شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بحران آب در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشیار اقلیم‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

4 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

آب یکی از عناصر اصلی زندگی است و با رشد جمعیت و توسعه فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی تقاضا برای آن به‌صورت روزافزون افزایش یافته و تأمین آب را بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل می‌کند. از حدود شش دهه اخیر افزایش جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در استان اصفهان موجب افزایش شدید استفاده از منابع آب شده که از دو دهه اخیر نشانه‌هایی از بحران آب نظیر قطع شدن کامل جریان رودخانه زاینده‌رود، خشکی تالاب گاوخونی و فرونشست دشت‌ها از جمله در سطح شهر اصفهان که موجب خسارت به منازل مسکونی و اماکن عمومی و گردشگری شده است، بیکاری کشاورزان در پایین دست به‌دلیل عدم وجود آب کافی و اعتراضات سیاسی اجتماعی بروز کرده است. پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در بروز این وضعیت در این استان می‌باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای زمینه‌های بروز بحران آب از جنبه تئوریک احصاء و سپس از طریق مصاحبه با کارشناسان و مدیران ارشد و متخصصان حوزه آب در استان اصفهان این موارد که شامل 7 عامل اصلی و 27 عامل فرعی بودند، دسته‌بندی گردید و در ادامه و به منظور پالایش نهایی و رتبه‌بندی این عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، پرسشنامه‌ای طراحی گردید و با مراجعه به 15 نفر از خبرگان این امر صورت گرفت که در این مرحله عواملی که میانگین امتیاز آنها کمتر از 3 بود، حذف شدند و در نهایت 5 عامل اصلی و 16 عامل فرعی شناسایی و رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که عوامل اصلی مؤثر بر بحران آب در استان اصفهان به ترتیب شامل: عوامل سیاسی، انسانی، کشاورزی، صنعتی- خدماتی و اقلیمی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of the Factors Affecting the Water Crisis in Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Bagheri 1
 • Hossein Mokhtari Hashi 2
 • Amir Gandomkar 3
 • ahmad khademolhoseiny 4
1 Ph.D Student of Political Geography, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor of Political Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor of Climatology, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
4 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Najafabad branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Water is one of the main elements of life and the basis of a wide range of socio-economic activities, and its lack causes serious problems in life. Population growth and the development of industrial and agricultural activities have increased the demand for water resources and turned water supply into one of the main challenges in arid and semi-arid regions. According to climatic classifications, large parts of Isfahan province have dry and semi-dry weather and the average annual rainfall is about 163 millimeters. However, this province has been faced with the increase in economic activities and population growth for the last 6 decades, which over time has led to a chronic lack of water, and since the last two decades, with the worsening of the water shortage situation, some signs of water crisis have appeared. Some of them are: the complete interruption of the flow of the Zayandehroud river in a large part of its riverbed, the complete drying of the Gavkhuni wetland in the downstream, the occurrence of subsidence in a large number of plains of the province, the unemployment of farmers in the downstream of the river, and persistent political and social protests. Therefore, identifying the factors affecting the occurrence of water crisis in the province is one of the most important steps in facing this phenomenon, and the current research seeks to identify the factors that cause this situation and rank these factors.
 
Methodology
The present research method is descriptive-analytical, and in order to identify the factors affecting the water crisis in Isfahan province, the data was collected through the literature review. The collected affecting factors categorized into 7 main factors and 27 sub-factors. Then, they organized in the form of a questionnaire, and after that by referring to 15 experts and specialists; the initially identified factors were modified and ranked through the Analytic Hierarchy Process (AHP) technique using the Expert Choice software. In this stage, the factors that based on the answers of the experts their average score was less than 3 were eliminated, and thus the final factors were reduced to 5 main factors and 16 sub-factors.
 
Results and Discussion
Due to its centrality in the country and due to political considerations and despite severe climatic limitations, since the last 6 decades, Isfahan province has faced the establishment of large industrial factories and the development of agriculture, followed by the increase in population and the growth of urbanization and immigration. This situation and the sharp increase in water consumption have caused the province to face a severe shortage and even signs of a water crisis. The findings of the research show that the five political, human, agricultural, industrial and climatic factors have the greatest influence on the occurrence of water shortage and crisis in the province with weights of 0.325, 0.271, 0.189, 0.124 and 0.091 respectively. Among the five identified main factors affecting the water crisis in Isfahan province, the political factor has played the biggest role. It can be said that the current state of the water crisis in the province is the result of the decisions of the political managers in the past 6 decades, which has intensified over time. Since the last two decades, some obvious signs of the water crisis have appeared in the region. The complete interruption of the flow of the Zayandehrud river in large part of its riverbed and the drying up of the Gavkhuni wetland are the most notable cases. Also the land subsidence in large number of plains even in Isfahan city, which caused damage to houses, public places and historical and touristic buildings. The unemployment rate increased among the farmers in the downstream due to the lack of sufficient water for farming leads persistent socio-political protests.  
