ارزیابی میزان رضایتمندی از مسکن های سازمانی شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونی شان از اهداف مهم مدیریت شهری است. یکی از سیاست های مسکن در ایران، مسکن سازمانی است، مسکن سازمانی در سطح ملی در زمین های دولتی ایجاد شده است. پس از گذشت سال ها از اجرای آن، ضرورت بررسی نتایج حاصل از این تجربه به لحاظ میزان موفقیت و رضایتمندی در ایجاد کیفیت زندگی احساس می
شود. هدف این مقاله ارزیابی میزان رضایتمندی از مسکن های سازمانی و بررسی کیفیت محیط مسکونی آنها با توجه به شاخص های موثر در مسکن پایدار )زیست محیطی، دسترسی، زیرساختی – کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( در شهر اصفهان است، حال آن که رضایتمندی، مفهومی چند بعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. این تحقیق از نوع کاربردی و با ماهیت توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری، افراد ساکن در مسکن های سازمانی کوی بهار و کوی اساتید شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه به روش کوکران، 333 نفر و تعداد 30 نفر کارشناسان و 30 نفر مدیران تعیین شده اند. در این پژوهش از نرم افزار SPSS و روش آزمون خی دو، تحلیل عاملی و تکنیک SWOT استفاده شده اند. بر اساس آزمون خی 2 مقدار sig در بعد کالبدی کمتر از 2620 بوده که بیانگر معناداری فرضیه می باشد بدین معنا که در سه پرسش نامه از بخش کالبدی در تمامی گویه ها رضایت دارند. بر اساس آزمون تحلیل عاملی وضعیت شاخص های شش گانه از نظر ساکنان خانه های سازمانی رضایتبخش است. یافته های حاصل از مدل SWOT 1 به عنوان اولویت نخست و راهبرد تهاجمی با مجموع ضرایب / نشان داد که راهبرد های بازنگری با مجموع ضرایب 77 1/30 در اولویت ثانوی رضایتمندی مسکن قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the level of satisfaction with organizational housing in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Massoud Taqvaee 1
  • Atieh Ali Akbari 2
1 Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Isfahan
2 M.Sc. Student, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

Improving the quality of life and citizens' satisfaction with their residential environment is one of the important goals of urban management. One of the housing policies in Iran is organizational housing, organizational housing has been created at the national level on government lands. After years of implementation, it is necessary to review the results of this experience in terms of success and satisfaction in creating a quality of life.
Be. The purpose of this article is to evaluate the level of satisfaction with organizational housing and the quality of their housing environment according to the effective indicators in sustainable housing (environmental, access, infrastructure - physical, cultural, social and economic) in Isfahan, while satisfaction , Has a multidimensional concept and is formed of various indicators.This research is of applied type and has a descriptive-analytical and survey nature.In data collection and information, documentary and field methods and questionnaire tools have been used. The statistical population is the people living in the organizational housing of Bahar dormitory and professors' dormitory in Isfahan.The sample size was determined by Cochran method, 333 people and 30 experts and 30 managers.In this study, SPSS software and test method Chi-square, factor analysis and SWOT technique were used.Based on the chi-square test, the value of sig in the physical dimension was less than 2620, which indicates the significance of the hypothesis, meaning that in three questionnaires, the physical part in all items are satisfied. The basis of the factor analysis test of the status of the six indicators is satisfactory for the residents of organizational houses. SWOT 1 as the first priority and offensive strategy with total coefficients / showed that review strategies with a total coefficient of 30/77 are in the secondary priority of housing satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Samani housing
  • residential satisfaction
  • professors' dormitory and Bahar dormitory in Isfahan
