مبادی و مقولات گفتمان مدنیّت انسانی در شکل‌دهی به چشم‌انداز جغرافیایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

واژۀ چشم‌انداز امروزه دارای مصادیق گسترده و ژرف‌تری نسبت به گذشته است. در قرون‌وسطی این کلمه با ریشۀ آلمانی در معنای «منطقه» و «قلمرو» به کار می‌رفت. پس از قرن 15 میلادی چشم‌انداز مبدل به یک ژانر تصویری شد؛ اما امروزه چشم‌انداز یک تعبیر علمی است که نه‌تنها به وصف یک نمود می‌پردازد، بلکه آزمونی ذهنی، زیباشناختی، هنری و وجودی است که پیوسته در حال دگرگونی است. بنابراین هر چشم‌انداز جغرافیایی خود می‌‌تواند بیانگر داستانی از تمدن، فرهنگ، اجتماع و ایدئولوژی گروه‌های انسانی باشد. در این نگاه است که امروزه چشم‌اندازسازی و تأکید بر چشم‌انداز، عناصر پیدایی و تعامل هریک با کل مجموعه و تأکید بر نقش صانع مردمی در بازآفرینی آن جزو اصول لاینفک هر نظام برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌گردد. مطالعۀ حاضر نیز مبتنی بر همین اهمیت با بهره‌گیری از فلسفۀ تفسیرگرایی و رویکرد کیفی و کاربست تکنیک تحلیل محتوای عمقی از طریق احصاء مضامین و مفاهیم و مقوله سازی به وسیلۀ کدگذاری باز، مقوله‌بندی،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، سعی در واکاوی عوامل موثر مدنیّت انسانی بر چشم‌انداز جغرافیایی دارد. نتایج این وارسی که از نمونۀ هدفمند و اطلاعات محور از میان منابع چاپی در حیطۀ مدنیّت انسانی و چشم‌انداز جغرافیایی استفاده شد. بیانگر اهمیت و نقش 10 مقولۀ مؤثر مدنیت در شکل‎پذیری چشم‌انداز جغرافیایی است که ما را به تعریف چشم‌انداز جغرافیایی نشأت گرفته از جهان‌بینی، اندیشۀ سیاسی، اندیشۀ فلسفی، آگاهی، توافق حوزۀ خصوصی و عمومی، ابعاد فرهنگی، تاب‌آوری اجتماعی، حکمروایی، بستر اجتماعی ، ملاحظات اخلاقی رهنمون می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Principles and categories of the discourse of human civilization in shaping the geographical landscape

نویسندگان [English]

 • Leila Meshkani 1
 • Jamileh Tavakoli Nia 2
 • Mohammad Taghi Razavian 3
1 PhD of student in Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The word “landscape” today has broader and deeper meanings than in the past. In medieval times, it was used with German roots to mean "region" and "territory". After the 15th century, it became a visual genre; But today, it’s a scientific interpretation that not only describes a manifestation, but is a mental, aesthetic, artistic, and existential test that is constantly changing. Thus, each of its geographical landscapes can represent a story of civilization, culture, society, and the ideology of human groups. It is in this view that today, the landscaping and emphasis on the landscape, the elements of emergence and interaction of each with the whole set and the emphasis on the role of the people's craftsman in recreating it are among the inseparable principles of any urban planning system. The present study, based on the same importance, tries to analyze the effective factors of human civilization by using the philosophy of interpretivism and qualitative approach and applying the technique of in-depth content analysis by enumerating themes and concepts and categorization by open coding, categorization, central coding and selective coding. It has a geographical perspective. The results of this study, which used a purposeful and information-driven model from print sources in the field of human civilization and geographical landscape; highlights the importance and role of 10 influential categories of civilization in shaping the geographical landscape, which guides us to the geographical perspective of worldview, political thought, philosophical thought, consciousness, private and public agreement, cultural dimensions, social resilience, sovereignty, social context, and moral considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geographical landscape
 • human civilization
 • worldview
 • culture
 1. سالدانیا، جانی ، 1395، راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی، ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران
 2. شکویی، حسین ، 1385، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیای (جلد اول)،چارپ چهارم، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی ، تهران.
 3. Alderman, R. (2016). " A poetry of observed relationship:" Observation, Objectivity and Creaturely (Inter-) Subjectivity in the Radical Landscape Poetry of Colin Simms1
 4.  Antrop, M. & Van Eetvelde, V., 2018.Landscape Perspectives - The Holistic Nature of Landscape, Springer, Landscape Series 23, pp.436
 5. Bellentani, F. (2016). Landscape as text. Tartu Semiotics Library, (16), 76-88. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. sage
 6.  Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2005). Mixed methods research: Developments, debates, and dilemmas. Research in organizations: Foundations and methods of inquiry, 315-326
 7. Duncan, N., & Duncan, J. (2010). Doing landscape interpretation. The SAGE handbook of qualitative geography, 225-247
 8.  Dushkova, D. O., & Kasatkina, V. A. (2015). THE CULTURAL LANDSCAPE OF BERLIN AMONG GLOBALISATION, IDENTITY AND SUSTAINABILITY. environments (ESF, 2010; Plieninger et al., 2015), (4), 71-87
 9. Huff, B. (2012). Cultural Landscape Analysis of the Domain-Centered Place-Based Community of Ave Maria, Florida
 10.  Jackson, J. B. (1984). Discovering the vernacular landscape. Yale University Press. Livingstone, D. N., & Godlewska, A. (1992). The geographical tradition: episodes in the history of a contested enterprise (Vol. 434). Oxford: Blackwell
 11. Mathewson,k.2009,Carl Asuer on Culture and Landscape,Louisiana State University Press:Baton Rouge,(458p)(Chapter 2.9-28
 12. ( Metro-Roland, M. M. (2008). Reading signs, interpreting meaning & placing culture in the Budapest landscape (Doctoral dissertation, Indiana University)
 13. Miller, K. D. (2015). Agent-based modeling and organization studies: A critical realist perspective. Organization Studies, 36(2), 175-196
 14. Neuman, W.L. (2011) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 7th Edition, Pearson, Boston
 15. . Pickles, J., & Openshaw, S. (1987). Geography and humanism. Published by Geo Books, Norwich Sauer, C. O. (1941). Foreword to historical geography. Annals of the Association of American Geographers, 31(1), 1-24
 16.  Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research, 17, 273-85
 17. Toynbee, A. J. (1958). Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. By Karl A. Wittfogel.(New Haven: Yale University Press; London: Oxford University Press. 1957. Pp. xix, 556. $7.50.). American Political Science Review, 52(1), 195-198
 18. Tuan, Y. F. (1974). Space and place: humanistic perspective. Progress in geography, 6, 211-25.
 19.