نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن با تاکید بر نظریه پیچیدگی- آشوب

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.

چکیده

تحولات حاصل از انقلاب اطلاعات موجب ورود بازیگران جدید، تغییر ساختارها و تحول در معادلات قدرت و در نتیجه پیچیده‌تر شدن روابط در قالب شبکه‌های سیستمی شده و در نهایت منجر به بروز جنگ ترکیبی شده‌است. ژئوپلیتیک اطلاعات، به مطالعه نقش دانش، اطلاعات، تکنولوژی و هنر در ابعاد مختلف تولید، گردآوری، تمرکز و انتشار آن بر تولید قدرت و تاثیر بر روابط بازیگران و مناقشات آنها برای توسعه حوزه نفوذ خود بر فضاهای جغرافیایی و انسانی در مقیاس‌های مختلف می‌پردازد. برای بقا در وضعیت فعلی، چگونه می‌توان با تدوین راهبرد نظامی مبتنی بر توان اطلاعاتی مناسب به تامین منافع ملی و منطقه‌ای دست یافت؟ به‌نظر می‌رسد راه‌حل مناسب، تسلط کامل اطلاعاتی و راهبردی بر عوامل موثر بیرونی و درونی در سیستم پیچیده و آشوبناک مناطق درگیر در جنگ ترکیبی و ایجاد ائتلاف‌های استراتژیکی مبتنی بر اهداف و منافع بلند مدت بازیگران می‌باشد. این پژوهش از نوع توسعه‌ای، کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی می‌باشد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد، در سیستم های پیچیده و آنارشیک، ثبات راهبردی زیربنای حفظ تعادل و ثبات سیستمی و درنتیجه کنترل جنگ است که در آن توزیع آسیب پذیری‌ها، حساسیت ها و توان‌ها، به‌گونه‌ای است که واحدهای موجود در سیستم بین‌الملل، قادر به اتخاذ جنگ گسترده علیه یکدیگر نیستند و در سطح سیستمی، از تبدیل نوسانات به جنگ جلوگیری می‌کنند. در سیستم پیچیدگی علاوه بر خوشه‌ای شدن نظم، تحول در الگوی جنگ و ستیز به صورت جنگ‌های ترکیبی با رویکرد نیابتی، ائتلافی و اطلاعات محور با ویژگی شبکه‌ای است. بنابراین کنترل و مدیریت آنها نیز براساس منطق شبکه‌ای تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Geopolitics Of Information In The Design Of Modern Combat Strategy With Emphasis On Complexity-Chaos Theory

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Ahmadiyaghin 1
 • Qiuomars Yazdanpanahdero 2
 • Mahmood Vasegh 3
 • Mohammadhasan Nami 4
1 PhD student in Political Geography,Alborz Campus.University of Tehran,Tehran. Iran.
2 Associate Professor of Political Geography,, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Political Geography, Farabi University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Globalization is a historical process that has been provided due to the progress and revolution in communication and information technology, and communication and information systems such as telephone, satellite, Internet, etc., pave the way for its realization as a process. It turns. In such a sense, globalization is the product of the compression of time and space, the separation of the common social living space from the place, the proximity and complexity of man, which is reflected in the emergence of a common culture. It will also lead to integration in the economic, political, security and military fields, and to shrink the world on the one hand, and to increase public awareness and communication on the other. The developments resulting from the information revolution have led to the entry of new actors, changes in structures and changes in the equations of power, and as a result, more complex relations in the form of systemic networks, and ultimately led to a combined war. Information geopolitics, to study the role of knowledge, information, technology and art in different dimensions of production, collection, focus and dissemination on power generation and the impact on actors' relationships and their conflicts to develop their sphere of influence on geographical and human spaces at different scales Pays.
 
Methodology
Globalization is a historical process that has been provided due to the progress and revolution in communication and information technology, and communication and information systems such as telephone, satellite, Internet, etc., pave the way for its realization as a process. It turns. In such a sense, globalization is the product of the compression of time and space, the separation of the common social living space from the place, the proximity and complexity of man, which is reflected in the emergence of a common culture. It will also lead to integration in the economic, political, security and military fields, and to shrink the world on the one hand, and to increase public awareness and communication on the other. The developments resulting from the information revolution have led to the entry of new actors, changes in structures and changes in the equations of power, and as a result, more complex relations in the form of systemic networks, and ultimately led to a combined war. Information geopolitics, to study the role of knowledge, information, technology and art in different dimensions of production, collection, focus and dissemination on power generation and the impact on actors' relationships and their conflicts to develop their sphere of influence on geographical and human spaces at different scales Pays.
