دوره و شماره: دوره 19، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 1-263 (بهار1400، صفحۀ 263-1.) 
جایگاه روابط شهر و روستا در تولید و عرضة فرش مورد: ناحیة سنقر (کرمانشاه)

صفحه 22-37

رضوان صفرخانی؛ عباس سعیدی؛ پگاه مریدسادات؛ مرتضی قورچی


بررسی تقاضای گردشگری تندرستی در حوزه شهری – روستایی شهرستان سرعین

صفحه 118-142

ندا ترابی فارسانی؛ سارا عبد معظم؛ محمد علی رجائی؛ زاهد شفیعی


تبیین فلسفی- مفهومی ژئوپلیتیک شهری

صفحه 164-184

آرش قربانی سپهر؛ محسن جان پرور