بازخوانی مفهوم سکونت در محلات تهران در دورۀ قاجار و پهلوی (مبتنی بر بررسی تفسیری تاریخ‌نوشته‌های فرهنگی و اجتماعی)

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 دانشیار برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران.

چکیده

بررسی تاریخ و شواهد زیست در محلات سنتی ایران مبین ساختار و نظام کالبدی و اجتماعی منسجم و خودساخته و بیان­گر مفاهیم عالیۀ سکونت انسان است. در حالی ­که محلات امروز به تبع تغییر الگوی زیست و توسعه­های نوین شهری، دیگر از مشارکت اهالی و نظام خود انگیختۀ محله­محوری برخوردار نیستند. لذا توجه به اصول و آموزه­های حاکم بر جریان زندگی اجتماعی و مفاهیم متعالی سکونت محلۀ سنتی برای ارتقاء کیفی زیست در شهر امروز امری ضروری است. هدف از این پژوهش، بازشناسی مفهوم سکونت در محلات تهران در دورۀ قاجار و پهلوی و روش تحقیق، ترکیبی از روش­های تفسیری تاریخی و تحلیل محتوای داده­ها است. این پژوهش ابتدا مختصری به تعریف و مفهوم محله پرداخته؛ سپس عوامل ادراک مفهوم محله و ویژگی­ها و شاخص­های هر عامل و نحوۀ ردیابی آن از محتوای متون ارائه شده است. درنهایت در بررسی متون به بازشناسی جریان زندگی و تجارب زیستۀ ساکنان محلات تهران پرداخته شده که این بخش با بهره­گیری از چند تاریخ­نوشتۀ فرهنگی اجتماعی از محلات تهران صورت پذیرفته است. نتیجه این­که عوامل و معیارهای ادراک مفهوم محله حاکی از نقش اجتماعی و مشارکت شهروندان در جنبه­های مختلف سکونت از جمله امور خیر و نهضت­های اجتماعی سیاسی در محلات است. محلاتی که مکان ظهور و تبلور ارزش­های اجتماعی و فرهنگی از جمله وقف، نیکوکاری، احترام به بزرگان و دستگیری محرومان بوده؛ در حالی­که مفاهیم قلمرو، سلسله­مراتب و حریم در کالبد محله و ادراک ساکنان تعریف و نمود یافته و به واسطۀ تامین نسبی بسیاری از خدمات در محله و آرامش حاکم بر سکونت اجتماعی، ساکنان از رضایت­مندی نسبی برخوردارند. در نتیجه ساکنان خود را جزئی از محله دانسته و می­توان تبلور تعلقات مکانی به محله را در ابعاد مختلف کالبدی، رفتاری و معنایی شاهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Readout the Concept of Dwelling in the Neighborhoods of Tehran during the Qajar and Pahlavi Periods

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Haghighat Naeini 1
  • mahammad Sheikhi 2
  • Morteza Mahmoudi Hospitable 3
1 Associate Professor of Urban Planning, University of Arts, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Urban Planning and Regional Development, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 PhD student in Urban Planning, University of Arts, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A survey of the history and evidence of life in traditional Iranian neighborhood reveals a coherent, self-made physical and social structure and system that expresses the transcendent concepts of human dwelling. Neighborhoods today due to changing lifestyles and new urban developments, do not have the participation of locals and the self-made neighborhood system. Therefore, it is imperative to pay attention to the principles and teachings of the social life and transcendent concepts of traditional living to enhance the quality of life in today's city. The purpose of this study is to recognize the concept of dwelling in the neighborhoods of Tehran during the Qajar and Pahlavi periods and the research method is a combination of historical interpretation methods and data content analysis. This study first briefly defines the concept of neighborhood; then the factors of perception of neighborhood concept and characteristics and specifications of each factor and how to trace it from the content of the texts are presented. Finally, in the literature research, the recognition of the life and lived experiences of the dwellers of Tehran neighborhoods is discussed; this section is based on a number of social cultural writings from Tehran neighborhoods. The result is that the factors and criteria of perception of neighborhood concept demonstrate the social role and participation of citizens in different aspects of dwelling, including good affairs and social-political movements in neighborhoods. Neighborhoods that have been a place for the presentation and emergence of social and cultural values including dedication, charity, respect for elders, and the arrest of the deprived; whereas concepts of territory, hierarchy and privacy are defined and appearanced in neighborhood physics and perceptions of dwellers and they are relatively satisfied with the provision of many of the services in the neighborhood and the mental relaxation of social dwelling. As a result, dwellers have considered themselves part of the neighborhood and the emergence of place belongings to the neighborhood can be understood in various physical, behavioral, and semantic dimensions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood
  • Perception of neighborhood concept
  • Tehran
  • Qajar
  • Pahlavi
  • Cultural and Social Historic-writtens