بررسی نقش وتأثیرات قانون آمایش سرزمین در جغرافیای انتخابات جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

دکترای تخصصی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

 
طرح مقدماتی آمایش سرزمین در ایران اسلامی در دهه ۶۰ مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج سالۀ کشور به عنوان مهمترین قانون به تصویب رسیده است. این قانون از برنامه چهارم، شروع و در برنامه پنجم تکمیل و در برنامه ششم ادامه یافته است اما متاسفانه در جغرافیای انتخابات استانها به سبب بخشی نگری کاندیداها، این قانون هنوز در سند توسعه استان ها عملیاتی نگردیده است و جغرافیای انتخابات گاه و بی گاه سبب آسیب پذیری قوانین می شود. این پژوهش، از نوع بنیادین و نظری است و روش جمع آوری داده ها در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای و شیوۀ تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که آمایش سرزمینی به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزی ها باید مبتنی بر اصول مختلف از جمله ملاحظات دفاعی و امنیتی؛ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی؛ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی؛ کارایی و بازدهی اقتصادی؛ وحدت و یکپارچگی سرزمینی؛ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای؛ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛ باشد. همچنین، اثرات قانونگذاری در جغرافیای انتخابات اگر آمایشی باشد اقتصاد مقاومتی رخ داده و رشد 8% در کشور را تضمین می نماید اما تا به حال این نگرش علمی که همراه با یک تفکر فلسفی می باشد به وجود نیامده است و هزینه های کشور در برخی از پروژه‌ها به هدر رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role and effects of land management law in the geography of elections in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Nayere Akhavan Bitaraf
phd of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The preliminary plan of land management in Islamic Iran was considered in the 60's and was approved as the most important law in the five-year plan of the country. This law started from the fourth plan, completed in the fifth plan and continued in the sixth plan, but unfortunately in the geography of provincial elections due to the partisanship of candidates, this law has not yet been implemented in the provincial development document, even the sea in land management law in Iran has been neglected, which is why the ports and islands of Islamic Iran have not been developed. And the geography of elections occasionally makes laws vulnerable. The effects of legislation in the geography of elections, if it is organized, a resistance economy occurs and guarantees 8% growth in the country. So far, this scientific attitude, which is accompanied by a philosophical thinking, has not been developed. Projects are wasted Land use planning as a long-term framework in planning should be based on various principles including defense and security considerations; environmental protection and restoration of natural resources; preservation of Islamic and Iranian identity and protection of cultural heritage; economic efficiency and effectiveness; unity And territorial integrity; expansion of social justice and regional balances; facilitation and regulation of internal and external relations of the country's economy; Be.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Law
 • land management
 • election geography
 • space organization
 • Iran
 1. احمدی پور، زهرا، قادری، مصطفی(1394). ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری، تهران: سمت.
 2.  پاپلی یزدی، محمد حسین، (1383). عدالت اجتماعی و توسعه کاربرد فلسفه و ایدئولوژی در آمایش سرزمین، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 74.
 3. توفیق، فیروز، (1379). آمایش سرزمین و طرح کالبدی منطقه آذربایجان. مجموعه سخنرانی های علمی تخصصی سال 1379 چاپ دوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 4. توفیق، فیروز، (1384). آمایش سرزمین ـ تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
 5.  تیلور، پیتر؛ جانستون، رونالد(1386). جغرافیای انتخابات، مترجمان: زهرا پیشگاهی فرد و رسول اکبری، تهران: قومس.
 6. زرقانی، هادی؛ رضوی نژاد ، مرتضی و حیاتی، سلمان(1397). تحلیل فضایینتایج دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری ایران در شهرمشهد، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای شماره 1(30)ص1-24 DOI: 10.22067/geography.v16i1.25748
 7. سابقه برنامه ریزی در ایران (1377) معاونت امور اقتصادی و هماهنگی. دفتر اقتصاد کلان، سازمان برنامه و بوجه.
 8. سرور، رحیم، (1382). جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران.
 9. -سرور، رحیم، (1384). جغرافیای کاربردی، تهران: انتشارات سمت گزارش مختصر پیرامون مفاهیم تاریخچه برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران و سایر کشورها. سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 10. -سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (83-1379) پیوست شماره 2 لایحه (جلد اول) سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 11. -صنیعی، احسان، (1390). آمایش سرزمین راهی به سوی تعادل نظام شهری و توسعه یافتگی، مجله اقتصادی ـ ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره های 9 و 10.
 12. -قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (88-1384)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 13. -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)، روزنامه رسمی 21/1/1396، استخراج از سایت: WWW.DASTOUR.IR
 14. -طحانی، غلامرضا، فراست، مجید، (1391). توسعه سواحل مکران، اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران آمایش سرزمینی و پدافند غیر عامل، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.
 15.  لشگری، احسان (1394). سیاست و شهر، تهران، انتشارات انتخاب.
 16. کرم نیا، رضا، (1391). نگرشی بر راهبردهای مولفه فرهنگی ـ اجتماعی در آمایش سرزمینی دریای جنوب و سواحل مکران، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.
 17. لطیفی، غلام رضا، (1388). سیر تحول برنامه های آمایش سرزمین در برنامه های قبل و بعد از انقلاب، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی.
 18. میر حیدر، دره و میراحمدی، فاطمه(1397). سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 19. -مخدوم، مجید، (1380). شالوده آمایش سرزمین. تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم دیسکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 20. -مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (1377). جلد اول نظام برنامه ریزی برنامه سوم سازمان برنامه و بودجه.
 21. مطالعات آمایش سرزمین، (1383). دفتر آمایش و توسعه پایدار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 22. نظام برنامه ریزی برنامه سوم توسعه کشور (شورای فرابخشی آمایش سرزمین و محیط زیست) پنجم خرداد 1378.
 23. -وزارت برنامه و بودجه (1364). مطالعات پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران، خلاصه و جمع بندی مطالب مرحله اول، معاونت امور مناطق، دفتر برنامه ریزی منطقه ای.
 24. -Baumann , M; Ecker, A & Gross, M; (2020). Party competition and dual accountability in multi-level systems Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 30:4, 542-549, DOI: 10.1080/17457289.2020.1780434
 25. -Müller, Jochen. (2013). “On a Short Leash? Sub-National Party Positions between Regional Context and National Party Unity.” Journal of Elections, Public Opinion and Parties 23: 177–199.
 26. -Johnston,R.J; Pattie, C; Dorling, D; Rossiter, D.J; Tunstall, H & MacAllister,I.D; (1998) New labour landslide ‐ same old electoralgeography?, British Elections & Parties Review, 8:1, 35-64 http://dx.doi.org/10.1080/13689889808413004
 27. - Gregory , D; Johnston,, R, Pratt, G, Watts, M & Whatmore, S. (2009). The dictionary of human geography , 5Edition, Malden: Wiley Blackwell.
 28. - Stecker, Christian. )2015(. “Parties on the Chain of Federalism: Position-Taking and MultiLevel Party Competition in Germany.” West European Politics 38: 1305–1326.