بررسی مفهوم جغرافیایی ملت و جایگاه آن در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایران.

2 مرکز آموزش عالی امام خمینی

چکیده

پژوهش فراروی تلاش نموده است تا با کنکاشی جغرافیایی- سیاسی به بررسی و تتبع پیرامون موضوع ذیل بپردازد.
-بررسی مفهوم جغرافیایی ملت از نگاه جغرافیدانان سیاسی و اندیشمندان و محققان ایرانی و خارجی در خصوص موضوع مورد نظر-مفهوم ملت در اندیشه ایرانیان از عهد قاجار تا دوره جمهوری اسلامی-بررسی دیدگاه محققان ایرانی و خارجی در باب مفهوم ملت در ایران و علل و عوامل توفیق و عدم توفیق آن از ابتدا تا عصر حاضر

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the geographical concept of the nation and its place in Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Kamran 1
  • M. Minaiee 2
  • B. Zarei
1 University of Tehran, Iran.
2 Imam Khomeini Higher Education Center
چکیده [English]

The present research has tried to investigate and trace the following topic with geographical-political exploration.
- Examining the geographical concept of the nation from the point of view of political geographers and Iranian and foreign thinkers and researchers regarding the topic in question - The concept of the nation in Iranian thought from the Qajar era to the Islamic Republic period - Examining the views of Iranian and foreign researchers regarding the concept of the nation in Iran and its causes and Its success and failure factors from the beginning to the present day

کلیدواژه‌ها [English]

  • nationality
  • constitution
  • nation