جغرافیا، طبیعت و محیط زیست

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

بسیاری از صاحبنظران امروز، جغرافیای انسانی را دانش مطالعه جامعه و فضا می دانند. این در حالی است که مدت ها جغرافیای انسانی به مثابه اکولوژی انسانی تلقی می شد و این به معنای روابط انسان با طبیعت یا به عبارت واضح تر انسان و محیط بود. بطور موازی از سالهای 1970 جغرافیای طبیعی با روی آوری به اکولوژی، محیط زیست را جایگزین محیط نمود.
با توجه به سؤالاتی که در این زمینه مطرح می-باشد. جادارد که جهت گیری های دو گانه ای که موجب تحول در اهداف جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی گردید؛ و به مدل هائی که الهام بخش جغرافیادانان در دو حوزه انسانی و طبیعی شده است بپردازیم. همچنین ضرورت دارد تا بر مفاهیمی چون محیط و یا محیط زیست که توسط جامعه جغرافیائی بطور وسیعی بکار رفته ولی در با ابهاماتی مواجه است تامل نمائیم. علاوه بر این، نگاه ژرف تری بر مفهوم رابطه انسان و محیط که بسته به رویکردهایی مختلف، جهت های مختلفی بخود می گیرد را ضروری می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geography, nature and environment

نویسنده [English]

  • H. Sadough
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Many experts today consider human geography as the science of studying society and space. This is despite the fact that for a long time, human geography was considered as human ecology, and this meant the relationship between man and nature, or more clearly, man and the environment. In parallel, from the 1970s, natural geography, by turning to ecology, replaced the environment with the environment.
According to the questions that are raised in this field. It is clear that the dual orientations that caused the evolution of the goals of human geography and natural geography; And let's look at the models that have inspired geographers in both human and natural fields. It is also necessary to reflect on concepts such as the environment or the environment, which are widely used by the geographic community, but are faced with ambiguities. In addition, it is necessary to take a deeper look at the concept of the relationship between man and the environment, which takes different directions depending on different approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography
  • environment
  • nature
  • human-environment relationship