علل و موانع توسعه جزیره ابوموسی

نویسندگان

دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

توسعه فرایندی همه جانبه است که در تحقق آن عوامل و متغیر های مختلف محیطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دخیل است. هرچند که نقش و وزن هر یک از این عوامل در هر ناحیه با نواحی دیگر متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه فرایند توسعه غالبا نامتوازن است، به طوری که توسعه نامتوازن را می توان یکی از شاخصهای کشورهای در حال توسعه معرفی کرد. این امر در ایران نیز به وضوح قابل رویت است، تا جائی که برخی نواحی از لحاظ توسعه دارای وضعیت مناسبی هستند که در آنها ضمن استفاده از توانهای محیطی، شاخصهای توسعه نیز وضعیت مطلوبی نشان می دهند، اما در برخی نواحی دیگر، به رغم وجود توانهای طبیعی، عکس این حالت صادق است. هدف از این پژوهش شناخت علل و موانع دخیل در توسعه نیافتگی جزیره ابوموسی است که در این راستا در مرحله اول به بررسی وضعیت توسعه یافتگی این جزیره می پردازیم و سپس عوامل و متغیرهایی که سبب توسعه نیافتگی آن شده اند را مورد کنکاش قرار می دهیم. فرض نویسندگان مقاله بر این است که توسعه نیافتگی جزیره ابوموسی محصول عوامل مختلف محیطی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی نشات گرفته از شرایط محلی، ملی و بین المللی است. شواهد این بررسی از میان داده هایی برآمده از آمارهای رسمی، اظهارات مسئولان ذیربط و مصاحبه جمع آوری شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در ابتدا به توصیف وضع موجود جزیره پرداخته و در ادامه ارتباط متغیر های مختلف را در توسعه نیافتگی جزیره نشان می دهد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل و موضوعات سیاسی نظیر وضعیت مالکیت جزیره، روابط ایران با امارات متحده عربی و کشورهای عربی و غربی و ضعف سیاستگذاری کلان، همچنین مسائل امنیتی چون اهمیت نظامی جزیره و تهدیدات خارجی، به همراه پاره ای مسائل جغرافیایی نظیر موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقلیمی نامساعد، ناپایداری جمعیت و انزوای جغرافیایی سبب توسعه نیافتگی این جزیره شده اند که در این میان، برخی عوامل نظیر موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت بیشتری هستند و سبب تشدید عوامل دیگر شده اند. این مقاله حاصل پژوهش در چاچوب یک پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی قابلیت ها و موانع توسعه استان هرمزگان و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causes and obstacles to the development of Abu Musa Island

نویسندگان [English]

  • M. Ghalibaf
  • M. Mirzade
University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Development is a comprehensive process that involves various environmental, political, economic, social and security factors and variables in its realization. However, the role and weight of each of these factors in each region is different from other regions. In developing countries, the development process is often unbalanced, so that unbalanced development can be introduced as one of the indicators of developing countries. This is also clearly visible in Iran, to the extent that some areas have a favorable situation in terms of development, in which, in addition to using the environmental capabilities, the development indicators also show a favorable situation, but in some other areas, despite the existence Natural powers, the opposite is true. The purpose of this research is to know the causes and obstacles involved in the underdevelopment of Abu Musa Island. In this regard, we will examine the development status of this island in the first step and then explore the factors and variables that caused its underdevelopment. The authors of the article assume that the underdevelopment of Abu Musa Island is a product of various environmental, political, security and economic factors originating from local, national and international conditions. The evidence of this study has been collected from official statistics, statements of relevant officials and interviews. The research method in this research is descriptive-analytical which first describes the current situation of the island and then shows the relationship of various variables in the underdevelopment of the island. The results of the investigations show that a series of factors and political issues such as the status of the island's ownership, Iran's relations with the United Arab Emirates and the Arab and Western countries, and the weakness of macro-politics, as well as security issues such as the military importance of the island and external threats, along with some Geographical issues such as geographic location, adverse climatic conditions, population instability and geographic isolation have caused the underdevelopment of this island. This article is the result of the research in Chachob, a master's thesis with the title of examining the development capabilities and obstacles of Hormozgan province and its impact on Iran's national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • underdevelopment
  • Abu Musi Island
  • Hormozgan Province