اثربخشی طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه اجتماعی - اقتصادی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

روستاها با توجه به نقشی که در توسعه ملی دارند، از جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی های توسعه برخوردارند؛ از این رو، دولتها از طریق سیاستگذاری در قالب برنامه های عمرانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، با اهداف مرتبط و در پی ایجاد تغییر و تحول و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه های انسانی، به اجرای طرحها و پروژه های عمرانی دست می یازند. این مقاله می کوشد، با توجه به حجم سرمایه گذاری های عمرانی و طرحها و پروژه های به انجام رسیده، به صورت موردی، به تبیین دامنه اثربخشی و تعیین پیامد های اجتماعی- اقتصادی این گونه سرمایه گذاری ها و طرحها در تحول و توسعه سکونتگاه های روستایی بپردازد. بر اساس اسناد و شواهد، طی دوره زمانی 1358-1387، مبلغ 127041.8 میلیون ریال در روستاهای این بخش هزینه شده است که از این مقدار 120291.8 میلیون ریال به صورت نقطه ای و رقمی معادل 6750 میلیون ریال به صورت پهنه ای در اجرای طرحها و پروژه ها هزینه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، میزان همبستگی این گونه سرمایه گذاری های عمرانی با درجه تحول اجتماعی- اقتصادی سکونتگاه های روستایی بخش بسیار ناچیز بوده، تا جائی که از مجموع 16 شاخص مورد بررسی تنها در یک مورد شاخص اجتماعی (مهاجرت افراد با سواد از روستا) و 2 مورد شاخص اقتصادی (افزایش فعالیتهای خدماتی و سطح زیر کشت محصولات باغی) رابطه معناداری مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of construction plans and projects in socio-economic development

نویسندگان [English]

  • A. Saidi
  • E. Rastgar
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to their role in national development, villages have a special place in development planning; Therefore, governments, through policymaking in the form of short-term, medium-term and long-term construction plans, with related goals and in pursuit of creating changes and transformations and achieving favorable living conditions in human settlements, implement construction plans and projects. They shake hands. This article tries to explain the scope of effectiveness and determine the socio-economic consequences of such investments and projects in the transformation and development of settlements, according to the amount of construction investments and completed plans and projects. A villager will pay. According to documents and evidence, during the period of 1387-1358, an amount of 127,041.8 million Rials was spent in the villages of this sector, of which 120,291.8 million Rials were spent on a point basis and a figure equal to 6750 million Rials was spent on the implementation of plans and projects. has been spent. The findings of the research show that the degree of correlation of such construction investments with the degree of socio-economic development of the rural settlements of the sector is very insignificant, to the extent that out of the total of 16 indicators investigated, only one social indicator (emigration of educated people from village) and 2 economic indicators (increase in service activities and cultivated area of horticultural products) a significant relationship is evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social and economic development
  • construction plans and projects
  • rural settlements
  • Varavi section
  • Mehr city
  • Fars province