 
Conclusion
The continuous development of industries, cities, agriculture, and the population of the province has increased the demand for water consumption and destroyed the ecological balance, and threatened the water resources. With the continuation of the increase in the establishment of industries, immigration, development of agriculture and services in Isfahan province, the situation of water shortage is intensifying over the time. It seems that in order to improve the situation, it is necessary for the policy makers to reconsider the fact that Isfahan province is an industrial hub and has the first rank in many cases of agricultural and industrial production. They should decide for the gradual transfer of high water-consuming industries and the control of immigration and revision in development plans and changing the cultivation pattern of agricultural crops towards low water-consuming crops, which are appropriate to the province's climate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water crisis
 • Causes of water shortage
 • Isfahan province
 1. استانداری اصفهان (1400). گزارش مزیت‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان اصفهان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، دی ماه 1400.
 2. اشرف، بتول؛ علیزاده، امین؛ موسوی بایگی، محمد؛ بنایان، محمد؛ جباری نوقابی، مهدی و دهقانی سانیج، حسین. (1397). کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، دوره 12، شماره 1، صص. 24-13.  https://idj.iaid.ir/article_65067.html?lang=fa
 3. امیری، فاطمه؛ لشگری حسن؛ قربانیان، جبرائیل و مرشدی، جعفر (1399). تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) مطالعه موردی: دزفول، جغرافیا(فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 18، شماره 65، صص. 18-5. https://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/9191
 4. باقری، مهرداد؛ مختاری هشی، حسین؛ گندمکار، امیر و خادم الحسینی، احمد (1401). تأثیر بحران آب بر تخریب بنیادهای زیستی؛ مورد مطالعه: فرونشست زمین در استان اصفهان. فصلنامه آمایش سیاسی فضا، دوره4، شماره4، صص. 386-363. http://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2022.4.4.7.3
 5. خالقی، سعیده؛ بزازان، فاطمه و مدنی، شیما (1394). اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و بر اقتصاد ایران (رویکرد ماتریسی حسابداری اجتماعی)، فصلنامه تحقیقات کشاورزی، دوره 7، شماره 1، صص. 135-133. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20086407.1394.7.25.6.1
 6. خلج، معصومه؛ خلقی، مجید؛ ثقفیان، بهرام و بذرافشان، جواد (1398). بررسی تأثیرعوامل انسانی و اقلیمی بر تغییرات تراز و کیفیت آب زیرزمینی در مناطق نیمه خشک. فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران، دوره 15، شماره 2، صص. 290-278.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352347.1398.15.2.21.0
 7. درخور، م؛ فرجی‌راد، ع و میرهاشمی، ع (1392). بحران آب و نتایج زیست محیطی آن در آسیای مرکزی. مجله مطالعات اوراسیای مرکزی. دوره 6. شماره12، صص. 54-41.. https://doi.org/10.22059/jcep.2013.35148
 8. رضازاده، حبیب (1394). مسئله آب و اقتصاد سیاسی توسعه در ایران1392-1384، رساله دکتری تخصصی، رشته علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 9. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان (1395). معاونت آمار و اطلاعات، سرشماری نفوس و مسکن.
 10. طالبی صومعه‌سرایی، مهشید؛ ذکائی، محمدسعید؛ فاضلی، محمد و جمعه پور، محمود(1398). جامعه‌شناسی یک بحران آسیب‌شناسی اجتماعی بحران آب در حوضه آبریز زاینده‌رود. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره11، شماره4، صص. 132-101. https://doi.org/10.22035/isih.2020.3652.3833
 11. علیجانی، بهلول و قویدل رحیمی، یوسف(1384). مقایسه و پیش‌بینی تغییرات دمای سالانه تبریز با ناهنجاری‌های دمایی کره زمین با استفاده از روش‌های رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی، مجله جغرافیا و توسعه، دوره3، شماره 6، صص. 38-21. http://ensani.ir/fa/article/161395
 12. مختاری هشی، حسین (1401). سیاست و فضا: تحلیل نظری تأثیر نئولیبرالیسم بر بحران آب. فصلنامه
  برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 26، شماره 1، صص 29-1. http://dx.doi.org/10.50541/HSMSP.26.1.1
 13. معروفی، اسماعیل؛ رسولی آذر، سلیمان و رضائی، اسماعیل (1393). تحلیل بحران مدیریت منابع آب کشاورزی در ایران، اولین همایش ملی آب، انسان، زمین، اصفهان، شهریور 1393. https://civilica.com/doc/319120/
 14. موسوی، سید ابراهیم (1396). بحران زاینده رود و تأثیرات آن بر تنش‌های سیاسی و امنیتی در اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی.
