موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرستان تکاب و راهبردهای توسعه آن

نویسندگان

1 استادیارمدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، از فعالیت‌های گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه در کشورهای مختلف یاد می‌کنند. امروزه گردشگری می‌تواند سبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و درنهایت رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. این پژوهش که با هدف تعیین موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرستان تکاب و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه آن صورت گرفته است، از نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- دلفی است. مدل مورد استفاده در پژوهش، مدل جامع مدیریت راهبردی مبتنی بر تکنیک SWOT برای تدوین راهبردها و ماتریس QSPM برای اولویت‌بندی راهبردهای انتخابی می‌باشد. داده‌های پژوهش در 4 مرحله پرسشنامه با استفاده از تکنیک دلفی، از 16 نفر از خبرگان، مسئولین و مدیران حوزه گردشگری شهرستان تکاب جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بیانگر این است که صنعت گردشگری این شهرستان دچار ضعف نسبی بوده و واکنش مناسبی نسبت به عوامل خارجی نداشته است. همچنین اولویت‌بندی راهبردها نشان می‌دهد که ایجاد سایت‌های اینترنتی به منظور بازاریابی جاذبه‌های گردشگری شهرستان بالاترین اولویت را در بین راهبردهای انتخابی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic position of Takab tourism industry and its development strategies

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebrahimi 1
  • Sayed Amirhossein Tayebi 2
1 Assistant Professor of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 PhD student in Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Planners and development policymakers mention tourism as the main pillar of development in different countries. Today, tourism can create employment, increase income and ultimately prosperity and improve the livelihoods of the people. This research, which aims to determine the strategic position of the tourism industry in Takab and prioritization of development strategies, is an applied research and Delphi descriptive research method. The model used in the study is the strategic management comprehensive model, and have been used SWOT techniques to determine strategies and QSPM matrix to prioritize selected strategies. The research data collected and analyzed in the 4-step of the questionnaire, by using the Delphi technique, the 16 experts, officials and managers of tourism in Takab city. The results of internal and external factor evaluation of city`s tourism industry showed that the relative weakness of the city`s tourism industry and is not responsive to external factors. Also, turned out after the identification and prioritization of strategies by QSPM matrix that creating websites to marketing of city`s tourism attractions has the highest priority between selected strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism industry
  • Strategic Planning
  • SWOT Matrix
  • Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
  • Takab city