رژیم حقوقی و تحدید حدود دریای خزر

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، ایران.

2 رییس سازمان جغرافیایی ایران.

چکیده

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر چیزی نبود جز یک دریای بسته که به گونه ای تئوریک، و نه در عمل، میان ایران و شوروی پیشین تقسیم می شد. اما پس از فروپاشی سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور نوین دریای خزر با ایران شریک شدند. گذشته از این دگرگونی بزرگ در جغرافیای سیاسی منطقه، هجوم سرمایه و تکنولوژی باختر زمین برای اکتشاف، استخراج، و صدور نفت وگاز منطقه، راه نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت های فرا منطقه ای را به این بخش از جهان گشود و ایالات متحده و یاران ژئواستراتژیکی آن عملا بر شمار موجودیت های سیاسی منطقه افزوده شدند. این وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را وارد فاز جدید و حساسی نمود بطوریکه تاکنون علارغم برگزاری چندین نشست در سطوح مختلف سیاسی و فنی، به نتیجه ای نرسیده است. در این مقاله سعی گردیده است سوابق معاهدات و قرار دادهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر ذکر شده وملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد تحلیل قرار گیرد. عدم وجود مرز درخزر، اعتبار قراردادهای1921و1940، اولویت مشاع، تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر، مخالفت با فعالیتهای یکجانبه وغیر نظامی کردن از جمله ملاحظاتی است که ایران باید داشته باشد. این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است سعی دارد با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و منابع مرتبط و بررسی مدل های قابل ارائه در تحدید حدود به ارائه سهم ایران از دریای خزر بپردازد. بطوریکه با ارائه مدلهای ریاضی و آماری و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، می توان سهم واقعی ایران از دریای خزررا بیش از 19 درصد در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal regime and demarcation of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • H. Kamran 1
  • M. Namii 2
  • F. Jaafari
  • A. Mohmmadpoor
  • H. Hosseini
1 University of Tehran, Iran.
2 Head of Geographical Organization of Iran.
چکیده [English]

Before the collapse of the Soviet Union, the Caspian Sea was nothing but a closed sea that was theoretically, not in practice, divided between Iran and the former Soviet Union. But after the territorial collapse of the Soviet Union, the four new countries of the Caspian Sea became partners with Iran. Apart from this great transformation in the political geography of the region, the influx of Western capital and technology to explore, extract, and export oil and gas in the region opened the way for the political and economic influence of transregional powers in this part of the world, and the United States and its geostrategic allies They practically added to the number of political entities in the region. This situation brought the determination of the legal regime of the Caspian Sea into a new and sensitive phase so far, despite holding several meetings at different political and technical levels, no result has been reached. In this article, an attempt has been made to analyze the records of treaties and agreements related to the legal regime of the Caspian Sea and the considerations of the Islamic Republic of Iran in this regard. The absence of a border in the Caspian, the validity of the agreements of 1921 and 1940, the priority of the commons, the fair division of the bed and sub-bed, opposition to unilateral activities and demilitarization are among the considerations that Iran should have. This research, which is based on descriptive and analytical methods, tries to present Iran's share of the Caspian Sea by using library and internet studies and related sources and examining the models that can be presented in delimitation. By presenting mathematical and statistical models and taking into account the set of factors, Iran's real share of the Caspian Sea can be considered more than 19%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • legal regime
  • delimitation
  • least squares regression
  • convex polygon