Results and Discussion
The purpose of wars has always been to influence the enemy's information systems. The desired result would be for the enemy to receive messages persuading him to stop the war. The scope of influence of the information and communication element covers a wide range from soft warfare and psychological warfare to information and cyber warfare, from social networks and websites that have many security implications and consequences in the eyes of public opinion and Governments and intelligence services allow cyber sabotage of nuclear programs and hackers to break into code and infiltrate the computers of key organizations and target systems. New malware steals confidential, top-secret, and classified information; Countering them requires the use of intelligent power in cyberspace, which provides a more complex understanding of power in world politics in the information age. The model of the enemy's approach in the era of the conquest of intelligent power is convergent, an integrated model as follows: 1- Concentration of psychological and political pressure on the political and defense management of the country. 2- Psychological operations on people. 3- Economic pressure. 4- Military operations on selective and complementary targets. 5. Focus on destroying vital civilian and defense infrastructure. 6- Creating super-critical points in major populations. 7- Leading the people's dissatisfaction to the field of protest, turmoil and finally conflict with the government. 8- Transfer of military auxiliary pressure to the remaining resistances. 9- Establishing coordination between the potential of popular conflict and the military offensive system against the government.
 
Conclusion
The present study shows that, in complex and anarchic systems, strategic stability is the basis for maintaining balance and systemic stability and thus war control in which the distribution of vulnerabilities, sensitivities and capabilities, in a way Is that the units in the international system are not able to wage a large-scale war against each other and, at the systemic level, prevent fluctuations from turning into war. In the system of complexity, in addition to the clustering of order, the evolution of the pattern of war and conflict is in the form of combined wars with a proxy, coalition and information-oriented approach with a network feature. Therefore, their control and management are also analyzed based on network logic. In the new geopolitical situation, physical collisions have reached a minimum, and in today's world, what is important is to understand cyber and infosphere space in the geopolitical realms. The fifth period is geopolitical and geopolitical environments over time have gone beyond the pure domination of land and borders and have found a practical meaning in the dimensions of sea and air, the main factor of which is the power of information. As a result, the use of intelligence power changes both the model of wars and struggles and the style of acting, and on the other hand, it turns out that the determining power is transferred to the air and the electromagnetic systems located in the air bases. The great world powers have taken control of their peripheral space and the potential of their intelligence force has changed the balance of power, and today human beings are witnessing the most prominent methods of intelligence power and military skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Geopolitics
 • Combat Strategy
 • Modern Warfare
 • Combined Warfare
 • Complexity-Chaos
 1. آلبرتس، دیویداستون و پاپ، دانیل (1389) الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات، ترجمه؛ علی علی­آبادی و رضا نخجوانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 2. اتوتایل، ژئاروید؛ دالبی، سیمون و روتلج، پاول (1379) اندیشه­های ژئوپولیتیک در قرن بیستم، ترجمه محمدرضا حافظ­نیا و هاشم نصیری، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
 3. اسمیت، آنتونی (1393) ژئوپلیتیک اطلاعات یا شیوه‌های سلطه‌جویی فرهنگی استعمار در جهان از طریق رسانه‌های همگانی، ترجمه فریدون شیروانی، چاپ سوم، تهران: سروش.
 4. اشرفی­ریزی، حسن و کاظم‌پور، زهرا (1386) جغرافیای سیاسی اطلاعات، تهران: چاپار.
 5. امیری، مهدی (1385) قدرت نرم و تاثیرات وکاربردهای آن در بخش دفاع، مرکز پژوهش­های مجلس، صص. 23-1.
 6. ایمانی، بهرام و عبدالهی، معصومه (1400) تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی روان­شناختی کشاورزان، فصلنامه جغرافیا (فصلنامه علمی- پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره19، شماره 68، صص. 232-219.
