راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر شبستر)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات بسیاری پیامدهای ناپایدارساز در روند کنونی توسعه جهانی که خود تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف است، را نشان داده اند و در این بین، شهرنشینان سهم تعیین کننده ای در ایجاد این پیامدها دارا می باشند. با توجه به اینکه بیشترین رشد جمعیت شهری آینده جهان در کشورهای در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بیشتری برای نیل به توسعه پایداری شهری در این کشورها وجود دارد. از سوی دیگر، شیوه رایج برنامه ریزی شهری در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی به رغم دستاوردهای مدیریتی قابل توجه، در هدایت شهر به سوی توسعه ای پایدار موفق نبوده است و دچار تنگناهای نظری و عملی در این زمینه است. در این تحقیق شهر شبستر از جنبه های اجتماعی- اقتصادی، زیرساختی و مدیریتی با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای موجود بر اساس شاخص های پایداری مورد بررسی قرار گرفته، سپس این اطلاعات گردآوری شده در چارچوب روش مطالعه سیستمی و با کاربست مدل AHP و SWOT تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شهر شبستر در وضعیت ناپایداری قراردارد. که برای خروج از آن استفاده از مشارکت شهروندان به همراه توانمند سازی، تبیین راهبرد مدیریت یکپارچه شهری، توجه به فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهر به همراه ظرفیت سازی در شهرداری و در نهایت پایبندی به توسعه اجتماعات محلی و حکمروایی خوب شهری در قالب روش های نوین برنامه ریزی شهری(به طور مشخص CDS) می تواند پایداری را برای شهر شبستر به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

City development strategy based on sustainable development (Case study: Shabestar city)

نویسندگان [English]

  • M. Sarafi
  • G. Tavaklinia
  • M. Ostadi
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Many studies have shown the destabilizing consequences in the current process of global development, which itself is a function of population variables, per capita and consumption patterns, and in the meantime, urban dwellers have a decisive role in creating these consequences. Considering that the greatest growth of the future urban population of the world will be in the developing countries, there is more concern to achieve the development of urban sustainability in these countries. On the other hand, the common method of urban planning in the framework of comprehensive and detailed plans, despite significant management achievements, has not been successful in guiding the city towards a sustainable development and suffers from theoretical and practical bottlenecks in this field. In this research, the city of Shebastar has been examined from the socio-economic, infrastructural and managerial aspects according to the existing strengths, weaknesses, opportunities and threats based on sustainability indicators, then this information has been collected in the framework of the systematic study method and with the application of the model. AHP and SWOT have been analyzed and evaluated. The results of the research show that the city of Shabestar is in an unstable state. To get out of it, the use of citizens' participation along with empowerment, explaining the integrated urban management strategy, paying attention to the social, economic, and cultural processes of the city along with capacity building in the municipality and finally adhering to the development of local communities and good urban governance in the form of New urban planning methods (specifically CDS) can bring stability to the city of Shebastar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable urban development
  • city development strategy
  • Shabestar