نقش انرژی خورشید در توسعه پایدار شهر تهران (مطالعه موردی: ساختمان مسکونی)

نویسندگان

1 استاد اقلیم شناسی، دنشکده علوم و جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشیار اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

3 دکتری اقلیم شناسی، شهری، دانشکده جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

نیاز بشر به انرژی، پیوسته در حال افزایش و منابع انرژی فسیلی رو به کاهش است. استفاده بیرویه از منابع سوخت فسیلی با آلوده ساختن محیطزیست، زندگی در کرهی زمین را تهدید میکند و امروزه یکی از راهکارهایی که برای بحران انرژی پیشنهاد میشود، در کنار اصلاح الگوی مصرف، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است. انرژی خورشیدی از جمله انرژیهای تجدیدپذیر
است و از مولفه های اصلی توسعه پایدار محسوب میشود. این پژوهش، به بررسی و شناخت پتانسیل انرژی خورشیدی و عوامل موثر در جایگزینی آن با سوختهای فسیلی، خصوصا در بخش ساختمانهای مسکونی در شهر تهران پرداخته است و از حیث هدف، کاربردی و از حیث نوع، توصیفی  تحلیلی است و از 3 مرحله اصلی تشکیل شده است: در مرحلهی نخست، جهت شناسایی و بررسی وضعیت موجود انرژی تولیدی و مصرفی، به مطالعه، بررسی و مقایسه داده های مربوط به مصرف انرژی حاصل از کلیه سوختهای فسیلی، انرژیهای تجدیدناپذیر و تجدید، در مرحله دوم، پتانسل انرژی خورشیدی در شهر تهران با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ایستگاه سینوپتیکی مهرآباد شهر تهران، در مرحله سوم به بررسی وضعیت عملکردی و هزینه زیرساخت لازم جهت بهرهبرداری سیستمهای فتوولتائیک در مقایسه با سوختهای فسیلی، پرداخته شد و درمرحله آخر، فرآیند طراحی و تحلیل نحوه انتخاب سیستم فتوولتاییک با اجرا بر روی یک سیستم نمونه تشریح شده است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به شرایط توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی، شهر تهران دارای ظرفیت بالای انرژی خورشیدی میباشد که زمینه های بهره مندی از توسعه پایدار را در این شهر فراهم میکند. همچنین نتایج نشان داده که در ساختمان مسکونی مورد مطالعه استفاده و فعالسازی سامانه های فتوولتائیک خورشیدی سودآوری اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته که خود بستری برای دستیابی به توسعه پایدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of solar energy in the sustainable development of Tehran Case study: Residential building

نویسندگان [English]

  • Behlool Alijani 1
  • Mohammad saligheh 2
  • Saber Shafaei Giglo 3
1 Professor of Climatology, Faculty of Science and Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Climatology, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran,
3 PhD in Climatology, Urban, Faculty of Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human needs for energy are constantly increasing and fossil energy sources are declining. Improper use of fossil fuel resources by polluting the environment threatens life on Earth, and today one of the solutions to the energy crisis, along with improving consumption patterns, is the use of renewable energy. Solar energy including renewable energy
And is one of the main components of sustainable development. This study investigates and recognizes the potential of solar energy and the factors affecting its replacement with fossil fuels, especially in residential buildings in Tehran. It is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of type and consists of 3 main stages. In the first stage, in order to identify and study the current status of energy production and consumption, to study, review and compare data related to energy consumption of all fossil fuels, non-renewable and renewable energy, in the second stage, the potential of solar energy in the city Tehran Using the information obtained from Mehrabad synoptic station in Tehran, in the third stage, the operational status and cost of infrastructure required for the operation of photovoltaic systems in comparison with fossil fuels, and in the last stage, the design and analysis process Run on a sample system is described. The results indicate that according to the topographic conditions and geographical location, the city of Tehran has a high capacity of solar energy that provides opportunities for sustainable development in this city. The results also show that the use and activation of solar photovoltaic systems in the studied residential building has a significant economic profitability, which is itself a platform for achieving sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • solar energy
  • photovoltaic systems
  • Tehran