تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و رفاه در مادرشهرهای ایران

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

رشد و توسعه شتابان و بی رویه شهرنشینی مسائل و معضلات متعددی از جمله بحران کیفیت زندگی و رفاه را فراروی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه و ایران قرار داده است. پرداختن به رفاه در راستای بسط عدالت اجتماعی از اهداف عمده دولت ها و از مسائل محوری برنامه های اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص آمارتیا سن و با هدف تحلیل عوامل هزینه ای مؤثر بر کیفیت زندگی و رفاه در مادرشهرهای ایران انجام شده است و ماهیت کمی داشته است. جامعه آماری پژوهش را پنج شهر بزرگ کشور به ترتیب جمعیت آنها یعنی تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شیراز تشکیل می‌دهند. داده های مورد مطالعه را هزینه های مواد خوراکی و دخانی؛ هزینه‌های پوشاک و کفش؛ هزینه های مسکن؛ هزینه‌های لوازم و اثاث و خدمات مورد استفادة خانوار؛ هزینه های بهداشت و درمان؛ هزینه‌های حمل و نقل؛ هزینه های تفریحات و خدمات فرهنگی خانوارها و هزینه‌های کالاها و خدمات متفرقه تشکیل می دهند. نتایج مطالعه در کلان شهر تهران نشان می دهد که گروه مسکن، آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی بیش از سایر گروه ها رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. هزینه‌های مواد خوراکی و دخانی پس از گروه مسکن بیشترین تأثیر را بر رفاه گذاشته است. از این حیث هزینه‌های لوازم و اثاث و خدمات مورد استفادة خانوار در رتبه‌ آخر قرار گرفته است. نتایج به کارگیری شاخص سن در مادرشهرهای ایران نشان می‌دهد که در تهران، مشهد، اصفهان، کرج و شیراز هزینه های مسکن بیش از سایر بخش‌ها رفاه را تحت تأثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective Factor in quality of life and well-being in Iran Metropolis

نویسندگان [English]

 • Mahmood Akbari 1
 • Reza Eltiyami nia 2
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Assistant Professor of Political Geography, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Cities face a number of problems that undermine the quality of urban life, social inequalities, urban crime, poor environment, and traffic congestion (Psatha, 2015: 2). The rapid growth and expansion of urbanization and urbanization of the world has created many problems and difficulties in different countries of the world, especially in developing countries. Cities in these countries are facing the spread of various social anomalies, housing shortages, the spread of suburbanization and informal settlement, all kinds of pollution and environmental crises, spatial inequality, reduced quality of life and welfare, and so on. In recent decades, the literature on measuring inequality has increased significantly (Mussard & Xu, 2004: 201). One of the important suggestions in the field of measuring poverty and welfare by age (1976) has been presented. The age index is a suitable model for applied research (Mussard & Xu, 2004: 201). Measurement of poverty has been active in research since Amartia Sen proposed an obvious approach to welfare research in 1976 (Xu & osberg, 2000: 2). The aim of this study was to analyze the cost factors affecting quality of life and well-being in Iranian metropolises. Using the quantitative age index and taking into account the variables of food and tobacco costs, clothing and footwear costs, housing costs, water, fuel and lighting of a residential house, costs of accessories and furniture and services Household use, health care costs, transportation and communication costs, entertainment and cultural services costs of households and costs of miscellaneous goods and services in the metropolises of Tehran, Mashhad, Isfahan, Karaj and Shiraz to evaluate the effective factors The quality of life and welfare in these metropolises should be addressed. The research sought to answer the question of which of the cost-effective factors on quality of life and well-being in the studied metropolises had the greatest effect.
Methodology
The research has a quantitative-analytical nature and the statistical population of the research consists of the first five metropolises of Iran in terms of their population. The studied variables are the official data of the first group (food and tobacco costs); The second group (clothing and footwear costs); The third group (housing, water, fuel and lighting costs of a residential house); Fourth group (costs of furniture and services used by households); Group 5 (health care costs); Group 6 (transportation and communications costs); The seventh group (the cost of entertainment, entertainment and household cultural services) and the eighth group (the cost of miscellaneous goods and services).

Results and discussion
In the metropolis of Tehran, the housing, water, fuel and lighting group of a residential house with the amount of 1.4092 has affected household welfare expenditures more than other groups in this city. Expenditures on household appliances and services are in the last place with 0.0353. In the metropolis of Mashhad, the second largest city in Iran, the group of housing, water, fuel and lighting of residential houses with the amount of 0.9202 more than other groups of household welfare expenditures in this city has been affected. The eighth group, the costs of miscellaneous goods and services, was in the third place with 0.1694. In the metropolis of Isfahan, the third largest city in the country, the housing, water, fuel and lighting of residential houses with the amount of 0.7911 has affected the welfare costs in this city more than other groups. The group of food and tobacco costs with the amount of 0.7003 after the housing group has the most impact on welfare. In the metropolis of Karaj, the fourth largest city in the country, housing, water, fuel and lighting of a residential house with the amount of 1.278 more than other groups of household welfare expenditures in this city has been affected. The group of food and tobacco costs with the rate of 0.6915 after the housing group has the most impact on welfare. In the metropolis of Shiraz, which is the fifth largest city in the country, housing, water, fuel and lighting of a residential house with the amount of 0.8599 has affected more than other groups of household welfare expenditures in this city. The group of food and tobacco costs with the rate of 0.6561 after the housing group has the most impact on welfare.

