اثربخشی کارآفرینی روستایی در گسترش پیوندهای روستایی–شهری مطالعه موردی: روستاهای ناحیة دالاهو (استان کرمانشاه)

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کارآفرینی روستایی می‌تواند به تعامل بیشتر بین مراکز روستایی و شهری و از طریق گسترش جریانهای روستایی- شهری (از جمله جریان افراد، کالا، سرمایه، اطلاعات و فناوری)، به روابط دوسویه و نهایتا، به پیوندهای روستایی- شهری منتهی گردد. این روند، در گذر زمان، به نوبة خود، به پویایی فضاهای روستایی و ایجاد فرصتهای بیشتر برای فعالیتهای کسب و کار و بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی سکونتگاههای روستایی می‌انجامد. مقالة حاضر با بررسی امکان گسترش کارآفرینی روستایی در روستاهای ناحیة دالاهو (استان کرمانشاه)، می‌کوشد نشان دهد، گسترش این فعالیتها و روابط مرتبط با آن می‌تواند نه تنها به گسترش تعامل بیشتر و پیوستگی روستاها با کانونهای شهری بیانجامد، بلکه زمینة رونق و توسعة سکونتگاههای روستایی را در هماهنگی با کانونهای شهری فراهم آورد. جامعة آماری این پژوهش 139 سکونتگاه روستایی پراکنده در سطح ناحیه است که به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات لازم، از روشهای کتابخانه‌ای و میدانی، با بهره‌گیری از شیوه‌های پرسشگری و مصاحبه استفاده شده است. شاخصهای مورد استفاده برای سنجش کارآفرینی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار محلی، از جمله عبارت بوده‌اند از دامنة افزایش اشتغال، افزایش سطح درآمد، امکان دسترسی به خدمات، تلاش برای حفاظت از محیط. تحلیل داده‌های گردآوری شده با بهره‌گیری از روشهای آمار توصیفی و استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Excel و همچنین از آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ناحیه دالاهو، با وجود برخورداری از برخی توانهای محیطی و قابلیتهای اجتماعی- اقتصادی، به‌سبب پراکنش افراطی سکونتگاههای روستایی و فاصله زیاد آنها از مرکز ناحیه‌ای، همچنین عدم دسترسی آسان به بازارهای مبادله کالایی و سازوکارهای خاص حاکم بر این بازارها، فعالیت کارآفرینان روستایی نتوانسته آنچنان که باید و شاید، با رونق و گسترش همراه باشد و به درستی به پیوستگی روستایی- شهری و توسعه پایدار نسبی در سطح ناحیه بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Rural Entrepreneurship in Expanding Rural-Urban Bonds Case Study: Villages in Dalahou District (Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

 • Bahram Fathi
 • Abbas Saeedi
Department of Human Geography, Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Rural entrepreneurship can lead to more interaction between rural and urban centers and through the expansion of rural-urban flows (including the flow of people, goods, capital, information and technology), to bilateral relations and, ultimately, to rural-urban linkages. This process, in turn, leads over time to the dynamism of rural areas and the creation of more opportunities for business activities as well as the improvement of the socio-economic conditions of rural settlements. This article examines the possibility of expanding rural entrepreneurship in the villages of Dalahoo district (Kermanshah province) and tries to show that expanding these activities and the relationships connected with them can not only lead to more interaction and connection of the villages with urban centers, but in harmony with urban centers, to the prosperity and development of rural settlements. The statistical population of the study consists of 139 rural settlements in the area, which were examined descriptively and analytically. To this end, library and field methods were used with surveying tools such as questionnaires and interviews to collect the necessary data and information. The indicators used to measure rural entrepreneurship and its effectiveness for sustainable local development included increases in employment and income levels, access to services and efforts to protect the environment. The data collected were analyzed using descriptive statistical methods and Spss and Excel software, as well as the t-test and the Pearson correlation test. The results of the study show that rural entrepreneurs in the rural Dalahu area, despite some of the area's natural potentials and socio-economic capabilities, have not been as successful and expanding as they should be, and apparently have not been able to properly bring about the rural-urban cohesion, to achieve relative sustainable development at the local level. It is mostly due to the unbalanced distribution of rural settlements and their critical distance from the regional centers, as well as lack of easy access to exchange Bazars, where improper mechanisms are overwhelming.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural entrepreneurship
 • Rural-urban interaction
 • Rural-urban cohesion
 • Spatial flows: Dalahou district (Kermanshah)
 1.  