 15. ویسی، هادی (1399). بحران آب در فلات مرکزی و ضرورت توجه به دانش بومی مطالعه موردی: قنات گوهرریز جوپار. جغرافیا (فصلنامه علمی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره 18، شماره 67، صص. 116- 104. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172996.1399.18.4.8.9
 16. AghaKouchak, A., Feldman, D., Hoerling, M., Huxman, T. & Lund, J. (2015). Water and climate: Recognize anthropogenic drought. Nature, .524, No.7566, pp. 409–411. https://doi.org/10.1038/524409a
 17. Alijani, B & Qavidel Rahimi, Y. (2005). Comparison and Prediction of the Temperature Variations of Tabriz with the Global Temperature Anomalies using Regression and Artificial Neural Network Methods. Journal of Geography and Development, Vol. 3, No 6. Pp. 21-38. [Persian]. http://ensani.ir/fa/article/161395
 18. Amiri, F., Lashgari, H., Ghorbanian, G. & Morshedi, J. (2020). the effect of climate change on rainfed wheat crop calendar (Chamran cultivar) Dezful case study.Journalof Geography(Iranian Geographical Association), 18, No 65, pp. 5-15 [Persian]. https://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/9191
 19. Angel, J. (2008). Potential impacts of climate change on water availability. Illinois State Water Survey, Institute of Natural Resource Sustainability, Vol.12, No.1, pp. 397-409.https://www.isws.illinois.edu/iswsdocs/wsp/climate_impacts_012808.pdf
 20. Ashraf, B., Alizadeh, A., Mousavi-Baygi, M., Bannayan, M., JabbariNoghabi, M. & Dehghanisanij, H. (2018). Quantifying Stress of Human Activities on Availability of Groundwater Resources of Karkheh River Basin. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, Vol. 12, No.1, pp. 13-24. [Persian]. https://idj.iaid.ir/article_65067.html?lang=fa
 21. Bagheri, M., Mokhtari Hashi, ,Gandomkar, A. &  Khademolhosseini, A. (2022). The effect of water crisis on the destruction of the foundations of life; Case study: land subsidence in Isfahan province. Journal of Political Organizing of Space, Vol. 4, No. 4. [Persian]. http://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2022.4.4.7.3
 22. Cruz, J. V. & Soares, N. (2018). Groundwater governance in the Azores Archipelago (Portugal): valuing and protecting a strategic resource in small islands. Water, Vol.10, No.4, p. 408. https://doi.org/10.3390/w10040408
 23. Darkhor, M., Farajirad, A. & Mir-hashmi, A. (2013). Environmental Consequences of Water Crisis in Central Asia. Central Eurasia Studies, Vol.6, No.12, pp. 41-54. [Persian]. https://doi.org/10.22059/jcep.2013.35148
 24. Isfahan Governorate. (2022). Report on the advantages, opportunities and development capacities of Isfahan province, Deputy Economic Affairs Coordinating Office of Isfahan Governorate, January 2022. [Persian].
 25. Khalaj, M., Kholghi, M., , B. & Bazrafshan, J. (2019). Investigating Effect of Climate Change and Human Activities on Groundwater Level and Quality in Semi-arid Regions. Journal of Iran-Water Resources Research, Vol. 15, No. 2. [Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352347.1398.15.2.21.0
 26. Khaleghi, S., Bazazan, F. & Madani, S. (2015). The Effects of Climate Change on Agricultural Production and Iranian Economy. Journal of Agricultural Economics Research, Vol.7, No.1, pp.113-135. [Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20086407.1394.7.25.6.1
 27. Liu, J., Yang, H., Gosling, S. N., Kummu, M., Flörke, M., Pfister, S., & Oki, T. (2017). Water scarcity assessments in the past, present, and future. Earth's future, Vol. 5, No.6, pp. 545-559. https://doi.org/10.1002/2016EF000518
 28. Malthus, T. (1826). (1803- 14th edition), An Essay on the Principle of Population, London: J.M. Dent.
 29. Management and Planning Organization of Isfahan Province. (2016). Deputy of Statistics and Information, Population and Housing Census, 2015. [Persian].
 30. Maroufi, I; Rasouli Azar, S; Rezaei, I. (2014). Crisis analysis of agricultural water resource management in Iran. National Conference on Water, Human and Earth. Isfahan, 28.08.2014. [Persian]. https://civilica.com/doc/319120/
 31. Mokhtari Hashi, H. (2022). Politics and Space: A Theoretical Analysis of the Impact of Neoliberalism on Water Crisis. Journal of Spatial Planning, Vol. 26, No. 1, pp.1-29. [Persian]. http://dx.doi.org/10.50541/HSMSP.26.1.1
 32. Molden, D. (2013). Water for food water for life: A comprehensive assessment of water management in agriculture. Routledge. https://www.routledge.com/Water-for-Food-Water-for-Life-A-Comprehensive-Assessment-of-Water-Management/Molden/p/book/9781844073962
 33. Mousavi, S. I (2017). The Zayandehroud river crisis and its effects on political and security tensions in Isfahan, Khuzestan and Chaharmahal and Bakhtiari provinces, Master's thesis, Faculty of Law and Political Science, Department of Political Science, Khwarazmi University. Tehran. [Persian].
