دوره و شماره: دوره 18، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 6-147 

علمی - پژوهشی

1. تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم دیم (رقم چمران) مطالعه موردی دزفول

صفحه 6-18

فاطمه امیری؛ حسن لشگری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی