طراحی الگوی انتخاباتی دربهبود عملکرد مدیریت دولت محلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران ، تهران، ایران.

چکیده

دراین مقاله به‌منظور ارائه الگویی جدید در انتخابات محلی، از پیشنهادات مدل های انتخاباتی استفاده شده و شهر تهران بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده‌ است. منبع جمع آوری داده‌ها مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل قوانین و مقررات این حوزه بوده و با بکارگیری روش تحلیل مضمون، داده‌ها تحلیل شده‌اند. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی شهری و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه‌گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است.تحقیق حاضر با رویکردی کاربردی - توسعه ای و براساس روش میدانی به سوال«اصلاحات اساسی در انتخابات شورا و شهرداری در عملکرد نهادهای محلی تا چه میزان تاثیرگذاراست؟ » پاسخ داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته و موفق در توسعه شهری و مدیریت امور محل اصلاحات انتخاباتی در عملکرد مدیریت محلی و افزایش نقش شهروندان محل در تعیین مدیران و نظر دادن در نحوۀ ادارۀ محل، حائز اهمیت بسیار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an electoral model to improve the performance of local government management

نویسنده [English]

 • Hassan Kamran dastjerdi
Associate Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, in order to present a new model in local elections, the suggestions of electoral models have been used and the city of Tehran has been selected as the study. The source of data collection was in-depth interviews with experts and analysis of laws and regulations in this field, and the data were analyzed using the content analysis method. The present study with an applied-developmental approach and based on the field method to the question "How effective are the fundamental reforms in the council and municipal elections in the performance of local institutions?" Has answered. The research results show that, according to the experience of developed and successful countries in urban development and local affairs management, development steps should be taken from part to whole with experimentation and experience. In general, electoral reforms are very important in the performance of local government and increase the role of local citizens in appointing managers and commenting on the way local government is run.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Islamic councils
 • municipality
 • elections
 • local government
 1. اقتداری. علی محمد (1380). سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی، انتشارات مولوی.
 2. پرهیزگار، اکبر؛ اسماعیل زاده، حسن (1382). رویکرد سیستمی در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مجله رشد آموزش جغرافیا، سال 12، صص 40-48.
 3. حاجی پور، بهمن؛ حسینی، سیدمحمود و ساسان زارع (1395). طراحی‌الگوی ‌بازاریابی ‌سیاسی‌ در ‌انتخابات ‌محلی. چشم انداز مدیریت دولتی، ش27صص15-39. http://jpap.sbu.ac.ir/article_95829_d9d4960674e9c7e8ead79f1cf51bdeae.pdf
 4. حسینی، نرجس سادات (1397). تبیین پدیدۀ شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، رساله دکترا، دانشگاه تهران.
 5. حسینی، نرجس سادات، احمدی، سید عباس (1398). حکمرانی شهری در راستای عملکرد سازمانهای محلی با بررسی مدل های متفاوت در جهان، فصلنامه امایش سیاسی فضا، شماره2.
 6. خلیل آبادی، حسن (1390). ژئوپلیتیک شهری، تهران، نشر پژوهشی نواوران شریف
 7. رنلدز، اندرو و همکاران (1391) دانشنامه نظامهای انتخاباتی، ترجمه ابوذر رفیعی قهساره، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 8. رومینا، ابراهیم (1395). تاثیر تخصص گرایی بر کارگرد دولت محلی نمونه شورای اسلامی شهرتهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره3(31).4
 9. قلی پور سوته، رحمه الله، حمداللهی، هاتف، سیدجوادین، سیدرضا، قربانی زاده، وجه الله (1399). طراحی مدل مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران در راستای بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب. حقوق اداری. ۸ (۲۴)۱۳۵-۱۶۰URL: http://qjal.smtc.ac.ir/article-۱-۷۳۲-fa.html
 10. مقیمی، سیدمحمد (1394). اداره امور حکومتهای محلی. تهران: سمت
 11. ویسی، هادی (1392). درآمدی بر دولت محلی. تهران: سمت.
 12. ویژه نامه همایش شوراهای اسلامی و مشارکت مردمی (1377)، وزارت کشور، شماره اول .
 13. Daft, R. (2001). Organization Theory & Design, Cincinnati Ohio: South – Western College publishing.
 14. Purcell, M. (2003). Citizenship and the Right to the Global City: Rimagining the Capitalist Woorld Order, Volume 27.3 September 2003 564 – 90 International Journal of Urban and Regional Research.
 15. Johnston, R,(1991). Geography and Geographer: Anglo – American Huaman Geography.Fourth Edition, London: Edward Arnold.
 16. Goodwin,M.and Painter,J.(1996), Local gavernment,the crises of Frodism and the changing geographies of regulaation, Transactons of the Institute of British Geographers
 17. Osuagwu, L., (2008). Political marketing: conceptualisation, dimensions and research agenda. Marketing Intelligence & Planning, 26(7), 793 – 810. https://scholar.google.com/scholar
 18. Hersey, P & Blanchard, K,( 1988). Management of Organizational Behavior: Utiltzing Human Resources, prentice –Hall Internaional, Edition.
 19. Hall, T and Hubbard,P,( 1988). The Entrepreneurial City: Geographies of politics, Regime and Representation. Chichester: Wiley.
 20. Rosenbloom, D. (1989). Public Administration: Understanding Management politics and Law in the Public Sector Random House.
 21. Schuurman, J.F. (2001). Globalization And Development Studies: Challenges For The 21st Century, Sage Publications.
 22. UNESCO(2011), Available from: www.unesco.org/webworld/en/e-goverance.
 23. Staeheli, L.A.(2009), Political Geography: Democracy and Disorderly public , progress in Human geography.Wall, A & Others,”,( 2016). Electoral Management. www. Downloaded from qjal.smtc.ac.ir at 14:27 +0330 on Monday January 18th 2021 aceproject.org.