واکاوی شاخص ها و امکان‌سنجی توسعۀ روستای هوشمند (نمونة مورد مطالعه: روستای آورگان)

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

با وجود کاهش شدید جمعیت روستایی، اما هنوز حدود 47% از جمعیت جهان در نواحی روستایی زندگی می‌کنند. روستاهایی که عموماً در شرایط فقر و توسعه‌نیافتگی قرار دارند. این درحالی است که روستاها از جنبه‌های مختلف دارای توانمندی‌هایی بوده که می‌توانند در تحقق توسعة ملی نقش اساسی ایفا نمایند. از نگاهی دیگر اندیشه‌های توسعه بعد از انقلاب تکنولوژی و بویژه در دهة اخیر به سمت فناوری‌های نوین و بویژه هوشمند متمایل شده‌اند و دیگر الگوهای سنتی پاسخگوی توسعة پایدار روستایی نخواهد بود. درواقع فضای جدیدی برای روستاها و مبتنی بر فناوری ایجاد گردید که از آن به‌عنوان «روستای هوشمند» نام برده می‌شود. در این پژوهش که از نوع کاربردی- بنیادی و روش آن توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است، سعی گردید با مطالعات کتابخانه‌ای و تدوین ادبیات و شاخصهای روستای هوشمند، به بررسی و امکان‌سنجی تحقق آنها به شیوة میدانی پرداخته شود. جامعة آماری شامل ساکنان روستای آورگان به تعداد 2041 نفر است که با کاربرد فرمول کوکران و تعدیل آن تعداد 280 نمونه به روش تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد که مهمترین شاخص‌های روستای هوشمند در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، سلامت و ... است. همچنین نتایج کاربرد آزمون تی. تک نمونه‌ای نشان داد که بهترین شرایط در روستای مورد مطالعه جهت توسعة روستای هوشمند در بُعد «اقتصادی» و بدترین شرایط در بُعد «نهادی» است. در بعد اقتصادی، شاخص «خدمات» (با میانگین 48/3) و در بعد نهادی، شاخص «برنامه‌ریزی» (با میانگین 11/2) به ترتیب بهترین و بدترین شرایط را دارا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of indicators and feasibility study of smart village development (sample: Avargan village)

نویسنده [English]

  • Asghar Norouzi
Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Despie declining rural populations, about 47% of the world's population still lives in rural areas. The villages that are generally in conditions of poverty and undevelopment. At the same time, villages have capabilities in various aspects that can play a key role in achieving national development. On the other hand, development ideas have shifted from the technology revolution and especially in the last decade to new and smart technologies And other traditional models will not be responsible for sustainable rural development. In fact, new conditions were created for the villages based on technology, which is called the smart village. In this research, which of applied-fundamental type and its method is descriptive-analytical and based on survey, An attempt was made to write the indicators of the smart village with library studies and to be feasible in a field method. The statistical population includes the residents of Avargan village and their number was 2041 people. Using Cochran formul and modifying it, 280 samples randomly questioned. The results showed that the most important indicators of smart village are such as agriculture, industry, services, education, health … . Also the results of the application of t-test showed the best conditions in the development of smart village are the "economic" dimension and the worst conditions are the "institutional" dimension. In the economic dimension, "services" (with an average of 3.48) and in the" institutional", "planning" (with an average of 2.11) have the best and worst conditions, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • Sustainable Rural Development
  • Smart Village
  • Avargan
1.احمدی، معصومه(1397) بررسی عوامل مؤثر بر رشد هوشمند سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: روستای زمان‌آباد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، استاد راهنما: حمید جلالیان. گروه جغرافیا.
2. استعلاجی، علی‌رضا. طالبی، فاطمه (1396) «نقش شهر الکترونیک در ارتقاء شاخصهای توسعه پایدار شهری با تأکید بر بانکداری الکترونیک (کرج)»، مجله جغرافیا، ش 52، صص 66-53.3. دانیالی، تهمینه(1397) «چالشهای توسعة پایدار با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات»، مجله جغرافیا، ش 58، صص 213-201.
4. عنابستانی، علی‌اکبر. کلاته میمری، رقیه(1399) «تحلیل فضایی شاخص‌های مؤثر در شکل‌گیری توسعة هوشمند روستایی شهرستان جوین»، مجله جغرافیا و توسعه، ش60، صص 20-1.
5. عنابستانی، علی‌اکبر. جوانشیری، مهدی(1395) «بررسی و تحلیل شاخص‌های توسعة هوشمند روستایی(مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بینالود)»، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، ش 16، صص 212-187.
6. کاوسی، اله. محمدی، جمال(1399) «تحرک و جابجایی هوشمند شهری و توسعه پایدار شهر شیراز»، مجله جغرافیا، ش 65، صص 30-19.
7. مرکز آمار ایران، (1395) سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهران.
8. نوروزی، اصغر. غلامیان، حیدرعلی(1398) «علل ناکارآمدی مدیریت روستایی از دیدگاه مردم محلی شهرستان سامان». مجله جغرافیا، ش 63، صص 215-196.
9. نوری، هدایت اله. نوروزی، اصغر (1396) مبانی برنامه‌ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی، دانشگاه اصفهان، چ2.
10. واثق، محمود. حاتمی نژاد، حسین. جعفری، مهتاب(1396) «بررسی تأثیرات بکارگیری سیستم نظارت هوشمند در کاهش جرائم شهری». مجله جغرافیا، ش 52، صص 168-155.

