ارزیابی مولفه های ICT در بازاریابی گردشگری با استفاده ازتکنیک معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی( ره )، شهرری، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستای ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری صنعت رو به رشد سالیان اخیر می باشد که دارای سود و اثرات مثبت اقتصادی بسیاری در این زمینه می باشد. به همین سبب بازاریابی مطلوب در این زمینه و جذب مخاطب از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر نیاز است این بازاریابی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت بپذیرد و شناسایی مقوله های موجود در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . بر همین اساس این تحقیق با هدف ارزیابی مولفه های اساسی آی سی تی در بازاریابی گردشگری با استفاده از معادلات ساختاری نمونه موردی استان اردبیل شکل گرفت و نمونه تحقیق 385 نفر از افراد متخصص، کارشناس و صاحب نظر اردبیلی در حیطه مورد بررسی بودند که به شیوه در دسترس هدفمند پرسشنامه محقق ساخته تحقیق را تکمیل نمودند نتایج نشان داد 4 مولفه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری؛ زیر ساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات؛ مدیریت دانش و تخصص و نو آوری و تنوع بکارگیری فناوری اطلاعات عوامل اصلی در تبیین بازاریابی گردشگری برمبنای ICT می باشند. در بین مولفه های شناسایی شده مقوله زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین اثر مستقیم و نیز نو آوری و تنوع بیشترین اثر غیر مستقیم را دارد و در مجموعه مولفه های شناسایی شده توان تبیین بخش زیادی از متغیر بازاریابی گردشگری را دارا می باشند. بر مبنای نتایج بدست آمده مدل طراحی شده ابزاری کارآمد در شناسایی و ارزیابی اثرات مولفه های بازاریابی گردشگری بر مبنای ICT می باشد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of ICT Components in Tourism Marketing Using Structural Equation Technique Case Study of Ardabil Province

نویسندگان [English]

 • Alireza Estalaji 1
 • Alireza Hatefi Ardakani 2
1 Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Tehran, Iran.
2 PhD of Student, Department of Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract Tourism is a growing industry in recent years, with many positive economic benefits and benefits. For this reason, optimal marketing in this field and attraction of the audience is very important and, given the advancement of industry and technology in the present day, this marketing needs to be done through ICT, and the identification of the categories in this field is very important. High up. Accordingly, this research was conducted with the aim of evaluating the basic components of ICT in tourism marketing using structural equations of case study in Ardebil province. A sample of 385 experts, experts and experts of Ardebili were studied in a manner that The purpose of the research was to complete the researcher-made questionnaire. The results showed that 4 components of hardware, software, infrastructure of information and communication technology, knowledge management, expertise and innovation, and the variety of information technology application are the main drivers for the explanation of tourism marketing based on ICT. Are. Among the identified components, the category of infrastructure of information and communication technology has the most direct effect, as well as innovation and diversity has the most indirect effect, and in the identified components of the component can explain a large part of the tourism marketing variable. Based on the results, the designed model is an effective tool for identifying and evaluating the effects of tourism marketing components on the basis of ICT

