ارزیابی ساختار شهرک های صنعتی با رویکرد پدافند غیرعامل

نویسندگان

چکیده

جنگ خواسته یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. از طرفی تاسیسات و تجهیزات شهری، و منطقه ایی که بخشی از آنها زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور می باشند تمهیدات برنامه-ریزی پدافند غیرعامل در آنها صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ساختار شهرک صنعتی جی در راستای پدافند غیرعامل انجام گرفته است.
در این پژوهش در جهت ارائه راهبردها از مدل استراتژیک SWOT استفاده شده و همچنین در جهت مشارکتی نمودن برنامه ریزی از تکنیک دلفی بهره گیری شده است.
نتایج تحقیق نشانگر آن است که موارد استتار، اختفاء در ساخت وسازهای شهرک و عدم پهنه بندی مناسب در کاربری ها، پوشش مناسب برای سیستم مخابرات، برق، گاز و آب، حریم انتقال نیرو و تاسیسات برق، گاز و آب رعایت نگردیده، مکان یابی شهرک نیز با توجه به طرح های بالادستی ملی، منطقه ای و آمایش سرزمین انجام نشده است. طبق نظر ساکنان و کارشناسان، سامانه مخابرات، ساختمانهای مسکونی و تجاری از مراکز حیاتی و پمپ بنزین، شبکه انتقال آب و گاز، فرودگاه، شاهراه های اصلی و راه آهن از مراکز حساس و جایگاه CNG، تاسیسات صنعتی از مراکز مهم شهرک صنعتی جی محسوب می شوند. برنامه ریزی دفاعی، شهرسازی دفاعی، پدافند غیرعامل شهری و منطقه ایی، مقررات ملی ساختمان خصوصا مبحث21، آموزش شهروندان در زمینه مقابله با بحران ها و همچنین فرهنگ سازی و افزایش روحیه شهروندان در برابر مخاطرات از راهبردهای مهم در جهت برنامه ریزی پدافند غیرعامل در شهرک صنعتی جی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the structure of industrial settlements with passive defense approach

نویسندگان [English]

  • M. Hekmatpanah
  • M. Nasri
  • H. Ghoddoosi
  • Hassan Hosseini Amini
چکیده [English]

Willingly or unwillingly, war has been mixed with the life of human societies and in many cases it seems that there is no escape from it. On the other hand, the facilities and urban equipment, and the areas that are part of the vital, sensitive and important infrastructures of the country, have not been planned for passive defense. The current research has been conducted with the aim of evaluating the structure of the industrial town of Jay in the direction of passive defense.
In this research, the SWOT strategic model was used to present strategies, and the Delphi technique was used to make the planning participative.
The results of the research indicate that the cases of camouflage, hiding in the construction of the town and lack of proper zoning in the uses, proper coverage for the telecommunication system, electricity, gas and water, power transmission boundaries and electricity, gas and water facilities have not been observed, location The settlement has not been completed according to the upstream national, regional and land planning plans.
According to residents and experts, the telecommunication system, residential and commercial buildings from vital centers and gas stations, water and gas transmission network, airport, main highways and railways from sensitive centers and CNG stations, industrial facilities are considered important centers of Jay Industrial City. be. Defense planning, defensive urban development, urban and regional passive defense, national building regulations, especially topic 21, educating citizens in the field of dealing with crises, as well as culture and increasing the morale of citizens against risks are important strategies for planning passive defense in the town. It will be industrial.