آینده پژوهی توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان ملایر)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرفیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 استادیار جغرفیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران.

3 استادیارجغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام، شهرری، ایران.

چکیده

بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی بخش کشاورزی نواحی روستایی، نتیجه غفلت برنامه ریزان گذشته نسبت به آینده پژوهی است. و از آنجا که توسعه یا عدم توسعه بخش کشاورزی بر سایر بخش های اقتصادی و توسعه کشور اثرگذار بوده، می بایست عوامل مؤثر در این بخش به دقت بررسی و آسیب ها و چالشهای آن شناسایی و مرتفع گردد.اکثر نیروهای شاغل در بخش کشاورزی به علت پیر سنی و تحصیلات ناکافی به مرور با مشکل مواجه شده اند و تناسبی با شرایط اقتصاد دانش بنیان جدید ندارند. زیرا جوانان و تحصیلکردگان روستاها را ترک کرده و راهی شهر ها شده اند. این پژوهش به دنبال آینده نگری در این زمینه است. تا از بروز چالش عمده جلوگیری نماید.پژوهش حاضر در سه مرحله انجام گردیده است.مرحله نخست که مربوط به بخش نظری تحقیق می باشد به شیوه کتابخانه ای و اسنادی اطلاعات مربوط به آینده پژوهی و توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. مرحله دوم در بخش داده ها و از شیوه مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده، و مرحله سوم از تکنیک های دلفی، تحلیل ساختاری و نرم افزارهای میک مک وویزارد استفاده شده است. براساس این پژوهش 24 عامل اصلی در توسعه منابع انسانی شناسایی و متغیرهای مدیریت یکپارچه توسعه و عمران روستا، اشتغال پایدار، فناوری پیشرفته، رفع تبعیض بین نواحی شهری و روستایی و گسترش تعاونی های تولید با بیشترین تاثیر مستقیم به عنوان پیشران های مهم در این رابطه شناسایی و سه گروه سناریو برای آینده منابع انسانی بخش کشاورزی نواحی روستایی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future research of human resources development of agricultural sector in rural areas (Case: Central part of Malayer city)

نویسندگان [English]

 • Alireza Takloo 1
 • Ali Shams al-Dini 2
 • Bijan Rahmani 3
 • Majid Shariat Panahi 4
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Iran.
3 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Branch, Shahreri, Iran.
چکیده [English]

Future Studies on Human Resources Development in the Agricultural Sector of Malayer County Many current problems of the agricultural sector of the rural areas are due to past planners' lack of foresight and since the development or non-development of agricultural section has affected other parts of the country's economy and development, it is necessary to care fully evaluate the effective factors in this section and identify and resolve its damages and problems. Most people who work in the agricultural sector gradually have faced with some problems due to being old and inadequate education, and they are not fit for a new knowledge-based economy. It is caused by the young and educated people leaving the villages and going to the cities. This research is looking forward to foresight to avoid any potential problems that may arise in this field. The current study was done in three steps. The first step which is relevant to the theoretical part of the research, has been investigated through the laboratory and documentary review method on foresight and human resource development. The second step in the data section was done by observation, interview and questiomaire. Then in the third step, Delphi and structural analysis techniques and the Mick Mac and Wizard soft wares were used. Based on this research 24 main factors in the human resources development were identified and the variables of integrated management of rural development sustainable employment, advanced technology, elimination of discrimination between urban and rural areas and the expansion of production cooperatives with the most direct impact as remarkable criteria in this regard were identified and three groups of scenarios was proposed for the future of human resources in the agricultural sector of rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futurology
 • Human Resources Development
 • Rural Areas
 • Malayer County
 1. تقی لو، علی اکبر و عبدالله عبدالهی (بهار 1392) توسعه کشاورزی با تاکید بر مناسبات شهر و روستا_ مطالعه موردی استان آذربایجان غربی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره 1 ص 50-25.
 2. تودارو، مایکل (1366): توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، جلد اول، انتشارات سازمان برنامه و وبودجه.
 3. قدیری،ر،(1384). "بررسی چند تجربه ملی در آینده نگاری " مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت فناوری، تهران 26تا 28 اردیبهشت.
 4. رضوانی، محمدرضا (1383)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، نشر قومس.
 5. زالی، نادر (1392) آینده نگاری راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم تهران.
 6. سعیدی،عباس(1391)مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)چاپ چهاردهم ،تهران.
 7. سعیدی، عباس (1377)توسعه پایدار وناپایداری توسعه روستایی،فصلنامه مسکن ومحیط روستا، بنیاد مسکن ،شماره82 ، ص 22-17.
 8. ضیاء توانا، محمد حسن (1382): جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی از دیدگاه صاحب نظران،، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایان، چاپ اول، تهران. 
 9. ناظمی، امیر، قدیری، روح الله، (1385) آینده نگاری از مفهوم تا اجرا، وزارت صنایع و معادن، تهران، انتشارات مرکز صنایع دستی. #
 10. مرکز آمار ایران،(1395): سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهران.
 11. مطیعی لنگرودی، سید حسن و ابراهیم شمسایی (1388): توسعه و کشاورزی پایدار ( از دیدگاه اقتصاد روستایی) انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران.
 12. Ehresmanna, A. e. (2013). A theoretical frame for future studies. On the horizon, 21(1), 16-53.
 13. Enzmann DR , Beauchampnj. Norbash A " scenario planning " journal of the American cpllege of Radiology , 2011: 8l3):175-9,.
 14. Godet,Michel. (2012). Structural analysis with the Micmac Method Actors' strategy with MACTOR method.ACUNU MILLENNIUM project.
 15. Sessa, c , & Ricci, A.(2014) the world in 2050 and the new welfare scenario. futures, 58, 77-90