  1. جغرافیای استان کرمانشاه، 1397؛
  2. جعفرزاده، مهدی (1392)، مبانی کارآفرینی، انتشارات پوران پژوهش، تهران؛
  3. سعیدی، عباس (1383)، "روابط شهر و روستا و پیوندهای روستایی- شهری: یک بررسی ادراکی" در: فصلنامة جغرافیا، دورة جدید، سال دوم، شمارة 2 بهار و تابستان 1383 (تاریخ چاپ : 1385)
  4. سعیدی، عباس (1387)، دانشنامة مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی؛ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران،
  5. سعیدی، عباس(1387ب)، "پیوند(های) روستایی- شهری" در: سعیدی، عباس، دانشنامة مدیریت شهری و روستایی، صص 216-218؛
  6. سعیدی، عباس(1390)، روابط و پیوندهای روستایی-شهری در ایران، نشر مهر مینو، تهران؛
  7. سعیدی، عباس (1391)، "پویش ساختاری- کارکردی: رویکردی بدیل در برنامه‌ریزی فضایی" در: فصلنامه اقتصاد فضا و توسعة روستایی، سال یکم، شماره 1، پاییز، صص 1-18؛
  8. سعیدی، عباس(1392)، "پیوستگی توسعه روستایی- شهری در قالب منظومه‌های روستایی" در: فصلنامه برنامه ریزی کالبدی- فضایی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز؛
  9. سعیدی، عباس (1399)، برنامه‌ریزی کالبدی- فضایی در راستای توسعة پایدار منظومه‌های روستایی- شهری، انتشارات بنیاد مسکن، تهران؛
  10. مرکز آمار ایران(95- 1385)، نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن شهرستان دالاهو، تهران، مرکز آمار ایران.
  11. مقیمی، سید محمد (1387الف)، "کارآفرینی" در: سعیدی، عباس، دانشنامة مدیریت شهری و روستایی، صص 629-632؛
  12. مقیمی، سید محمد (1387ب)، "کارآفرینی اجتماعی" در: سعیدی، عباس، دانشنامة مدیریت شهری و روستایی، صص 632-636؛
  13. مقیمی، سید محمد (1387ج)، "کارآفرینی روستایی" در: سعیدی، عباس، دانشنامة مدیریت شهری و روستایی، صص 636-639؛
  14. مقیمی، سید محمد (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعة مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران؛
  15. مقیمی، سید محمد و احمدپور داریانی، محمود (1398)، مبانی کارآفرینی، انتشارات نگاه دانش، تهران؛
  16. Aberle, Tobias (2020), Entrepreneurship Training in Rural Parts of Bihar/India: Opportunities of Empowering Disadvantaged Youth, Springer, Heidelberg
  17. Carmichaela Barbara A. and Ainley, Suzanne (2014), “Rural Tourism Entrepreneurship Research” in: Tourism Planning & Development, 11:3, 257-260;
  18. Chandra Paula, Kamal et al. (2014), “Value of Social Network for Development of Rural Malay Herbal Entrepreneurship in Malaysia” in: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, pp. 59 – 64;
  19. Chitsike, Colletah (2000), “Culture as a barrier to rural women's entrepreneurship: Experience from Zimbabwe” in: Gender & Development, 8:1, pp. 71-77;
  20. Douglass, Mike: "A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural-urban Linkages." in: TWPR, 20(1), 1998, pp. 1-33;
  21. Faggio, G., and Silva, O. (2014), “Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets” in: Journal of Urban Economics, 84, pp. 67-85;
  22. Fink, M., Loidl, S. and Lang, R. (2013), Community-based Entrepreneurship and Rural Development Creating favourable conditions for small businesses in Central Europe, Routledge, London/New York;
  23. Freire-Gibb, L. C. & Nielsen, K. (2014) “Entrepreneurship within Urban and Rural Areas: Creative People and Social Networks” in: Regional Studies, 48:1, pp. 139-153;
  24. Hagedoorn, J. (1996), “Innovation and Entrepreneurship: Schumpeter Revisited” in: Industrial and Corporate Change, Vol. 5, No. 3, pp. 883-896;
  25. Korsgaard, S., Müller, S., & Tanvig, H. W. (2015) “Rural Entrepreneurship or Entrepreneurship in the Rural: Between Place and Space” in: International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(1), pp. 5-26;
  26. Lang, R., Fink, M., and Kibler, E. (2014), “Understanding place-based entrepreneurship in rural Central Europe: A comparative institutional analysis” in: International Small Business Journal 2014 32: pp. 204-227;
  27. McKraw, T. K. (2007), Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge;
  28. Murphy, Rachel (2000) “Return Migration, Entrepreneurship and Local State Corporatism in Rural China: The experience of two counties in south Jiangxi” in: Journal of Contemporary China, 9:24, pp. 231-247;
  29. O’Brien, David J. (2012), “A new institutional approach to entrepreneurship and inequality in rural Russian villages: Survey findings from 1991 to 2006” in: Journal of Eurasian Studies, 3 (2012) pp. 41–48;
  30. Ohe, Yasuo (2020), Community-based Rural Tourism and Entrepreneurship: A Microeconomic Approach, Springer, Singapore;
  31. Rijkers, B. and Costa, R. (2012), “Gender and Rural Non-Farm Etrepreneurship” in: World Development, Vol. 40, No. 12, pp. 2411-2426;
  32. Schumpeter, Joseph A. (1983), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, translated by R. Opie, Transaction Publishers, London;
  33. Schumpeter, Joseph A. (1994), Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, New York/London;
  34. Ying Zhu, et al. (2015), Transforming Rural Communities in China and Beyond- Community Entrepreneurship and Enterprises, Infrastructure Development and Investment Modes, Springer, Heidelberg;