تحلیل آسیب پذیری و اولویت بندی کاربری های تاریخی کلانشهر اصفهان در مدیریت بحران و تخلیه اضطراری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مدیریت و برنامه‌ریزی بحران با تأکید بر رویکردهای کلیدی از قبیل امدادرسانی و تخلیه اضطراری در کاربری‌های شهری اهمیت و ضرورت بسیاری دارد. در کلانشهر اصفهان این ضرورت در کاربری‌های تاریخی این شهری به وضوح دیده می‌شود. تمرکز کاربری‌های تاریخی در مناطق مرکزی اصفهان در کنار عواملی مانند دسترسی نامناسب، معابر تنگ و باریک، عدم تناسب فضایی، ناسازگاری در ساختار، فرسایش تدریجی بنا و فقدان برنامه‌ریزی مدون در این کاربری‌ها موجب گردیده تا کاربری‌های تاریخی شهر اصفهان در بحران‌های احتمالی آسیب‌پذیر باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع اسنادی، تحلیلی- پیمایشی و نوع آن بنیادی- کاربردی است. پژوهش حاضردر صدد است تا با تأکید بر روش مشاهده میدانی، تکمیل چک‌لیست و مدل سلسله مراتبی AHP به تحلیل آسیب‌پذیری کاربری‌ها و اولویت‌بندی آنها در عملیات تخلیه اضطراری بپردازد. اساس مطالعه بر مبنای دو گروه شاخص بنیادی و مدیریتی است. جامعه آماری تحقیق 420 بنای تاریخی شهر اصفهان است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که منطقه سه شهر اصفهان با وزن 49/0 در شاخص‌های بنیادین و 53/0 در شاخص‌های مدیریتی در صدر مناطق با کاربری‌های تاریخی آسیب‌پذیر قرار دارد. و در اولویت اول امدادرسانی و تخلیه است. مناطق یک، پنج، شش و سایر مناطق در اولویت بعد هستند. شناسایی و طیف‌بندی بناهای تاریخی بر مبنای درجه و شدت فرسایش، تقویت سازه‌ها، آموزش عملیات‌های تخلیه و رعایت پدافند غیرعامل در ساختارها از راهبردهای کلان در مدیریت بحران این کاربری‌هاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vulnerability analysis and prioritization of historical uses of Isfahan metropolis in crisis management and emergency evacuation Thematic axes:

نویسندگان [English]

 • Ali Jozi Khumslui 1
 • Massoud Taqvaee 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Crisis Management and planning based on critical issues as rescue and emergency evacuation in urban land uses is very important. This approach in Isfahan is necessary. Concentration of heritage land uses in central area of Isfahan along with Factors such as inadequate access, narrow streets and alleys, spatial incompatibility, structural maladaptation, gradual erosion of the building and lack of systematic planning in heritage spaces has been caused the historical land uses of Isfahan to be vulnerable in potential disaster. Method of research in the paper is descriptive and analysis- survey and its type is fundamental and practice. The research with emphasis on field work, check list and AHP model is trying to analysis of vulnerability of heritage land uses and their prioritization in emergency evacuation. Structure of research has been established on Basic Indicators, Management criteria. The case study is 420 heritage building of Isfahan the documented in national list. Results that showed Isfahan third district is very vulnerable and in the first priority of evacuation and rescue based on 0.49 weight in basic indicators and 0.53 weight in management ones. First, fifth, sixth and other urban district of Isfahan are in next stages. Identification and classification of monument based on degree and severity of destruction, reinforcement of buildings, training of evacuation operations and civil defense in land use are major strategies in disaster management of these land uses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vulnerability
 • Fundamental indicators
 • Management indicators
 • Emergency evacuation
 • Historic use
 1. پوراحمد، احمد، حاتمی‌نژاد، حسین، مدیری، مهدی و عظیم‌زاده ایرانی، اشرف (1396)، "تحلیلی بر پارادوکس الزامات پدافند غیرعامل با اصول توسعه پایدار شهری در بهسازی بافت‌های تاریخی شهری منطقه 12 تهران"، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی، دوره بیست و شش، شماره صد و دو، 52-35.
 2. فلاح علی‌آبادی، سعید، گیوه‌چی، سعید، اسکندری، محمد و سرسنگی، علیرضا (1392)، "ارزیابی آسیب‌پذیری بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی"، دو فصلنامه مدیریت بحران، شماره سوم، 12-5.
 3. کلانتری، حسین، صادقی، ساناز و حقی، مهدی (1395)، "راهبردهای مرمت در بافتهای تاریخی شهرها با تأکید بر مدیریت بحران زلزله مطالعه موردی محله سیروس تهران"، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی، شماره بیست و سه، 74-61.
 4. یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان، 1397.
 5. Abd El Aziz, Noha Ahmed (2016), "Urban strategies to promote resilient cities, the case of enhancing Historic Cairo response to urban fire", Journal of Engineering Science Invention, No.23, 52-59.
 6. Agapiou, Athos (2015), "Impact of urban sprawl to cultural heritage monuments: The case study of Paphos area in Cyprus", Journal of Cultural Heritage, No.15, 671-680.
 7. Barbieri, Gaia, Biolzi, Luigi and Frigeri, Aronne (2013), "Assessing the seismic vulnerability of a historical building", Journal of Engineering Structures, No.57, 523-535.
 8. Bernardini, Gabriele, Lucesoli, Michele and Enrico Quagliarini (2019), "Sustainable planning of seismic emergency in historic centers through semeiotic tools: Comparison of different existing methods through real case studies", Journal of Sustainable Cities and Society, No.52, 101-111.
 9. Biao, Zhou (2012), "Fire protection of historic buildings: A case study of Group-living Yard in Tianjin", Journal of Cultural Heritage, No.13, 389-396.
 10. Chen, Fulong and Panpan Tang (2019), "Understanding the relationship between the water crisis and sustainability of the Angkor World Heritage site", Journal of Remote Sensing of Environment, No.232, 412-424.
 11. Elborgi, Selam (2005), "Seismic evaluation and innovative retrofit of a historical building in Tunisia", Journal of Structural Control, No.12, 179-195.
 12. Jelenski, Tomasz (2018), "Practices of Built Heritage Post-Disaster Reconstruction for Resilient Cities", Journal of Building, No.8, 1-20.
 13. Mosoarca, Marius (2017), "Failure analysis of historical buildings due to climate change", Journal of Engineering Failure Analysis, No.18, 401-416.
 14. Quagliarini, Enrico and Gabriele Bernardini (2019), "Rapid tools for assessing building heritage’s seismic vulnerability: apreliminary reliability analysis", Journal of Cultural Heritage, No.68, 112-122.
 15. Romao, Xavier and Esmeralda Pauperio (2016), "a framework for the simplified risk analysis of cultural heritage assets", Journal of Cultural Heritage, No.19, 1-13.
 16. Rus, Katarina and Vojko Kilar (2018), "Resilience assessment of complex urban systems to natural disasters: A new literature review", Journal of Disaster Risk Reduction, No.31, 313-330.
 17. Superio, Daryl (2019), "Fire, water, bombs: Disaster management among academic libraries in Marawi City, Lanao del Sur, Philippines", Journal of Disaster Risk Reduction, No.41, 101-109.
 18. Wang, Jieh-Jiuh (2014), "Flood risk maps to cultural heritage: Measures and process", Journal of Cultural Heritage, No.46, 314-326.