-1 اعتمادی نیا، امیرعباس؛ مصلحی، محسن) 1301 (،"تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهری نمونه
. موردی شهر اصفهان"، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس،سال چهارم،شماره 13
-2 آقاصفری، علی، امیری، حکمت، دانش، جابر، بهشتیان، محمدجواد ) 1330 (، "ویژگی های کمی وکیفی مسکن در بافت
.17- 1330 ("، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 2، صص 32 - تاریخی شهر یزد ) 1300
-3 پور احمد، احمد، فرهودی، رحمت الله، حبیبی، کیومرث، کشاورز، مهناز ) 1302 (، "بررسی نقش کیفیت سکونتی در
. مهاجرت های درون شهری مطالعه موردی بافت قدیم شهر خرم آباد"، نشریه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 70
-3 تقوایی، مسعود، بسحاق، محمدرضا، سالاروند، اسماعیل ) 1301 (، آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از SPSS ، انتشارات
.0- معظمی، صص 113
-0 تقوایی، مسعود، کیومرثی، حسین) 1301 (، کاربرد تکنیک ها و مدل ها در برنامه ریزی و مدیریت توریسم، انتشارات
.13- معظمی، صص 211
-1 حکمت نیا، حسن، انصاری، ژینوس ) 1301 (، "برنامه ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه پایدار"، مجله پژوهش های
.101- جغرافیای انسانی، شماره 70 ، صص 227
-7 رضائی خبوشان، رضا؛نعمتی مهر، مرجان) 1303 (،"سنجش کیفیت محیط مسکونی در برنامه مسکن مهر بر اساس نشانگر
.03- های کیفیترزندگیمورد مطالعه:مسکن مهر شهر جدید پردیس"، مجله صفه، دوره 20 ،شماره 10 ، صص 72
-3 . رفیعی، مینو ) 1370 (، مسکن شهری به سوی برنامه ریزی محلی، ماهنامه شهرداری ها، شماره 10
-0 رفیعیان، مجتبی، مولودی، جمشید) 1302 (،رویکردها و روش های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری، تهران، نشر
آذرخش.
-12 رفیعیان، مجتبی ) 1303 (،" سنجش رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر مورد مطالعه شهر زاهدان"، مجله جغرافیا و آمایش
.130- شهری منطقهای، شماره 12 ، ص 102
-11 . سالنامه آماری شهر اصفهان، 1300
-12 . سازمان مسکن و شهر سازی استان اصفهان، 1301
-13 شکرگزار، اصغر) 1330 (، توسعه مسکن شهری در ایران، انتشارات حق شناس، تهران.
-13 شکوئی، حسین ) 1300 (، حاشیه نشینان شهری، خانه های ارزان و سیاست مسکن تبریز، انتشارات موسسه تحقیقات
. اجتماعی و علوم انسانی، شماره 17 ، سلسله شهر شناسی، شماره 0
-10 عزیزی، محمدمهدی ) 1333 (،" جایگاه شاخصهای مسکن در فرایند برنامهریزی مسکن"، نشریه هنر های زیبا، شماره
.31- 17 ، صص 32
-11 محسنی، حسین ) 1301 (،" آسیب شناسی پروژه های مسکن مهر با تاکید بر فضاهای جمعی و عابر پیاده مورد مطالعه
مسکن مهر قزوین"، مشهد، اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار.
-17 ملکی، سعید و همکاران ) 1303 (، "سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت سکونتی طرح مسکن مهر مطالعه موردی
.100- شیرین شهر اهواز"، نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 23 ، صص 113
-13 یزدانی، محمد حسن، سلمانی، هاجر، پاشازاده، اصغر ) 1301 (،" بررسی رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر مطالعه
.203- موردی مجتمع های مسکن مهر اوشیب و مهر ولایت بابل"، نشریه جغرافیا و توسعه، شماره 37 ، صص 272
19- Brandstetter, M. C. G. de O. (2011).Consumer Behavior Analisys of RealEstate Market with Emphasis in Residential Mobility, Choice and Satisfaction Brazilian Cases, The Built & Human Environment Review,4(1), 56-80.
20- Ge, Jian. Hokao, Kazunori. (2006). Research on Residential Lifestyles in Japanese Cities from the Viewpoints of Residential Preference, Residential Choice and Residential Satisfaction.Journal of Landscape and Urban Planning, 78(3), 165-178.
21- Abdul Mohit M. Ibrahim M. Razidah Rashid Y. (2010). Assessment of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in Kuala Lumpur, Malaysia; J. Habitat International, 34,18-27.
22- Short, J. R. (2006). Urban theory: A critical assessment: Palgrave Macmillan.
23- Amerigo.M and Aragone.J.A, 1997, A Theoretical and methodological approach to the study ofresidential satisfaction, Journal ofEnvironmental Psychology (1997) 17.
24- Walton .D, Murray. J, Thomas, A, 2008,Relationships Between Population Density andthe Perceived Quality of Neighbourhood, SocIndic Res (2008)89.
25- McCrea, R., Stimson, R. J., Western, J. (2005). Testing a General Model of Satisfaction with Urban Living