دوره و شماره: دوره 20، شماره 72، خرداد 1401، صفحه 1-186 (بهار 1401صفحۀ 200-1.) 

بررسی روند شکل گیری هویت ملی در ایران، از منظر قلمروخواهی

صفحه 19-36

عباس طباطبایی؛ بهادر زارعی؛ حسن کامران دستجردی؛ سیدعباس احمدی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی نقش اجتماعات محلی در توسعه پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی منطقه 8 شهر تهران)

صفحه 61-77

مریم رحمانی لشگری؛ علیرضا استعلاجی؛ آزیتا رجبی؛ مجید ولی شریعت پناهی


تحلیل تطبیقی حکمروایی خوب شهری- مطالعه موردی: مناطق 2 و 10 شهر تهران

صفحه 79-94

شبناز خمجانی؛ رحیم سرور؛ طوبی امیرعضدی؛ آزاده اربابی سبزواری


تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای

صفحه 95-112

مرضیه امینی؛ محمد اجزاء شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمد رحیم رهنما


نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن با تاکید بر نظریه پیچیدگی- آشوب

صفحه 113-135

محمدرضا احمدی یقین؛ کیومرث یزدانپناه درو؛ محمود واثق؛ محمدحسن نامی


کرونوپولیتیک از تئوری تا واقعیت

صفحه 155-169

مسعود ملکیان؛ غلامحسین حیدری؛ فرهاد حمزه