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • ICT
 • Tourism Marketing
 • Information and Communication Technology Infrastructure
 1. Andrew ,S. T. (2016) The Role of Digital and Social Media Marketing in Consumer Behavior. Current Opinion in Psychology, 10: 17-21#
 2. Aureli ,S, Forlani ,F,The importance of brand architecture in business networks: The case of tourist network contracts in Italy, Qualitative Market Research: An International Journal,2016, 19(2), 133-155, doi: 10.1108/QMR-02-2016-0007.#
 3. Baggio, R., Moretti, V . (2018) "Beauty as a factor of economic and social development", Tourism Review, 73: 68-81, https://doi.org/10.1108/TR-06-2017-0098#
 4. Borio, C, H James and H S Shin (2014): “The international monetary and financial system: a capital account historical perspective”, BIS Working Papers,457:83#
 5. Buede, D., 2016. The Engineering Design of Systems: Models and Methods 3rd edition. John Wiley & Sons.#
 6. Budhar P.S., Debrah T.A.(2011). “Human Resource Management in Developing Countries”; London, Routledge#
 7. Chakravarty, A., Grewal, R., Sambamurthy, V., (2013). Information technology competencies, organizational agility, and firm performance: enabling and facilitating roles. Inf. Syst. Res. 24 (4), 976–997#
 8. De Brito , R.P. , Oliveira,L.B.(2016). The Relationship Between Human Resource Management and Organizational Performance. Brazilian business review,13(3): 90-110.#
 9. Dolnikar,S., Ring, A.(2014). Tourism marketing research: Past, present and future. Annals of Tourism Research, 47, 31-47.#
 10. Durmaz, Y., Dusun,Z.D.(2016). Importance of Strategic Management in Business. Expert Journal of Business and Management, 4(1): 38-45.#
 11. Getz,D., Page, S.J.(2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, 52:593-631.#
 12. Hair, J.F., Jr, Hult, G.T.M., Ringle, C., Sarstedt, M., 2013. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sage, Thousand Oaks.#
 13. Han, H., Meng, B., Kim, W.(2017).Bike-traveling as a growing phenomenon: Role of attributes, value, satisfaction, desire, and gender in developing loyalty. Tourism Management, 59: 91-103.#
 14. Heike, A. , Schänzel, Ian Yeoman, (2015) "Trends in family tourism", Journal of Tourism Futures, 1(2):.141-147, doi: 10.1108/JTF-12-2014-0006.#
 15. Henche, B. G . (2018) "Urban experiential tourism marketing: Use of social media as communication tools by the food markets of Madrid", Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico, 25, 2-22, https://doi.org/10.1108/JTA-01-2018-0002#
 16. Ibrahim, M., Ibrahim,A(2015). The Effect of SMEs’ Cost of Capital on Their Financial Performance in Nigeria." Journal of Finance and Accounting 3: 8-11.#
 17. Johnston, R., Crooks, V. A., & Ormond, M. (2015). Policy implications of medical tourism development in destination countries: revisiting and revising an existing framework by examining the case of Jamaica. Globalization and Health, 11, 29. http://doi.org/10.1186/s12992-015-0113-0#
 18. Lehloenya, P.M. (2017). Development and regulation of tourism for mutual benefit in the Southern African Development Community (SADC). Law, Democracy and Development, 21: 84-96. https://dx.doi.org/10.4314/ldd.v21i1.5#
 19. Mazapu, R, Sipanda,M, Tourism Development Strategies in Zimbabwe, Scientific & Academic Publishing, 2016, 6(3), 55-63.#
 20. Nelson, K.L., Svara,J.L.(2015). The Roles of Local Government Managers in Theory and Practice: A Centennial Perspective. Public Administration Review, 75(1):49-61#
 21. Nurhssen, S. (2016) The Role of Tourism on Local Economic Development of Gondar City, Amhara Regional State, Ethiopia. J Glob Econ 4:207. doi: 10.4172/2375-4389.1000207#
 22. Olsan, R.(2017). The relationship between tourism, financial development and economic growth in India. Future Business Journal, 3:9-22.#
 23. Radic, A.(2017). Towards an understanding of a child’s cruise experience. Journal Current Issues in Tourism, 4: • https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1368463#
 24. Retna, S, K., Tee N.G Pak, (2011), Communities of practice:dynamics and success factors. Leadership & Organization Development Journal 32,. 41-59#
 25. Winter, C, TOURISM, SOCIAL MEMORY AND THE GREAT WAR, Annals of Tourism Research, 2014, 36(4), 607-626#
 26. Wise , N, Mulec, I, Semblances of ‘War Tourism’ in Sarajevo, Post-2005, American Journal of Tourism Management, 2014, 3 , 1-9. doi: 10.5923/s.tourism.201402.01.#