ظرفیت شناسی تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه ی موردی کلانشهر تهران)

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی، برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدمرند، مرند، ایران

2 گروه جغرافیای انسانی، برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه جغرافیای انسانی، برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، مرند، ایران

چکیده

شهر ظرفی متشکل از عناصر مختلفی است. از آنجا که عملیات شهری در بر گیرنده تعداد زیادی از عناصر مرتبط با یکدیگر در سطوح مختلف تصمیم گیری است، مدیریت یکپارچه شهری جهت ایجاد هماهنگی میان تلاش ها در سطوح مختلف یک ضرورت انکار ناپذیر است. هدف از این پژوهش ارزیابی مدیریت یکپارچه کلانشهر تهران با رویکرد آینده نگاری بوده است. برای این منظور جهت جمع آوری اطلاعات از شیوه اسنادی- کتابخانه ای استفاده شده است. در این تحقیق از 24 شاخص در 4 مؤلفه (دانش و اطلاعات، آموزش و پرورش، مشارکت مردم و شهروندان، مدیریت) بهره برده شده که جهت بررسی ارتباط بین این شاخصها از نرم افزار میک مک استفاده و پیشرانها استخراج شده اند. برای تحلیل پیشرانها و سناریو نویسی از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت مدیریت یکپارچه در کلانشهر تهران در وضعیت مناسبی قرار نداشته است. سناریوهای استخراج شده در باب مدیریت یکپارچه شهری تهران شامل سناریوهای طلایی، بحرانی و بینابین بوده اند که بنابر نظر کارشناسان امکان تحقق سناریو بحرانی در آینده تهران یکی از بدیل های آینده محسوب می شود. این سناریو بدترین حالت سناریو بوده و برای جلوگیری از تحقق سناریو بحرانی و تقویت روندها گرایش این شهر به سمت بهبود مدیریت یکپارچه و تاحدی همسو شدن با سناریو طلایی پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of integrated urban management with futuristic approach (Case study of Tehran metropolis)

نویسندگان [English]

  • Solmaz Sanaei 1
  • Rahim Sarvar 2
  • Bakhtiar Ezzatpanah 3
1 Department of Human Geography, Urban Planning, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand, Iran
2 Department of Human Geography, Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Department of Human Geography, Urban Planning, Islamic Azad University, Marand Branch, Marand, Iran
چکیده [English]

A city is a container composed of several elements. Since urban operations involve a large number of related elements at different decision levels, integrated urban management to coordinate efforts at different levels is an irrefutable necessity. The purpose of this research was to evaluate the integrated urban management of Tehran with a forward-looking approach. For this purpose, the documentary-library method has been used to collect information. In this research, 24 indicators have been used in 4 components (knowledge and information, education, citizen and citizen participation, management), which is used to check the association between these indicators using the MICCHA software and finally with this software. Proponents have been extracted. Wizard scenario software has been used for analyzing propagators and scenarios. The results of the research show that the integrated management situation in the city of Tehran has not been in a proper position. The extracted scenarios on Tehran's single urban management include golden scenarios, disasters and intersections, which, according to experts, are likely to materialize the catastrophe scenario in the future of Tehran. This scenario is the worst scenario. To overcome the disaster scenario and the city's tendency to improve the integrated management and to some extent align with the golden scenario of the proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Integrated Management
  • Foresight
  • Tehran
 
 1- امیری، پویا و میرزاپور، مهدی، (1397)، "تحلیل معیارهای مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی: تهران"، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال پانزدهم، شماره 58، صفحه 30-17.
2- بابایی، مهناز و ابراهیمی، سعید، (1395)، " مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان"، فصلنامه اقتصاد شهری، سال اول، شماره 1، صفحه 36-17.
3- سرور، رحیم؛ آشتیانی عراقی، مجید رضا و اکبری، مجید، ( 1396)، "واکاوی عوامل موثر بر تحقق پذیری مدیریت یکپارچه شهری مطالعه موردی : کلانشهر تهران"، فصلنامه علمی-پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران، سال نهم، شماره 4، صفحه 213-195.
4- قرخلو، مهدی و حسنی، سید هادی، (1386)، "شاخص های توسعه پایدار شهری"، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال چهارم، شماره 8، صفحه 177-157.
5- کاظمیان، غلامرضا و سعیدی رضوانی، نوید، (1383)، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد پنجم پیشنهاد و امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری های ایران، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
6-کشکولی، محمد رضا و صید بیگی، صادق، (1395)، "مدیریت یکپارچه شهری و شهر سبز پایدار"، فصلنامه پژوهش¬های نوین علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی، سال اول، شماره 3، صفحه 44-27.
7-لطیفی، غلامرضا، (1384)، تحلیل مدیریت شهری تهران از سال 1376—1368، رساله دکتری شهری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا.
8-منصوری، محمد رضا؛ عبدالهی، کریم و کسمرادیان کنگاوری، اکرم، (1397)، "ارزیابی عملکرد شهرداری کوهدشت در بین شهرداری های استان لرستان"، فصلنامه پژوه نامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، سال دوم، شماره 17، صفحه 106-95.
9-میر مسعودی، سید پویا و منصوری ارمکی، رضا، (1397)، " بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران"، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال دهم، شماره 34، صفحه 60-45.
10-Agencies Coordinate effectively, Wellington: State Services Commission, Available at: Alexander, E.R. (1995), How Organizations Act Together. Interorganizational Coordination in Theory and Practice, Luxembourg: Gordon and Breach Publishers.
 11-Dijk, V., & Pieter, M. (2006), Managing Cities in Developing Countries: the Theory and Practice of Urban Implementation, Iowa: Iowa State University Press; Management . Edward Elgar Publishingorganizations. American Sociological Review, 41(1), 322-338 Public Administration, 3(36), 337-353.
12-Rogers, D. L., Whetten, D. A. (1982), Interorganizational Coordination: Theory, Research andState Services Commission (2008), Factors for Successful Coordination – A Framework to Help State.
13-Van de Ven., A, Deibecq., A. L., & Koenig, R.(1976). Determinants of coordination modes within organizations. American Sociological Review , 41, 322
14-Wood, C. (2006), Scope and Patterns of Metropolitan Governance in Urban America. American Review of www.ssc.govt.nz/display/document.asp?d ocid=6453