 7. بختیاری، ایرج و ساعدی، بیژن (1398) روندتکاملی جنگو جنگ­ترکیبی، علوم و فنون نظامی، دوره13، شماره49، صص. 127-101.
 8. بهاری، رحیم و آذر، داود (1397) تبیین عملیات پایش فضای سایبری ارتش ج.ا. ایران در جنگ ترکیبی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 14، ﺷﻤﺎره 45، صص. 74-53.
 9. پوراحمدی، حسین (1381) اقتصادسیاسی انقلاب اطلاعاتی ارتباطاتی: جهانی­شدن و بینش نو از مفاهیم قدرت، مجله رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، دوره1، شماره4، صص. 79-47.
 10. ترابی، یوسف (1387) درآمدی بر ناسیونالیسم در ایران،فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، دوره1 شماره۲، صص. 36-23.
 11. جان­پرور، محسن و قربانی­سپهر، آرش (1400). تبیین فلسفی مفهومی ژئوپلیتیک شهری، فصلنامه جغرافیا(فصلنامه علمی - پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره19، شماره 68، صص. 184-163.
 12. حافظ­نیا، محمدرضا (1385) اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: پاپلی.
 13. حافظ­نیا، محمدرضا (1390) جغرافیای سیاسی فضای مجازی، تهران: سمت.
 14. حسن­بیگی، ابراهیم (1384) توسعه شبکه ملی دیتا، چالش­های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملی، فصلنامه مطالعات مدیریت، دوره 13، شماره 48، صص. 27-1.
 15. حسینی­امینی، حسن و محسن­زادگان، امیر (1393) فضای سایبر، قدرت هوشمند با رویکرد پدافندغیرعامل، همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی، صص. 568-543.
 16. حسینی، محمدحسین (1396) درآمدی انتقادی برنظریه­های آشوب و پیچیدگی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی، دوره 17، شماره 6، صص. 208-175.
 17. خرازی، رها (1382) جنگ دیجیتالی، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی:پیاپی ۳۴، صص. 274-261.
 18. خرمشاد، محمدباقر و متقی، افشین (1395) نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند ج.ا.ایران، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم: سال 6، شمار 15، صص. 44-22.
 19. دانش­آشتیانی، محمدباقر (1391) الگویی برای مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتی، رهنامه سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی، دوره 3، شماره 2، صص. 164-113.
 20. دانش­نیا، فرهاد (1392) قبض و بسط مفهوم قدرت در سامان فکری جوزف نای، جستارهای سیاسی معاصر: شماره 9، صص. 87-67.
 21. رستمی، فرزاد (1395) تحول در ماهیت جنگ­های آینده، ج.ا.ایران، سناریوها، فرصت­ها و چالش­ها، فصلنامه سیاست دفاعی، دوره 22، شماره 97، صص. 190-145.
 22. رفیع، حسین و قربی، محمدجواد (1392) بررسی کاربست راهبرد قدرت هوشمند در هیئت­حاکمه جدید ایالات متحده، دوماهنامه اطلاعات راهبردی، دوره 28، شماره 116، صص. 48-33.
 23. سالارکیا، غلامرضا (1390) انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش هستی شناختی اطلاعات، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 53، صص. 34-7.
 24. شامحمدی، محمد، (1385) ژئوپلیتیک اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه عملیات روانی، دوره4، شماره14، صص. 101-48.
 25. عالم، عبدالرحمن (1385) بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
 26. عبدالله­خانی، علی (1386) جنگ نرم 3 (نبرد در عصر اطلاعات)، تهران: ابرار معاصر.
 27. علی­پور، هادی؛ احمدی، سیدعباس و قربانی­نژاد، ریباز (1398) عوامل تاثیرگذار برعدم همگرایی شیعیان در ج.غ.آسیا، فصلنامه جغرافیا (فصلنامه علمی - پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره17، شماره63، صص. 142-130.
 28. فیرحی، داود (1385)قدرت ،دانش ومشروعیت در اسلام (دوره میانه)، تهران: نشر نی.
 29. قاسمی، فرهاد (1396) نظریۀ پیچیدگی وآشوب: چرخشی نوین در تبیین تکامل شبکه­های منطقه­ای، فصلنامه سیاست: دوره47، شماره4، صص. 1024-1005.