Conclusion
In the metropolises of Tehran, Mashhad, Isfahan, Karaj and Shiraz, the costs of the housing sector have affected the welfare and quality of life of the family more than other sectors, and solving the housing problem of households in these metropolises is the main priority of the government.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "cost"
 • "welfare"
 • "Quality of Life"
 • "Metropolis"
 • "Iran"
 1. ابراهیم زاده اسمین، حسین و کاربخش، حسن (1396) ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقة یک شهر زاهدان، فصلنامه جغرافیا برنامه­ریزی منطقه­ای، دوره 7، شماره 3، صص. 20-7.
 2. اکبری، محمود (1399) تحلیلی بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران (مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز)، مجله برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 12، شماره 42، صص. 125-103.
 3. تقوایی، مسعود و اکبری، محمود (1388) تحلیل فضایی شاخص­های توسعه در مادرشهرهای منطقه­ای ایران، مجله جغرافیا، دوره 7، شماره 20 و 21، صص. 111-97.
 4. جلالی، محسن (1386) بررسی تابع رفاه اجتماعی در ایران، مجله روند، دوره 8، شماره 53-52، صص. 186-169.
 5. سایت مرجع مدیریت شهری (1390) کلانشهر؛ منطقه کلانشهری؛ مادرشهر؛ مگاسیتی؛ منظومه شهری، تهران.
 6. شکوئی، حسین (1391) دیدگاههای نو در جغرافیای شهری(جلد اول)، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، تهران.
 7. شیعه، اسماعیل (1389) مقدمه­ای بر مبانی برنامه­ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، چاپ بیست و ششم، تهران.
 8. علی اکبری، اسماعیل و امینی، مهدی (1389) کیفیت زندگی شهری در ایران(1385-1365)، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 10، شماره 36، صص. 148-121.
 9. معاونت آمار و اطلاعات استانداری تهران (1398) سالنامه آماری استان تهران، تهران.
 10. معاونت آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی (1398) سالنامه آماری استان خراسان رضوی، مشهد.
 11. معاونت آمار و اطلاعات استانداری اصفهان (1398) سالنامه آماری استان اصفهان، اصفهان.
 12. معاونت آمار و اطلاعات استانداری البرز (1398) سالنامه آماری استان البرز، کرج.
 13. معاونت آمار و اطلاعات استانداری فارس (1398) سالنامه آماری استان فارس، شیراز.
 14. مرصوصی، نفیسه و لاجوردی، علیرضا (1393) مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهری در ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)، دوره 14، شماره 2، صص. 95-69.
 15. مهدی زاده، جواد (1383) تحول در مفهوم، نقش و ساختار کلان شهرها، فصلنامه مدیریت شهری، دوره 5، شماره 17، صص. 18-1.
 16. Akbari, M. (2020) An Analysis of the Social Welfare Index in Iran (Case Study: Shiraz Metropolis), Journal of Welfare Planning and Social Development, Vol. 12, No.42, pp. 125-103. [ Persian].
 17. Ali Akbari, I. & Amini, M. (2010) Quality of Urban Life in Iran (1986-2006), Social Welfare Quarterly, Vol.10, No.36, 148-121. [ Persian].
 18. Anand, S. & Sen, A. (2000) The Income Component of the Human Development Index, Journal of Human Development, 1 (1): 1-15.
 19. Bailey, D. (2015) The environmental paradox of the welfare state: the dynamics of sustainability. New Political Economy. Vol. 20, 6, pp.793–811.
 20. Bajari, P., Benkard, C. L. & Krainer, J. (2005) House prices and consumer welfare. Journal of Urban Economics. No. 58, pp. 474–487.
 21. Büchs, M. (2021) Sustainable welfare: How do universal basic income and universal basic services compare? Ecological Economics. No.189(107152), pp. 1-9.
 22. Büchs, M. Koch, M. (2019). Challenges for the degrowth transition: the debate about well being. Futures. No.105, pp. 155–165.
 23. Camfield, L., Streuli, N. & Woodhead, M. (2008) what’s the use of ‘well being’ in contexts of child poverty? Approaches to research, monitoring and children’s participation, Department of International Development Queen Elizabeth House 3 Mansfield Road, Oxford.
 24. Dasgupta, P. (2001) Human Well-being and the Natural Environment, Oxford University Press.
 25. Deputy of Statistics and Information of Tehran Governorate (2016) Statistical Yearbook of Tehran Province, Tehran.[ Persian].
 26. Deputy of Statistics and Information of Khorasan Razavi Governorate (2016) Statistical yearbook of Khorasan Razavi province, Mashhad.[In Persian].
