تعاملات ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران با آسیای مرکزی و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهرری، ایران.

3 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد یادگارامام خمینی(ره)، شهرری، ایران.

چکیده

تحولات سال 1991 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق که منجر به استقلال جمهوری ‏های آسیای مرکزی(CSI) گردید، برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است . زیرا بستر مناسبی برای نزدیکی بیشتر در راستای تعاملات ژئوپلتیکی ایران و آسیای مرکزی فراهم آمده است . بحث رژیم حقوقی دریای خزر و تاثیرات این دریا در زندگی انسان‏های ساکن در پنج جمهوری حاشیه خزر نیز از تعاملات ژئوپلتیکی معنا و مفهوم خاصی پیدا می‏کند و لازم است که ج.ا.ا با سایر کشورهای ساحلی به نتیجه قابل قبولی دست یابد . ج.ا.ا با وضعیت خاص خود به دلیل دارا بودن نقش بارز ژئواکونومیکی ، ژئوکالچر و سایر مولفه ‏های موجود می‏تواند در زمینه صدور انرژی نفت و گاز منطقه از طریق مسیر ایران و در تعاملات فرهنگی منطقه نقش مهمی ایفا نماید و از آثار و تبعات منفی ناشی از حضور کشورهای فرا منطقه ‏ای به ویژه غرب در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بکاهد و همچنین، در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و نیز استرداد مجرمین  همکاری نماید و خلاصه، احترام متقابل به ارزش‏های ملی و میهنی، مسافرت مقامات این کشورها به یکدیگر، تقویت نمایندگی‏ های سیاسی و توجه ویژه به امر صادرات و واردات کالا و خدمات در راستای منافع ملی ما خواهد بود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical interactions of the Islamic Republic of Iran with Central Asia and its impact on national security

نویسندگان [English]

  • Nezamali Salehi 1
  • Mohammad Akhbari 2
  • Tahmine Danyali 3
1 PhD Student in Political Geography, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Iran.
2 Associate Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Iran.
3 Assistant Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Branch, Shahreri, Iran.
چکیده [English]

The developments of 1991 in the former Soviet Union, which led to the independence of the Central Asian Republics (CSI), are of particular importance to the Islamic Republic of Iran. Because a suitable platform for closer relations in the direction of geopolitical interactions between Iran and Central Asia has been provided. The discussion of the legal regime of the Caspian Sea and the effects of this sea on the lives of people living in the five Caspian littoral republics also finds a special meaning from geopolitical interactions and it is necessary for the Islamic Republic of Iran to reach an acceptable result with other coastal countries. Find. Due to its special situation, the Islamic Republic of Iran, due to its prominent role in geoeconomics, geoculture and other existing components, can play an important role in the field of oil and gas energy export through the Iranian route and in the region's cultural interactions. Reduce the negative effects and consequences of the presence of trans-regional countries, especially the West in Central Asia and the Caucasus, as well as cooperate in preventing the smuggling of goods and drugs and extradition of criminals, and in short, mutual respect for national values ​​and Patriotic, the travel of the officials of these countries to each other, the strengthening of political representations and special attention to the export and import of goods and services will be in line with our national interests.