 30. قاسمی، فرهاد (1397) نظریه پیچیدگی- آشوب و جنگ در روابط بین­الملل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 31. قاسمی، فرهاد و اسماعیلی­فرزین، ایرج (1396) جنگ هیبریدی در سیستم بین­المللی پیچیده-آشوبی، مدیریت نظامی، دوره 17، شماره2، صص. 92-52.
 32. قاضی­­زاده، علیرضا (1390) فناوری و قدرت اطلاعاتی، مطالعات راهبردی، شماره 56، صص. 166-141.
 33. کاروثر، سوزان (1381) رسانه­ها و فناوری ارتباطات؛ مسائل سیاست جهانی، ترجمه محمدکمال سروریان، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 34. کالینز، جان­ ام. (1373) استراتژی بزرگ (اصول و رویه­ها)، مترجم؛ کورش بایندر، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 35. کلانتری، فتح­ا... و نامی، محمدحسن (1397). نقش عوامل ژئوپلیتیکی آمریکا و تکفیری­ها از مبدا سرزمینی عراق بر راهبرد دفاعی آنها جهت مقابله با ج.ا.ایران، مطالعات بین رشته­ای دانش راهبردی، دوره 8، شماره 32، صص. 63-33.
 36. کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش (1388) مبانی، اصول و شیوه­های پدافند غیرعامل، تهران: انتشارات سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی.
 37. مانهایم، یارول (1390) دیپلماسی عمومی راهبردی و سیاست خارجی آمریکا، گسترش نفوذ، مترجم حسام­الدین آشنا و محمدصادق اسماعیلی، تهران: دانشگاه امام صادق.
 38. محسن­زادگان، امیر؛ مسعودنیا، حسین؛ شهرام­نیا، امیرمسعود و امام­جمعه­زاده، س.جواد (1395) ژئوگفتمان جریان تکفیری ISIS و بازنمایی رسانه­ای آن با تمرکز بر رسانه­های دیجیتال، فصلنامه جغرافیا(فصلنامه علمی - پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دورره 12، شماره51، صص.436-399.
 39. محسنی، منوچهر (1380) جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: نشر دیدار.
 40. محمدی، مصطفی (1392) جنگ­های شبکه­ای در عصر نبردهای اطلاعاتی، مجله اطلاعات راهبردی، دوره11، شماره 116، صص. 121-99.
 41. مسبوق، محمد (1384) حفاظت C4I یا جنگ اطلاعات، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﻲ، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، دوره 2، ﺷﻤﺎره 3، صص. 86-78.
 42. مشیری، سعید (1381) مروری بر نظریۀ آشوب و کاربردهای آن در اقتصاد، پژوهش­های اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 12، صص. 68-29.
 43. مصدق، مسعود و روشنی، رضا (1396) شناسایی و اولویت­بندی کُدها و ژنوم­های ژئوپلیتیکی در شکل­گیری و استمرار جنگ ترکیبی ... ، فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره9، شماره 39، صص. 57-29.
 44. ملاحسینی­اردکانی، رضا؛ حافظ­نیا، محمدرضا؛ قادری، مصطفی (1387) بسیج و تولیدعلم و فن­آوری، یزدفردا: 43634.
 45. مویر، ریچارد (1379) درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، دره میرحیدر، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 46. میرحیدر، درّه (1386) یادداشت­های دوره­ای تقسیمات سیاسی فضا، تهران: دانشگاه امام حسین.
 47. ناجی­راد، محمدعلی (1384) جهانی شدن تروریسم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
 48. ناظمی­اردکانی، مهدی؛ نجاتپور، مجید و محمدی، مصطفی (1395) انقلاب اطلاعات و تأثیر آن بر جنگ­نرم، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، شماره 46، صص. 168-141.
 49. نای، جوزف (1388). قدرت در عصر اطلاعات، ترجمه سعید میرترابی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی.
 50. واثق،محمود؛ احمدی، عباس و طباطبایی، عباس (1397) تحلیل­عوامل موثر درآمایش نواحی مرزی ایران و افغانستان ازمنظر ژئوپلیتیک، فصلنامه جغرافیا(علمی- پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره16، شماره58، صص. 116-140.