 27. Deputy of Statistics and Information of Isfahan Governorate (2016) Statistical Yearbook of Isfahan Province, Isfahan.[ Persian].
 28. Deputy of Statistics and Information of Alborz Governorate (2016) Statistical Yearbook of Alborz Province, Karaj.  [ Persian].
 29. Deputy of Statistics and Information of Fars Governorate (2016) Statistical Yearbook of Fars Province, Shiraz.  [Persian].
 30. Ebrahimzadeh Esmin, H. & Karbakhsh, H. (2017) Assessing the quality of urban life in an area of ​​Zahedan city, Quarterly Journal of Regional Planning Geography, Vol. 7, No. 3, pp. 7-20.[ Persian].
 31. Hasan, L. (2007). On Measuring the Complexity of Urban Living, Mpra Paper, No 6619. At http://mpra.ub.uni-muenchen.de.
 32. Islam, S. M. N. & Clarke, M. (2001) The Relationship between Well-being, Utility and Capacities: A New Approach to Social Welfare Measurement based on Maslow’s Hierarchy of Needs, Centre for Strategic Economic Studies Victoria University, Australia.
 33. Jalali, M. (2008). Study of social welfare function in Iran, Journal of Trend, Vol. 8, No. 53-52, pp. 186-169. [Persian].
 34. Kangmennaang, J. & Elliott, S. J. (2018) Towards an integrated framework for understanding the links between inequalities and well being of places in low and middle income countries. Soc. Sci. Med., 213(2018): 45–53.
 35. Kemeny, J. (2001) Comparative Housing and Welfare: Theorising the Relationship. Journal of Housing and the Built Environment, Vol.16, No.1, pp. 53-70.
 36. Kladivo, P. & Halás, M. (2012) Quality of life in an urban Environment: A Typology of urban units of Olomouc, Quaestiones Geographicae, Vol. 31, 2, pp. 49-60.
 37. Kolimenakis, A., Solomou, A.D., Proutsos, N., Avramidou, E.V., Korakaki, E., Karetsos, G., Maroulis, G., Papagiannis, E. & Tsagkari, K. (2021) The SocioeconomicWelfare of Urban Green Areas and Parks; A Literature Review of Available Evidence. Sustainability, No.13(7863), pp. 1-26.
 38. Marsousi, N. & Lajevardi, A. (2014) A Comparative Study of Urban Quality of Life in Iran, Quarterly Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development), Vol.14, No.2, pp. 95-69. [Persian].
 39. Mehdizadeh, J. (2004) Transformation in the concept, role and structure of metropolises, Quarterly Journal of Urban Management, Vol. 8, No. 17, pp. 1-18. [Persian].
 40. Martinetti, E.C. (2000) A Multidimentional Assessment of well being based on sen functioning approach, Forthcoming in Rivista Internazionale di Scienze Sociali, n 2.
 41. McGillivray, M. & Clarke, M. (2006) Understanding Human Well-being, United Nations university press.
 42. Mussard, S. & Xu, K. (2004) A Note on the Multidimensional Decomposition of Sen’s Index, Chinese Journal of Economic Theory, 1(2004), PP. 201-218.
 43. Pacione, M. (2003) Urban environmental quality and human well-being a social geographical perspective, Landscape and Urban Planning, Vol. 65, (1-2), PP. 19-30.
 44. Psatha, E. Deffner, A. & Psycharis, Y. (2015) Defining the quality of urban life: Which factors should be considered? European Regional Science Association 51st European Congress, Barcelona, Spain.
 45. Sen, A. (1990) Justice: Means versus Freedoms. Philosophy and Public Affairs, Vol. 19, No. 2, PP.111-121.
 46. Shieh, I. (2010) Introduction to the basics of urban planning, University of Science and Technology Publications, 26th edition, Tehran. [Persian].
 47. Shokouei, H. (2012) New Perspectives on Urban Geography (Volume1), Samat Publications, Fifteenth Edition, Tehran. [ Persian].
 48. Taghvaei, M. Akbari, M. (2009) Spatial analysis of development indicators in regional metropolises of Iran, Journal of Geography, 12, No. 20 - 21, pp. 111-97. [In Persian].
 49. Xu, K. & osberg, L. (2000) The social welfare implications, Decomposability and Geometry of the sen family of poverty indices, Department of Economices, Dalhousie University, Halifax, Canada.
 50. Włodarczyk, K. (2015) Quality of urban life in Poland, Journal of International Studies. Vol. 8, No.2, pp. 155-163.