رابطۀ جرم و جغرافیا

نویسندگان

1 دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، ایران.

2 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت اله آملی، ایران.

چکیده

امروزه یکی از رشته های علمی کاربردی در علوم انتظامی و جرم شناسی«جغرافیا» است. از جغرافیا؛ بعنوان یک رشتۀ علمی بنیادی یاد می شود ؛ چراکه به سراغ هر پدیده و فرایندی که می رویم ناچاریم از مکانی که در آن ایجاد شده و گسترش پیدا کرده و در نهایت باقی مانده یا از بین رفته صحبت کنیم و شرایط مکانی آن را شناسایی کنیم. یکی از این پدیده ها «جرم یا بزه» است. وجود و شیوۀ ایجاد جرم در مکان های مختلف، متفاوت است. بگونه ای که «شرایط مکان» در وجود و عدم وجود، گسترش یا عدم گسترش جرم حائز اهمیت زیادی است. البته باید در نظر داشته باشیم که هرمکانی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی دارای مولفه های و متغیرهای گوناگونی است که در مقدار وزن مکانی یا همان قدرت مکان دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد. لذا، هرچه قدرت مکان بیشتر شود شرایط برای ارتکاب جرم کمتر خواهد شد. این مقاله بنیادی، با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بیان رابطۀ جرم و جغرافیا بویژه در شهرهای بزرگ عصر حاضر است. اهمیت تحقیق از اینروست که با تشریح نظریات و دیدگاههای مربوطه در صدد پاسخ به این سوال است که چرا در برخی مکان ها جرم و جنایت افزایش یافته و در برخی دیگر شاهد کاهش جرم هستیم؟ در واقع، به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که رابطه ای مستحکم بین فضای جغرافیایی و جرم وجود دارد که مجرمان قبل از ارتکاب به جرم نخستین افکار خود را در چارچوب سوژه مورد نظر با در نظر گرفتن شرایط مکانی غربالگری می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between crime and geography

نویسندگان [English]

 • Nemat Narughe 1
 • Farhad Allahverdi 2
 • Mehdi Kazemi 2
1 PhD of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Iran.
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Iran.
چکیده [English]

Today, it is one of the applied disciplines in forensic science and geography. Geography is referred to as a fundamental scientific discipline, because of the phenomena and processes that we go through we have to talk about the place where it was created and expanded and eventually left or disappeared and its location conditions. To identify. One of these phenomena is "crime or crime". The existence and manner of crime in different places varies. So that the "conditions of place" are of great importance in the presence and absence, expansion or non-spread of mass. However, we must bear in mind that every place in different economic, cultural, political, and environmental dimensions has various components and variables that directly or indirectly influence the amount of spatial weight or location power. Therefore, the greater the power of the place, the less likely the crime will be. This fundamental article, with a descriptive-analytical approach, seeks to express the relationship between crime and geography, especially in the big cities of the present age. The importance of the research is that by explaining the relevant theories and perspectives it seeks to answer the question why crime is increasing in some places and in others it is decreasing. In fact, we seek to prove the hypothesis that there is a strong relationship between geographic space and crime that criminals screen their first thoughts in the context of the subject before considering committing the crime, taking into account the location conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geography
 • crime
 • place
 • environment
 • prevention
 1.  

  1. اشنایدر، تاد(1385). پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در مراکز آموزشی، ترجمه سروش بهربر، تهران: انتشارات علوم انتظامی امین.
  2. ابراهیمی، نسرین و دیگران(1394). مروری بر روش های آماری تحلیل داده های جرم مبتنی بر مکان، توسعه سازمانی پلیس، شماره 53، صص 112-89.
  3. امان پور، سعید، شجاعیان، علی، شنبه پور، فرشته(1394). تحلیل جغرافیایی مکان های جرم خیز، در مناطق شهری اهواز، پژوهشهای جغرافیای انتظامی، سال سوم، شماره 11، صص53-73
  4. بارانی، محمد، کلانتری، محسن و جباری ، کاظم(1389). تحلیل الگوهای زمانی –مکانی بزهکاری در مناطق شهر(مطالعه موردی، جرایم سرقت به عنف و شرارت و باج گیری در بخش مرکزی شهر تهران )، فصلنالمه انتظام اجتماعی، سال دوم ، شماره اول، صص7-19.33
  5. پیشگاهی فرد، زهرا و دیگران(1390). تحلیل جغرافیایی کانون های جرم خیز جرایم مرتبط با مخدر در شهر کرمانشاه، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره 11، صص96- 75.
  6. پرهیز، فریاد و دیگران(1395). شناسایی و تحلیل مکانی کانون های جرم خیز در کلان شهرها، مطالعه موردی منطقه 12 تهران، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال5، شماره 4. صص49-68.
  7. حسینی، نرجس سادات (1397). تبیین پدیده شهر در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، رساله دکترا، دانشگاه تهران.
  8. علی آبادی، جواد(1381). نقش فضاهای شهری در تامین امنیت، ماهنامه شهرداریها، شماره41.
  9. خلیل آبادی، حسن(1390). ژئوپلیتیک شهری، تهران: نشر پژوهشی نوآوران شریف.
  10. کامیار، غلامرضا(1379). حقوق شهرسازی تهران، تهران: مجد.
  11. کلانتری، محسن(1380). بررسی جغرافیای جرم، رساله دکترا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
  12. کلانتری،محسن، قزلباش، یغمایی، بامشاد(1390). تحلیل الگوهای فضضایی بزهکاری، در مناطق اسکان غیررسمی شهرها مورد مطالعه: منطقه اسکان غیررسمی بی سیم در شهر زنجان، جغرافیا و توسعه، شماره24، صص 173-193
  13. قالیباف، باقر، انصاری زاده، سلمان، پرهیز، فریاد(1390). بررسی و تحلیل نقش کانون های جرم خیز در وقوع جرایم شهری، شهرداریها، سال 11، شماره 100، صص22-32.
  14. رحمت، محمدرضا(1390). پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، تهران: میزان.
  15. عبادی نژاد، علی، بارانی، وحید و صادقی، یدالله (1394). جغرافیای جرم، تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین.
  16. عبادی نژاد و علی و همکاران، (1396). تجزیه تحلیل مکانی فضایی مناطق جرم خیز براساس روش ترکیبی تحلیل عاملی و خوشه، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال نهم، شماره2، صص19-48
  17. صفاری، علی و کوناتی، سلمان (1394). درآمدی بر جغرافیای جنایی، چاپ دوم، تهران: مجد.
  18. Newman, o,.(1973). Defensible Space Crime Prevention through Urban Desing. New York: Macmillan. -Chung, E,.(2005). Use of GIS in campus crime analysis: A Case study of the university of Hong Kong..(Unpublished master ,s thesis). Retrieved from hub.hku.hk/bittstream/10722/40958/1/fulltext.pdf. 62)
  19. Richard, M. (2012) Urban Poverty Reduction: Slum Prevention And UrbanUpgrading. World Bank, page 254.
  20. Walmsly, D. J. (1999), Urban Living. Longman Scientific & Tecnichal, New York, page 96. Felson,M. and R.V. Clarke(2001). Opportunity Makes the Thief. Crime Detection and Prevention Series,Paper 98. Policeresearch Group. London: Home Office.