 51. واحدی، مرتضی و زارعی، علی­اصغر (1386) اطلاعات نظامی در عصر جهانی­شدن، فصلنامه نگرش راهبردی، دوره 22، شماره 77و 78، صص. 109-73.
 52. هیبلزگری، کریس (1381) جنگ پست­مدرن سیاست نوین درگیری، ترجمۀ احمدرضا تقاء، تهران: نشر دوره­عالی جنگ.
 53. هیل، مایکل (1381) تاثیر اطلاعات بر جامعه، ترجمه محسن نوکاریزی، تهران: چاپار.
 54. Acuto, M. & Curtis, S. (2013) Reassembling International Theory, Assemblage Thinking And International Relations. Palgrave Macmillan.
 55. Abdollahokhani, A. (2007) Soft War 3 (Battle in the Information Age), Abrar Institute of Contemporary Publications, Tehran. [Persian].
 56. Albertes, D. (2006) National Security Requirements in the Information Age, translated by Ali Aliabadi, the Center of Strategic Studies, Tehran. [Persian].
 57. Alem, A. (2006) Political Science Foundations, Ney Publicaition, tehran. [in Persian].
 58. Amiri, M. (2006) Soft Power and its Implications in the Defense Department, the report of the Political Studies Office of the Council of Islamic Studie, PP. 1-33. [Persian].
 59. Ashrafirizi, H. & Kazempoor, Z. (2007) Political geography of Information, Chapar Press, Tehran, [Persian].
 60. Bahari, R. & Azar, D. (2018. Explaining the operation of the military cyberspace of the Islamic Republic of Iran Army in the mixed war, Journal of Military Science and Technology, Vol.14, No.45, PP. 53-74. [Persian].
 61. Bakhtiyari, I. & Saaedi, B. (2019) evolutionary process of war and mixed war (from the point of command and control), Journal of Military Science and Technology,Vol.13, No. 49, PP. 101-127. [Persian].
 62. Balan, S.-C. (2016) HYBRID WAR-OLD, BUT NEW (WHAT IS NEW AND WHAT IS NOT). Paper presented at the International Scientific Conference" Strategies XXI".
 63. Baldwin, David, (2003) Power and International Relations, in: W. Carlsnaes and et al. (eds). Handbook of International Relations, London, Sage, p.177-191.
 64. Barat, A. (2000) the role of the Management Information System at the call for the Basij force, Tarbiat Modarres University. Tehran , [Persian].
 65. Bonaventura, M. (1997) Benefit of knowledge culture, ASLIB Proceedings,49(4), pp.82-89.
 66. Cruceru, V. (2014) On Contemporary Warfare: Short Review Of Specific Concepts, Land Forces Academy Review, Vol. 19, No.3, PP. 231-237.
 67. Collins, John M. (1994) Great strategy (priciples and procedures), Translated by Cyrus Binder, Publisher:Ministry of Foreign Affairs, [Persian].
 68. Cruceru, V. (2014) On contemporary warfare: short review of specific concepts, Land Forces Academy Review, Vol. 19, No.3, PP. 231-237.
 69. Danesh Ashtiani, M.B. (2012) A model for managing defense-security strategy,
  Political, Defense and Security Policy Guide , Vol. 3, No. 2, PP.113-164. [Persian]
 70. Daneshnia, F., (2013) The Concept of Power Contraction and Expansion in the Intellectual Framework of J. Nye, Contemporary Political Studies, No 9, pp.67-87. [Persian].
 71. Divsalar, A., (2009) A new approach to the nature of information power, Institute of Strategic Research, tehran. [Persian].
 72. Firahi, d. (2006) Power, knowledge and legitimacy in islam (middle period), Ney Press, tehran. [Persian].
 73. Fleming, B.P. ( 2011) Hybrid threat concept: Contemporary war, military planning and the advent of unrestricted operational art. Army command and general staff coll fort leavenworth ks school of advanced military studies.
 74. Ghasemi, F. & Ismaili Farzin, L. (2017) Hybrid War at the complex international-chaos System, the Quarterly Military Military Quarterly, Vol. 17, No. 2. PP. 52-92. [Persian].
