بررسی آماری پدیده گرد و غبار و تحلیل الگوی ورزش بادهای گرد و غبارزا

نویسندگان

دانشگاه یزد، ایران.

چکیده

شهرستان سبزوار از مکان های مساعد برای رخداد مکرر پدیده گرد و غبار در شمال شرق کشور محسوب می شود. در این تحقیق تحلیل زمانی و فضایی پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های ساعتی سمت و سرعت باد و وضعیت هوای حاضر و گذشته، طی دوره آماری بیست ساله 1367- 1387 انجام گرفت. با استفاده از نرم افزار View WRplot گلباد سالانه ایستگاه سینوپتیک سبزوار ترسیم شد. از آنجا که گلباد، وضعیت باد را به صورت کلی مشخص می کند و به طور خاص در مورد بادهای گرد و غبارزا اطلاعاتی به ما نمی دهد، در این مقاله دیاگرام جدیدی معرفی می شود که آن را گل غبار نامیدیم. گل غبار طبقه بندی و توزیع سمت و سرعت بادهای گرد و غبارزا (بادغبارها) را در یک دوره معین نشان می دهد. دیاگرام گل غبار به صورت سالانه و ماهانه برای ایستگاه سینوپتیک سبزوار ترسیم و سپس نتایج آن با دیاگرام های گلباد شهرستان مقایسه شد. به علاوه به این دیاگرام ها کمیت جدیدی به نام شعاع برایند اضافه گردید. این شعاع مقایسه گلباد و گل غبار را سریعتر و راحت تر می نماید. نتایج آماری این تحقیق نشان می دهد که طی دوره آماری مورد مطالعه، وقوع روزهای همراه با گرد و غبار در شهرستان سبزوار روندی افزایشی داشته و بیشترین احتمال وقوع آن در ماه های اردیبهشت و خرداد است و در بیش از 71 درصد مواقع در ساعات بعد از ظهر روی می دهد. باد غالب در دیاگرام های گلباد و گل غبار سالانه شرقی است. همچنین بادها در 4/85 درصد و بادغبارها در 36/81 درصد در طی سال در مسیر شرقی- غربی می وزند و کانال بادی را در این مسیر در منطقه ایجاد نموده اند، این نتیجه کاملا با وضعیت توپوگرافی شهرستان مطابقت دارد. سرعت متوسط بادغبارها 75/8 متر بر ثانیه برآورد شد که 50 درصد آن ها سرعتی بیش از 9 متر بر ثانیه دارند. مطالعه دقیق گل غبارهای ماهانه تاثیر سیستم های جوی متفاوتی را در شکل گیری این پدیده در منطقه اثبات می نماید. با افزایش تابش خورشید از اردیبهشت تا شهریورماه و به دلیل وجود دشت ها و کویرهای گسترده در اطراف سبزوار سیستم های حرارتی بر منطقه حاکم شده و جهت بادغبار غالب شرقی است اما از ماه مهر تا اردیبهشت، هم زمان با ورود سیستم های غربی به منطقه و وزش بادهای قوی در سطح زمین، از فراوانی بادغبارهای شرقی کاسته شده و به بادغبارهای غربی و جنوب غربی افزوده می شود، به طوری که جهت باد غالب در گلباد بهمن ماه شرقی بوده اما جهت بادغبار غالب در گل غبار این ماه کاملا غربی است. مقایسه شعاع برایند در ماه های مختلف سال این روند را به خوبی تایید می نماید. از این مطالعات در جهت کنترل منشاء تغذیه گرد و غبار و نیز برنامه ریزی های طبیعی منطقه می توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی آماری پدیده گرد و غبار و تحلیل الگوی ورزش بادهای گرد و غبارزا

نویسندگان [English]

  • D. Mehrshahi
  • Z. Nekoonam
Yazd University, Iran.
چکیده [English]

Sabzevar city is one of the favorable places for the frequent occurrence of dust phenomenon in the northeast of the country. In this research, the temporal and spatial analysis of the dust phenomenon was carried out using hourly data of wind direction and speed and the current and past weather conditions during the twenty-year statistical period of 1387-1367. Using the View WRplot software, the annual snowstorm of the Sabzevar synoptic station was drawn. Since Golbad specifies the wind condition in general and does not specifically give us information about dust-producing winds, in this article a new diagram is introduced, which we called Dust Flower. The dust cloud shows the classification and distribution of the direction and speed of dust-producing winds (dusts) in a certain period. Gol Gharb diagram was drawn annually and monthly for Sabzevar synoptic station and then its results were compared with Golbad diagrams of the city. In addition, a new quantity named Brind radius was added to these diagrams. This radius makes the comparison of Golbad and Gol Ghbar faster and easier. The statistical results of this research show that during the statistical period under study, the occurrence of days with dust in Sabzevar city has an increasing trend, and the most likely occurrence is in the months of May and June, and in more than 71% of the cases, in the hours after It happens at noon. The prevailing wind in Golbad and Golghar annual diagrams is east. Also, winds blow in 85.4% and dust in 81.36% during the year in the east-west direction and have created a wind channel in this direction in the region, this result is completely consistent with the topography of the city. The average speed of the winds was estimated at 8.75 m/s, and 50% of them have a speed of more than 9 m/s. A detailed study of the monthly dust clouds proves the influence of different atmospheric systems in the formation of this phenomenon in the region. With the increase of the sun's radiation from May to September and due to the presence of vast plains and deserts around Sabzevar, thermal systems dominate the region and the prevailing wind direction is east, but from October to May, at the same time as western systems enter the region and The blowing of strong winds on the surface of the earth is reduced from the abundance of eastern winds and added to western and southwesterly winds, so that the prevailing wind direction in Golbad Bahman of this month is east, but the prevailing wind direction in Gul Gharbar of this month is completely western. Comparing Shua Brind in different months of the year confirms this trend. These studies can be used to control the origin of dust feeding as well as the natural planning of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust
  • Golbad
  • Gol Gharb
  • Badghar
  • Shua Brind
  • Sabzevar city