دوره و شماره: دوره 18، شماره 64، بهار 1399، صفحه 5-132 
2. سازمان فضایی مقصدهای گردشگری درنواحی روستایی

صفحه 23-35

هاجر مزیدی؛ رحمت اله منشی زاده؛ فرهاد عزیزپور؛ بیژن رحمانی


5. اولویت بندی و شناسایی کانون های گرد و غبار در استان فارس

صفحه 64-78

امیررضا امیرعضدی؛ محمد جعفری؛ سلمان زارع؛ حسن خسروی