11. Atkočiūnienė,Vilma. Vaznoniene,Gintare(2019) Smart Village Development Principles and Driving Forces: The Case of Lithuania, European Countryside 11(4):497-516.
12. Aziiza, A A. Susanto, T D(2020)The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 722 doi:10.1088/1757-899X/722/1/012011.
13. Beg, Mirza Danish.2018, Smart And Sustainable Rural Development. Int J Recent Sci Res. 9(1), pp. 23427-23429.
14. Bellows, Anne. Seaton, Phoebe. Garibay,Veronica(2017) Smart Growth in Rural California, https://leadershipcounsel.org p: 1-23
15. EU(2018) smart villages, European Network for Rural Development, https://enrd. ec. europa. eu, p: 1-48
16. Holmes, John(2016) the smart villages initlative, Smsrt Villages. New thinking for off-grid communities worldwide. P: 1-31
17. Holmes, John. Thomas, Meredith (2015) Introducing the Smart Villages Concept, The International Journal on Green Growth and development. 1:2 151-154.
18. https://www.google.com/maps
19. Kale, Swapnil B. Varpe, Kiran R. Chothave, Rohit S. Borse, Khushal S. Khairnar, Prof. P.H. (2017) the development of village (Smart Sustainable Village for Community), international journal of advance research in science and engineering, vol:6, No3 767-771.
i. Lucia, Naldi. Nilsson, Pia. Westlund, Hans. Wixe, Sofia (2015) What is smart rural development? Journal of Rural Studies 40.90-101.
20. Sahu, Partha Pratim, Ghosh, Animesh (2018)Mainstreaming Smart Village in Rural Development: A Framework for Analysis and Policy, India Panchayat Knowledge Portal. www.panchayatgyan.gov. 1-9.
21. Selkäinaho, Marianne (2018) Smart Villages in Finland, MAASEUTU.FI.p 1-5.
22. Singh, Anand. Patel, Megh (2018) Achieving Inclusive Development Through Smart Village, PDPU Journal of Energy and Management, Vol. 3, No.1, 37-43.
23. Soligno, Roberta. Scorza, Francesco. Amato, Federico. Cascini, Gianluca. Savino,Daniela. Murgante Beniamino(2015) Smart Solutions for the Development of Rural Communities, Proceedings REAL CORP 2015 Tagungsband 5-7 May 2015,Ghent, Belgium. http://www.corp.
24. Somwanshi,Rutuja. Shindepatil, Utkarsha. Tule, Deepali. Mankar,Archana. Ingle, Namdev (2106)Study and development of village as a smart village, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 6. 395-408.
25. Stenson, Enda (2017) Revitalisation of rural areas through Smart Villages, 126th plenary session − 30 November/1 December 2017, 1-9.
26. Sutriadi, R (2018)Defining smart city, smart region, smart village, and technopolis as an innovative concept in indonesia’s urban and regional development themes to reach sustainability, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 202, 1-12.
27. UN Department of Public Information(2019) Public Information, https://population.un.org.
28. Visvizi, Anna. Lytras, Miltiadis D. (2018)It’s Not a Fad: Smart Cities and Smart Villages Research in European and Global Contexts. Sustainability, www.mdpi.com /journal/sustainability. 1-10
29. Viswanadham, N (2014) Design of Smart Villages, Computer Science and Automation Indian Institute of Science, Bangalore, Centre for Contemporary Studies. 1-16.
30. Zavratnik, Veronika. Kos, Andrej. Duh, Emilija Stojmenova(2018) Smart Villages: Comprehensive Review of Initiatives and Practices. www.mdpi.com/journal/sustainability. 1-14.