بررسی تأثیر وجود مناطق نظامی بر احساس امنیّت شهروندان اصفهان (مطالعه موردی: پادگان 44 و 55)

نویسندگان

گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با گسترش شهرها و شهرنشینی خصوصاً در کلان‌شهرها، بسیاری از مناطق نظامی که در بیرون شهرها احداث‌شده بودند در مناطق مسکونی شهر قرارگرفته‌اند. این پژوهش به دنبال جواب این پرسش است که آیا وجود مناطق نظامی در شهر اصفهان تأثیری بر امنیت شهروندان می‌گذارد؟ و از طرفی با در نظر گرفتن بعد مسافت چه رابطه‌ای بین فاصله از مناطق نظامی در شهر و امنیت شهروندان وجود دارد؟ بر این اساس با استفاده از نرم‌افزار GIS و SPSS وپرسشنامه طیف لیکرت این موضوع بررسی‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد زنان و دختران جوان و پسران نوجوان با کاهش فاصله نسبت به پادگان ‌44 و 55 اصفهان و مخصوصاً در شب احساس امنیت آنان به‌شدت کاهش می‌یابد همچنین ساکنین منازل مسکونی در زمان جنگ با توجه به‌احتمال حمله هوایی به مناطق نظامی احساس امنیت آنان تا فاصله 1500 متر کاملاً پایین است و با افزایش فاصله از پادگان احساس امنیّت بالا می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of military presence on the sense of security of Isfahan citizens (Case study: Barracks 44 and 55)

نویسندگان [English]

 • Yashar Zaki
 • Keramat Ranjbar Dastnaei
Department of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the expansion of cities and urbanization, especially in metropolises, many of the military areas built outside the city are located in residential areas of the city. This research seeks to answer the question of whether the existence of military areas in Isfahan affects the security of citizens? And on the other hand, considering the distance dimension, what is the relationship between the distance from the military areas in the city and the security of the citizens? Based on this, GIS and SPSS software and the Likert spectrum questionnaire have been investigated. The results of the research show that young women and young boys and young boys are severely reduced by reducing their distance from the 44th and 55th barracks of Isfahan, especially at night. Residents of residential houses during the war, given the possibility of air strikes in the military areas, feel their safety until The distance of 1500 meters is quite low and as the distance increases from the garrison, the sense of safety goes up.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military areas of Isfahan Citizen Security Barracks
 1.  

  1. آشوری، داریوش (1384).;دانشنامه سیاسی187;، تهران: انتشارات گلشن.
  2. الیاس ، زاده؛ مقدم، سیدنصرالدین (1389). بررسی شاخص‌های برنامه‌ریزی شهری مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی نمونه موردی بخش مرکزی شهر تهران. نشریه هنرهای زیبا. شماره 44. 1389. ص 44.
  3. امیر یاراحمدی، محمود (1378). به‌سوی شهرسازی آرمان‌گرا. تهران: شرکت و پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
  4. ایمانی جاجرمی، حسین (1395). بررسی انتقادی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه شهری در ایران، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره 5، شماره 1.
  5. بهیان، شاپور و فیروزآبادی، آمنه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرها (مطالعه‌ی موردی: شهر کرمان)، فصلنامه‌ی مطالعات جامعه‌شناختی شهری، سال سوم، شماره ششم، بهار.
  6. پتروف، م.پ (1336). مشخصات جغرافیای طبیعی ایران، ترجمه شاخ گل‌گلاب، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  7. جابری انصاری، حاج میرزاحسن خان (1331). تاریخ اصفهان و ری، اصفهان.
  8. حبیبی، سید محسن (1383). از شار تا شهر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
  9. ربانی، رسول (1385). جامعه‌شناسی شهری، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
  10. رضازاده، مرضیه (1384). عوامل اجتماعی و تحول فرم فضای شهری. تهران: پایگاه اطلاع‌رسانی شهرسازی و معماری.
  11. رضوانی سعید، نوید (1385). بهبود مدیریت شهری، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت کشور.
  12. رفیعیان، محسن و دیگران (1391). ارزیابی احساس امنیت شهروندان با رویکرد منظر شهری،فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، شماره 7.
  13. رهنمایی، محمدتقی و پورموسوی، سیدموسی. (1385). بررسی ناپایداری‌های امنیتی کلان‌شهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه‌ی پایدار شهری، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 57.
  14. شادمان، کیوان (1383). انتقال معنا در عرصه معماری. تهران: روزنامه همشهری، شماره 3503.
  15. صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید (1387). تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 63.
  16. صالحی اسماعیل (1390). برنامه‌ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط‌زیست شهری. تهران: سازمان شهرداری‌های کشور.
  17. صمدیان، منیر السادات (1388). اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، انتشارات نیروی انتظامی.
  18. شفقی، سیروس (1381) جغرافیای اصفهان، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
  19. کارگر، بهمن (1383). امنیت شهری ارزیابی کارایی خدمات انتظامی و امنیتی در نظام مدیریت شهری;، نشر سازمان جغرافیایی نیروی مسلح، چاپ اول.
  20. کارگر بهمن (1383). امنیت شهری. تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
  21. کامران،.حسن، علی شعاع برآبادی (1389). بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی، تهران: نشریه جغرافیا.
  22. کامیار، غلامرضا (1379). حقوق شهری و شهرسازی. ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم.
  23. کلاهچیان، محمود (1382). راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، شماره یک، جلد اول، تهران، معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی.
  24. کینگ ، گری ؛ موری ، کریستوفر (1383). بازاندیشی در امنیت انسانی، ترجمه: مرتضی بحرانی، نشریه مطالعات راهبردی، ش 4.
  25. گروسی، سعیده، میرزایی، جلال و احسان شاهرخی (1386) بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره 2.
  26. گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
  27. ماندل، رابرت (۱۳۷۹). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
  28. مؤذن حاجی، محمدهادی (1378). مقدمه‌ای بر امنیّت و مؤلفه‌های آن، فصلنامه دانش انتظامی، ‌شماره اول.
  29. میری آشتیانی، الهام (1383). بحران امنیت اجتماعی در ایران، ماهنامه برداشت اول، سال سوم، شماره 22 .
  30. نوروزی، فیض‌الله، سارا سپهر فولاد (1388). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن، راهبرد، سال هیجدهم، شماره 53.
  31. هندیانی، عبدالله (1386). بررسی تحولات مفهومی امنیت» فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم شماره 3.
  32. Busan, Barry (2000), “Security Studies: Beyond Strategy”.
  33. (www.Yorku.ca/dmutimer*securitystudies.htm)
  34. Busan, Barry; Weaver, Ole (1998). Liberalism and security: the contradictions of the liberal leviathan, Copenhagen peace research institute (COPRI) Working papers.
  35. Boyle&Julie&Findlay,Catherine andForsyth,Leslie(2001) ,An Investigation into Women's Perceptions of Fear the the Design of the Urban Environment, Open space, Edinburgh College of Art, School of Architecture, Tourism Management, London.
  36. Bonds, Michael (2004), Urban Social Theory, Oxford University Press.
  37. Castells, M. (1998), the end of millennium: Oxford: Blackwe, p6.
  38. Zukin, S (1995). The Culture of Cities, New York, Blackwell Publishers.
  39. http://isfahan.ir//Dorsapax/Data/Sub_36/File/2.2_94.PDF.