نقش شاخص‌های تأثیر گذار در شهر خلاق جهت خلق فضاهای تعاملی شهری (مورد مطالعه: شهر ری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد، سمنان، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

خلاقیت یک اصل  اساسی برای  انسـان  بودن  و  یک  منبع  حیاتی  برای  فرد،  جامعه  و  اقتصاد  است . جوامع خلاق پر جنب و جوش و  دارای اماکن انسانی، پرورش دهنده رشد فردی، درخشان در پیشرفت ­های فرهنگی و  تکنولـوژیکی،  تولید  کننده  شغل و  ثروت  و  پذیرای  تنوع  شیوه  زندگی  و  فرهنگ  هستند . هدف پژوهش حاضر سنجش شاخص های شهر خلاق و میزان اثرگذاری این شاخص ها در شهر خلاق است. جامعه آماری پژوهش را تمام شهروندان شهر ری تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران 322نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از کمک کارشناسان و اساتید دانشگاه و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شده است. مقدار آلفای محاسبه شده برابر با 86/0 است که نشان می دهد عددی مطلوب است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه­ای، تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی نشان می دهد که شاخص کیفیت زندگی با میانگین300/2، سرمایه اجتماعی با میانگین742/2، شاخص نوآوری با میانگین201/2 و شاخص سرمایه انسانی با میانگین 890/2 پایین تر از حد مطلوب قراردارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که شاخص هنجارها و اعتماد اجتماعی با ضریب 679/0 بیشترین اثر در تحقق شهر خلاق دارد. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و شهر خلاق ارتباط معنی داری برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of indicators in the creative city to create interactive urban spaces (Case Study: Ray Town)

نویسندگان [English]

  • Munir Mirzaei 1
  • Abbas Arghan 2
  • mahammadreza Zand 3
1 Munir Mirzaei PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Creativity is a basic principle for being human and a vital resource for the individual, society and economy. Creative communities are vibrant and have human habitats, individual growth enhancers, brilliant cultural and technological advancements, produces jobs and wealth, and embrace the diversity of lifestyles and cultures. The purpose of this study is to measure the role of social capital in the formation of a creative city. The statistical population of the study consists of all citizens of Ray city. Using Cochran's formula, 322 individuals were selected randomly as sample size. Validity of the questionnaire was calculated using the help of university experts and professors and its reliability was calculated by Cronbach's alpha. The calculated alpha value is equal to 0.86, which indicates that the number is desirable.  One-sample t-test, regression analysis and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. T-test results show that the quality of life index with an average of 2.002, social capital with average 2.7442, innovation index with average of 2.201 and human capital index with an average of 890/2 is lower than the desired level. The results of regression analysis showed that the index of norms and social trust with the coefficient of 0.697 had the most effect on the realization of the creative city. Also, the results of Pearson correlation coefficient show that there is a meaningful relationship between social capital and creative city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative City
  • Space
  • Interaction
  • Social Capital
  • Ray Town