 34. OECD. (2012). OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264122246-en
 35. Orr, S., Cartwright, A. & Tickner, D. (2009). Understanding Water Risks: A Primer on the Consequences of Water Scarcity for Government and Business. WWF Water Security Series 4. World Wildlife Fund UK: Godalming.https://awsassets.panda.org/downloads/understanding_water_risk_iv.pdf
 36. Pereira, L. S., Cordery, I. & Iacovides, I. (2009). Coping with water scarcity: Addressing the challenges. Springer Science & Business Media. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-9579-5
 37. Peter, J. R. (2004). Participatory Irrigation Management. International Network on Participatory Irrigation Management, Washington DC. INWEPF/SY/2004 (06).https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-9579-5
 38. Petruzzello, M. (2023). Water scarcity. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/water-scarcity
 39. Repetto, R. (2011). Economic and Environmental Impacts of Climate Change in Nevada. Demos, New York, 6.
 40. https://www.demos.org/sites/default/files/publications/NV_ClimateChangeInTheStates_Demos_0.pdf
 41. Rezazadeh, H. (2015). Water problem and political economy of development in Iran 2005-2013, Ph.D thesis, Tehran: Tarbiat Modares University. [Persian].
 42. Rogers, P. (2004). Water crisis: myth or reality? Taylor and Francis, London. https://www.routledge.com/Water-Crisis-Myth-or-Reality/Rogers-Llamas-Cortina/p/book/9780415364386
 43. Service, R. F. (2006). Desalination Freshens Up. SCIENCE, Vol: 313, No 5790, Pp: 1088-1090. https://doi.org/10.1126/science.313.5790.1088
 44. Sörensson, A. & Von Friedrichs, Y. (2013). An importance–performance analysis of sustainable tourism: A comparison between international and national tourists. Journal of Destination Marketing & Management, Vol. 2, No.1, pp.14-21. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2012.11.002
 45. Subramaniam,, Whitlock, D. & Williford, B. (2012) Water crisis. The Wiley‐Blackwell encyclopedia of globalization. https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog808
 46. Sunlu, U. (2003). Sunlu U. Environmental impacts of tourism. In: Camarda D. (ed.), Grassini L. (ed.). Local resources and global trades: Environments and agriculture in the Mediterranean region. Bari : CIHEAM, 2003. p. 263-270. (Options Méditerranéennes: Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 57). Conference on the Relationships between Global Trades and Local Resources in the Mediterranean Region, 2002/04, Rabat (Morocco). http://om.ciheam.org/om/pdf/a57/04001977.pdf
 47. Talebi Somesarayee, M., Zokaie, M., Fazeli, M. & and Jomehpoor, M. (2019). Sociology of a crisis: The social pathology of the water crisis in the Zayandehroud river basin. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities (Iranian Journal of Cultural Research), Vol. 11, No. 4. [Persian]. https://doi.org/10.22035/isih.2020.3652.3833
 48. UNDESA)United Nations Department of Economic and Social Affairs(. (2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision; United Nations Department of Economic and Social Affairs: New York, NY, USA, 14. https://population.un.org/wup/publications/files/wup2014-report.pdf
 49. UNU and UNOSD. (2013). Catalyzing water for sustainable Development and growth Framing Water within the Post 2015 Development Agenda: Options and Considerations. UN Office of Sustainable Development and Stockholm Environment Institute. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11300.07040
 50. Veicy, H. (2020). The Water Crisis in the Central Plateau of Iran and the Necessity of Paying Attention to the Indigenous Knowledge of Qanat in Iran (Case study: Joupar’s GuharRiz Qanat). Journalof Geography(Iranian Geographical Association), 18, No. 67, pp. 104-116. [Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172996.1399.18.4.8.9
 51. Voulvoulis, N. (2012). Water and sanitation provision in a low carbon society: The need for a systems approach. Journal of Renewable and Sustainable Energy, Vol.4, No.4, pp. 041403. https://doi.org/10.1063/1.3665797
 52. World Economic Forum (2015), Global Risks 2015 10th Edition, Geneva, Switzerland. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_2015_Report15.pdf
 53. WWAP (United Nations World Water Assessment Programme). (2018). the United Nations World Water Development Report 2018, Nature-Based Solutions for Water, Paris, UNESCO.