 75. Ghasemi, F. (2017) complexity and chaos theory: Modern rotation in explaining the evolution of regional networks, policy Quarterly, Period 47, No. 4, PP. 1005-1024. [Persian].
 76. Ghasemi, F. (2018) Theory of Complexity - Chaos and War in International Relations, Tehran University Press, Tehran. [Persian].
 77. Ghazizadeh ,A. (2011) Technology and Information Power, Quarterly Review of Strategic Studies, Vol. 15, No. 56, PP, 141-166. [Persian].
 78. Goldman, O. (2003) Security In The Information Technology Age. Contemporary Security Policy, Vol.24, No.1. PP. 16-40. [Persian].
 79. Herman, M. (1996) Intelligence Power In Peace And War, Cambridge, London: Cambridge University Press.
 80. Hoffman, F.G.(2009) Hybrid Warfare And Challenges, Washington Dc: National Defense Univ Washington Dc Inst For National Strategic Studies.
 81. Hafeznia, M. R. (2011) political geography of cyberspace, SAMT Publication. [Persian].
 82. Hafeznia, M.R. (2006) Principles and Concepts of Geopolitical, Papoli Press, Mashhad. [Persian].
 83. Hakimipoor, A. (1998) Managerial dicision making, Astan Qods Publications, Mashhad. [in Persian].
 84. Hasanbeyqi, I. (2005) the development of the national data network, challenges facing and threats to national security, Management Studies J., No. 48, PP. 1-27. [Persian].
 85. Herman, M. (1996) Intelligence Power in Peace and War, Cambridge: Cambridge University Press
 86. Hill, M. (2002) Impact of information on society,  Mohsen Nokarizi, Chapar, Tehran. [in Persian].
 87. Hoffman, F.G. (2009) Hybrid warfare and challenges, NATIONAL DEFENSE UNIV WASHINGTON DC INST FOR NATIONAL STRATEGIC STUDIES.
 88. Hoseini, S.M.H. (2017) Critical income of chaos and complexity Theories, critical bulletin of the texts and programs of human sciences, IRANDOC and cultural studies, Vol.17, No.6, PP.175-208. [Persian].
 89. Hoseini-amini, H. & Mohsen-zadegan, A. (2014) cyberspace, smart power with passive defense approach, national passive defense conference, PP. 543-568. [Persian].
 90. Hubbles Gray, Ch. (2002) Postmodern War: A New Politics of Conflict, Translated by A.R. Taqa, Faculty of Command and Staff of the Revolutionary Guards, Tehran. [Persian].
 91. Ischinger, W. (2015) Collapsing Order, Reluctant Guardians?, Munich Security Report www. Securityconference.De
 92. Leigh, A. (2007) Information Warfare, Washington,D.C: Potomac Books, Inc.
 93. Mccuen, J.J. (2008) Hybrid Wars, Military Review, Vol.88, No.2, pp.107-113.
 94. Pindják, P. (2015) Deterring Hybrid Warfare: A Chance For NATO And The EU To Work Together?, NATO Review Magazine.
 95. Kalantari, F. & Nami, M.H. (2018) the role of geopolitical factors and Takfires of the origin of iraq on their defensive strategy for dealing with Islamic Republic of Iran, the Journal of Strategic Studies,Vol.8, No. 32, PP. 33-64. [Persian].
 96. Karousar, S. (2002)Media and communication technology; World Politics Issues, edited by Brian White, Michael Smith and Richard Little, translated by Seyed Mohammad Kamal Sarvarian, Institute for Strategic Studies Publications, Tehran. [Persian].
 97. Kharazi, R. (2003) Digital warfare, angle of vision:… The Quarterly Review of Communication, No. 34, PP. 261-274. [Persian].
 98. Khoramshad, M.B. & Mottaqi, A. (2016) The role of the Islamic Revolution in strengthening the intelligent power of the Islamic Republic of Iran, Bi-Quarterly Journal of Soft Power Studies, Vol.6, No.15, PP . 22-44. [Persian].
 99. Leigh, Armistead, (2007). Information warfare, Potomac Books, Inc.Washington,D.C
 100. Lind, W.S., (2004) Understanding fourth generation war. Military Review, Vol.84, No.5, pp.12-16.
 101. Mannheim, Y.B. (2011) US Strategic Public Diplomacy and Foreign Policy, Translated by  Ashna, H. and M.S. Ismaili, Imam Sadegh University Press, Tehran. [Persian].
