دوره و شماره: دوره 17، شماره 61، شهریور 1398، صفحه 1-200 (تابستان 1398، صفحۀ 200-1. ) 
متغیرهای اثر گذار در سیاست گذاری توسعه فیزیکی شهر شهر ساری

صفحه 125-139

معصومه امیری؛ حسین مجتبی زاده؛ یوسف علی زیاری؛ علی نوری