research was selected using 36 variables in the form of 8 areas as primary variables affecting the sustainable development of Makran region. The findings show that due to the existence of 36 main variables affecting the development of Makran, the dimensions of the matrix are 36x36. The number of repetitions has been considered twice and the degree of filling is 60.88%, which indicates the dispersion of variables affecting the development of Makran. The results show that the regional development situation of Makran is to a great extent caused by macro-management, policy, social and economic sectors. In fact, until the fundamental changes in the economic and management structure of Makran region do not take place and the necessary economic power and effective management changes are not made, it is impossible to improve the regional development situation of Makran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • planning
  • land use
  • Makran
  • Micmac

ویرایش نشده