 102. Masboogh, M. (2005) C4I protection or information warfare, Military science and technology, Vol. 2, No. 3, PP. 78-86. [in Persian].
 103. McCuen, J.J., (2008)Hybrid wars, Military Review, Vol.88, No.2, pp.107-113.
 104. Mir Haydar, D., (2007) Course Notes Political Divisions Space, ImamHussein University, [Persian].
 105. Mohemmadi, M. (2013) Network Wars in the era of information battles, Journal of Strategic information, No. 116, PP. 99-121. [Persian].
 106. Mohseni, M., (2001) Sociology of the information society, Didar Pub.Tehran.[in Persian]
 107. Mollahoseyni, R., Hafeznia, M.R. and m. qaderi, (2008) Basije and production of knowledge and technology, YazdFarda, 43634. [Persian].
 108. Moshiri, Saeed, (2002) A review of chaos theory and its applications in economics, The Iranian Journal of Economic Research, Allameh Tabatabai University Press, No. 12, PP. 29-68. [Persian].
 109. Mossadegh, M. & Roshani, R. (2017) Identification and Prioritization of Geopolitical Codes and Genomes in the Formation and Existence of Hybrid Warfare Using TOPSIS Technique (Case Study of War in Syria), Military science and technology, No.39, PP.29-57. [Persian].
 110. Muir, R (2000) A new introduction to political geography, Translated by D. Mir Haider, Geographical Organization of the Armed Forces, Tehran. [Persian].
 111. Najirad, M.A. (2005) globalization of terrorism,: the office of Political and international studies, Tehran. [Persian].
 112. Nazemi Ardakani, M., Nejatpour, M. and M. Mohammadi, (2016). Information revolution and its impact on soft warfare, The Journal of Strategic Policy Research, University of Allameh Tabatabai, No. 46, PP. 141-168. [Persian].
 113. Nye, J. (2009) power in the information age, translated by Saeed Mirtorabi, strategic study center publisher, Tehran [Persian].
 114. Passive Defense Committee of the Ministry of Education, (2009) Principles, principles and methods of passive defense, Educational Research and Planning Organization, tehran. [Persian].
 115. Pindják, P. (2015) Deterring hybrid warfare: a chance for NATO and the EU to work together? NATO Review Magazine.
 116. Poorahmadi, H. (2002) the political economy of the information-communication revolution: globalization and new insight into the concepts of power, the magazine of political and international approaches, PP. 47-79. [in Persian].
 117. Rafia, H., & Ghorbi, M.J. (2013) Recognition of the implementation of smart power strategy in the new Governing Council of the United States, Strategic Information Magazine, No. 116, [Persian].
 118. Rajaee, F. (2000) The phenomenon of globalization of the human condition and information civilization, translated by A. Azarang, Agah Publication, tehran. [in Persian].
 119. Rostami, F. (2016) Changes in the nature of future wars, the Islamic Republic of Iran, Scenarios, opportunities and challenges, Defense Policy Journal, No. 97, PP. 145-190. [in Persian].
 120. Salarkeya, GH., (2011) The obvious resource revolution in the third millennium: the ontological challenge of information, Quarterly Journal of Strategic Studies, 53, PP. 7-34. [in Persian].
 121. ShahMohammedi, M. (2006) information and communication geopolitics, Quarterly Review of Mental Operations, University of Imam Hussein, No. 14, PP. 48-101. [in Persian].
 122. Smith, R., (2008) The utility of force: the art of war in the modern world, Vintage Books USA.
 123. Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business Students. Pearson, New York.
 124. Torabi, Y., (2008) Earnings on nationalism in Iran, the magazine Review of the Islamic Revolution, No. 2, PP. 23-36. [Persian].
 125. Vahedi, M. & Asghar Zarei, A. (2006 & 2007) Military intelligence in the age of globalization, Strategic Attitudes, Nos. 77 & 78. [Persian].
 126. Wilson, E. (2008) Hard Power, Soft Power, Smart Power, The ANNALS Of The American Academy Of Political And Social Science, No.616, pp.110-124.