تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمند‌سازی روان شناختی کشاورزان روستایی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق ادبیلی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق ادبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی روانشناختی کشاورزان در مناطق روستای انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری کشاورزان روستایی بخش مرکزی شهرستان کوهدشت است که از این میان 27 روستا و 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید. به منظور تحلیل موضوع چهارچوبی از هشت شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی روانشناختی در قالب 59 گویه تدوین و انتخاب شد. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش بیانگر این است بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات 491/0 از تغییرات توانمندسازی روانشناختی را تبیین می‌کنند. همچنین بر اساس نتایج آزمون t تک نمونه‌ای می‌توان بیان کرد که شاخص‌های توانمندسازی روانشناختی در حد مطلوب قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of information and communication technology on psychological empowerment of rural farmers studied: villages in the central part of Koohdasht city

نویسندگان [English]

  • Bahram Imani 1
  • Masoume Abdolahi 2
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Mohaghegh Adabili University, Ardabil, Iran.
2 M. A. of Geography and Rural Planning, Mohaghegh Adabi University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The research is done to study the influence of information and communication technology on psychological empowerment of farmers in rural areas. This research is practical in its target and descriptive-analytical in nature. The statistical society of rural farmers is the central district of koohdasht city that 27 villages and 380 people were selected as samples between them. To collect data library and field methods were used. In order to analyze the subject, a framework of eight indicators of information and communication technology and psychological empowerment in the form of 59 items were selected. The results of research findings indicate that there is a positive and significant relationship between information and communication technology and psychological empowerment. Also the results of multivariate regression showed that the components of information and communication technology explain 0/491 of the changes in psychological empowerment. Also, based on the results of single-sample t test we can say the indicators of psychological empowerment are at the desirable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology
  • Empowerment
  • Psychological Empowerment
  • Farmers
  • Rural Development
1. اعظمی، م؛ عطایی، پ؛ علی‌آبادی، و و موسیوند، م.(1395)، ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روانشناختی بر مشارکت اجتماعی زنان در سازمان‌های اجتماع محور: کاربرد معادلات ساختاری، زن و جامعه، سال7، شماره1، صص 143-161.
2. برقی، ح؛ تقدیسی، ا و صادقیان، ف.( 1392). اثرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی: مطالعة موردی شهرستان دهاقان، روستا و توسعه، شماره1. صص 72-55.
3. پاریاب، ج؛ زمانی میاندشتی، ن؛ پزشکی‌راد، غ.ر و جمالی، ح.(1393)، نقش تعاونی‌های تولید در توانمندسازی زنان روستایی استان فارسی، مطالعه موردی: تعاونی روستایی زنان همایجان سپیدان، پژوهش‌های روستایی، دوره5، شماره1، صص 45-70.
4. جهانیان، رمضان.(1387). رویکردها، ابعاد و چارچوب توانمندسازی مدیران آموزشی، پیام مدیریت، شماره 27، صص 154-131.
5. حیدری ساربان، و. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان اهر، فضای جغرافیایی اهرف سال 13، شماره 41، صص170-155.
6. حیدری ساربان، و. (1392). نقش توانمندسازی روانشناختی بر تقویت کارآفرینی روستایی، مطالعه موردی: استان اردبیل، جغرافیا و توسعه ناحیه، شماره 20، صص 237-217.
7. حیدری ساربان، و. (1395). تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی اقتصادی و اجتماعی روستائیان شهرستان مشگین‌شهر، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره20، شماره 4، صص59-29
8. خواجه شکوهی، ع.ر.(1392). تحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی روستائیان، مطالعه موردی: روستاهای قرن‌آباد و اصفحانکلاته، شهرگرگان، آمایش جغرافیایی فضا، سال 3، شماره7، صص120-103.
9. رستمی، ر؛ محمدی، ع.ا؛ نظری، م؛ ویسمرادی، ا و بحیرنی، س. ص.(1394). بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی شهروندان، مدیریت شهری، شماره41، صص 322-309.
10. سالنامه آماری (1395)، استان لرستان، مرکز آمار ایران.
11. سورانی، ف؛ کلانتری، خ؛ اسدی، ع؛ رستمی، ف؛ باباجانی، آ و ابراهیمی، م. ص.(1393). تحلیل عامل‌های پیش‌برنده و بازدارنده گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف آباد، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد1، شماره3، صص 138-123.
12. عمادی، م، ح. (1388). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسریع فرآیند توسعه کشاورزی، جهاد، شماره 269، صص 64-56.
13. فراهانی، ح؛ چراغی؛ م و عسگری، ن.(1391). تحلیلی بر زمینه‌های توسعه فناورزی اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان قروه، تحقیقات کابردی علوم جغرافیایی، سال 12، شماره26، صص145-127.
14. قنبری، یوسف و انصاری، رحیمه. (1394). شناسایی و تبیین عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، مطالعه موردی: شهرستان رستم، پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال 4، شماره3، صص 1-10.
15. محمدی، ج؛ ضرابی، ا و موسوی، س. چ. (1391). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش تقاضای سفرهای شهری؛ مطالعه موردی: شهرشیراز، مدیریت شهری، شماره28، صص 164-151.
16. محمودی میمند، م؛ شایان، ع و کلانتری، ن.(1388). ابعاد سیاست‌گذاری توسعه فناوری در فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد و تجارت نوین، شماره 15 و 16، صص 171-151.
17. مرشدی، ل و کاظمی، ح.(1392). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مرودشت، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال6، شماره1، صص45-35.
18. مطیعی لنگرودی، س. ح؛ رضوانی، م.ر؛ فرجی سبکبار، ح و نعمتی، م.(1389). تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان، جغرافیا(فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، سال8، شماره 26، صص 59-33.
19. مولایی هشجین، ن.ا؛ مرادی، م و محمدی، م.(1391). نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار روستایی شهرستان مشکین‌شهر، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 44، شماره4، صص 168-147.

