علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. ایران.

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

قنوات جزء منابع آب زیزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران به حساب می آیند و منطقه گناباد به دلیل داشتن قنوات فراوان اسطوره ای،مانند قنات قصبه در این زمینه حائز اهمیت فراوان است. بررسی های صورت گرفته در دشت گناباد، طی سی سال گذشته، بویژه از دهه1360 به این طرف، حاکی از این است که دو عامل اصلی در کاهش آبدهی قنوات موثر می باشد.یکی افت سطح آب زیرزمینی و دیگری پدیده تغییر اقلیم جهانی است که اثرات آن در کشور ما، به صورت خشکسالی های شدید نمود یافته و درتشدید افت سطح آب و کسری مخزن زیرزمینی موثر واقع شده است. این دو عامل، منطقه گناباد را به شدت دچار بحران آب نموده اند، به طوری که در حال حاضر، دشت گناباد یکی ازدشت های ممنوعه حفر چاه به حساب می آید. پیامد مستقیم افت سطح آب زیرزمینی و کسری ذخایر آب در این منطقه به صورت خشک شدن و کاهش دبی قنوات بوده است که عواقب ثانویه آن نظیر خشک شدن اراضی کشاورزی، کاهش درآمد روستائیان و به تبع آن تخلیه روستاها و افزایش مهاجرت به شهر های دیگر ظاهر شده است.در این بررسی از روش های آماری، توصیفی، همبستگی و تحلیل اسنادی استفاده شده است و مشخص شده است که بین آبدهی قنات و کاهش سطح زیر کشت ارتباط مستقیمی وجود دارد، به طوری که در طی سال های 1376 تا1385 یعنی به مدت 9 سال، آبدهی قنوات 23% و به تبع آن سطح زیر کشت 59% کاهش یافته است. همچنین، بین مهاجرت روستائیان وآبدهی قنوات همبستگی وجود دارد، به طوری که 14% درصد مهاجرت روستائیان ناشی از کاهش آبدهی قنوات بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The causes of the decrease in irrigation of Gonabad plain canals and its socio-economic consequences

نویسندگان [English]

  • S. Velayati 1
  • M. Taleshi 2
  • M. Sharifimaghadam
1 Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran.
2 Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aqueducts are one of the underground water resources in arid and semi-arid areas of Iran, and Gonabad region is very important in this context due to its many legendary aqueducts, such as the Kasbah aqueduct. Investigations carried out in the Gonabad Plain, during the last thirty years, especially from the 1360s onwards, indicate that two main factors are effective in reducing the irrigation of canals. One is the drop in the underground water level and the other is the phenomenon of global climate change, which affects In our country, it has been manifested in the form of severe droughts, and it has been effective in aggravating the drop of the water level and the deficit of the underground reservoir. These two factors have severely affected the water crisis in the Gonabad region, so that currently, the Gonabad plain is considered one of the prohibited plains for drilling wells. The direct consequence of the drop in the underground water level and the deficit of water reserves in this region has been drying up and reducing the flow of canals, which secondary consequences such as the drying up of agricultural lands, the reduction of the income of the villagers, and as a result the evacuation of villages and the increase of migration to other cities are apparent. In this investigation, statistical, descriptive, correlation and document analysis methods have been used and it has been determined that there is a direct relationship between the irrigation of the aqueduct and the reduction of the cultivated area, so that during the years 1376 to 1385, that is, for the period 9 years, canal irrigation has decreased by 23% and as a result the cultivated area has decreased by 59%. Also, there is a correlation between the migration of villagers and irrigation of canals, so that 14% of the migration of villagers was caused by the decrease of irrigation of canals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qanat
  • Hydrograph
  • Gonabad
  • Migration
  • Gonabad plain