دوره و شماره: دوره 18، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 1-165 (زمستان 1399، صفحۀ 165- 1. ) 

اندیشه کارل اشمیت و مسئله هویت های واکنشی در جغرافیای سیاسی معاصر

صفحه 22-39

مرتضی قورچی؛ محمد تقی قزلسفلی؛ سپیده السادات موسویان


تحلیلی بر ظرفیت‌های گردشگری پایدار شهری، مطالعه موردی: شهر یزد

صفحه 40-56

علی موحد؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور؛ منصور ارجمندی


رابطۀ جرم و جغرافیا

صفحه 117-130

نعمت اله ناروقه؛ فرهاد اله وردی؛ مهدی کاظمی