20. Avgerou, C. (2010). Information Systems In Developing Countries: A Critical Research Review. Journal Of Information Technology, Vol 23, No3, Pp 133–146.
21. Bender, R.L & Peterson, S. R. (2006). Self Esteem Paradoxes And Innovations In Clinical Theory And Practice Washington, AC American Psychological Association.
22. Boudrias, J. & Gaudreau, P. (2009). Employee Empowerment: From Managerial Practices To Employees' Behavioral Empowerment. Leadership & Organization Development Journal, No 7, 625-638.
23. Dewettinch, K., Singh, J.& Buyens, D. (2003). Psychological Empowerment In The Workplace: Reviewing The Empowerment Effects On Critical Work Outcomes. Faculteit Economie En Bedrijfskunde Hoveniersberg, No 24,Pp1-29.
24. Hellstrom, J.(2005). Ict A Tool For Poverty Reduction/ Introduction/, Utsiktmot Utveckling 26, The Collegium For Development Dtudies, Uppsala University.
25. Kaushik, P.D & Nirvikar, S. (2004). Information And Technology And Broad Based Development: Preliminary Lesson From North India. World Development, Vol. 32, No.4, Pp591-607. [Online] Available At: Http://Www.Science Direct.Com.
26. Kumar ,N.(2005). Information And Communication Technology (ICT) In India Agricaltur . IT And System.
27. Kumar A.& Singh Krishna, M. (2012). Role Of Icts In Rural Development With Reference To Changing Climatic Conditions, Journal Economics Of Innovation, No 5.
28. Kwadwo A.O. & Ayalew M. D .(2012). The Importance Of Icts In The Provision Of Information For Improving Agriculturalproductivity And Rural Incomes In Africa, UNDP.
29. Matur, A.& Ambani, D. (2005). ICT And Rural Societies: Opportunities For Growth. The International Information & Library Review, No37,Pp 345-351.
30. Metha, S. & Kalra, M. (2006). Information And Communication Technologies: A Brige For Social Equity And Sustainable Development In India. The International Information & Library Review, No38, Pp 147-160 .
31. Monchi L.& Meng-Chun L. (2006). ICT And Agricultural Productivity: Evidence From Cross-Country Data , Journal Agricultural Economics, Vol 34, No 3.
32. Ozbebek, A. & Kilicarslan, E. (2011). Empowered Employees' Knowledge Sharing Behavior. International Journal Of Business And Management Studies, 3(2), 69-76.
33. Rao, A. (2014). The Contemporary Construction Of Nurse Empowerment, Journal Of Nursing Scholarship, Vol 44, No 4, Pp: 396-402.
34. UNDP. (2006). ICT & Human Development: Towards Building A Composite Index For Asia.
35. Wang, G.& Lee, P.( 2009). Psychological Empowerment And Job Satisfaction An Analysis Of Interactive Effects. Group & Organization Management, No 3, Pp, 271- 296.
36. Xia, J.( 2010). Linking Icts To Rural Development: China's Rural Information Policy, Journal Government Information Quarterly, Vo. 27, No. 2, Pp. 187-195.
37. Yukl, G. (2010). Leadership In Organizations (7th Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
38. Zhang, Y., Wang L. & Duan Y.( 2016). Agricultural Information Dissemination Using Icts: A Review And Analysis Of Information Dissemination Models In China, Journal Information Processhng In Agriculture, Vol 3, No 3.